Лични средства
Вие сте тук: Начало ФМИ

Факултет по математика и информатика, София 1164, бул. Джеймс Баучър 5

FMIФакултетът по математика и информатика (ФМИ)
е основан на 24 ноември 1889 г. като Физико-математическо отделение
към първото и най-престижното висше училище в България –
днешният Софийски университет. През цялата си дългогодишна
история ФМИ е бил духовен център за висше образование и научни изследвания.

 

Мисията на Факултета по математика и информатика на СУ е

 • да съхранява, обогатява и предава знания в областта на чистата и приложната математика, на информатиката и компютърните науки като
           - подготвя бакалаври, магистри и докторанти в тези области,
           - развива в научно отношение тези области,
           - възпитава високообразовани и отговорни личности – ядро на българската математическа и информатична интелигенция;
 • да бъде национален лидер и европейски център в областта на висшето образование по математика, информатика и компютърни науки;
 • да бъде научен център с европейско значение и международно признание.

Визията на ФМИ е в това да се стреми

 • да утвърждава своята роля на национален лидер в образователно и научно отношение;
 • образователните програми на ФМИ да покриват европейските стандарти за качество и да се доближават до водещите световни образци;
 • да осигурява условия за получаване на научни резултати и за създаване на практически разработки, признати от международната научна общност;
 • да работи за утвърждаване на добрите практики в развитието, управлението и използването на науката за целите на обществото, образованието, бизнеса и отделната личност.

В изпълнение на своята мисия и за реализиране на визията си, основните цели, които ФМИ си поставя са:

 • високо качество на образователната и  научноизследователската дейности;
 • водеща позиция в качеството на предлаганото образование чрез своевременен и адекватен отговор на образователните потребности;
 • достойно присъствие в научното и изследователско пространство при спазване на световните стандарти за научна дейност.

За да реализира основните си цели, ФМИ дава на студентите си съвременна подготовка в професионалните направления Математика, Информатика и компютърни науки и Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии, като провежда редовно и задочно обучение в актуални специалности с професионално разработени динамични учебни планове и програми, адаптирани към потребностите на студентите и на пазара на труда.

ФМИ провежда обучението на студентите във всички специалности, по които обучава, на високо ниво като подготвя квалифицирани кадри за бизнеса и образованието – знаещи и можещи, инициативни и креативни. Преподавателите работят активно и целенасочено за високо качество на обучението, което се потвърждава от успехите на възпитаници на факултета на международни състезания и олимпиади по математика и по информатика и най-вече от добрата им реализация като специалисти както у нас, така и в чужбина. Завършилите ФМИ са търсени кадри от фирми, банки, държавни институции. Те печелят конкурси за преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти. Много от тях продължават обучението си в престижни университети в Западна Европа и Северна Америка.

Целта на обучението, провеждано във ФМИ е завършващите факултета да придобият солидни знания и умения за постигането на ефективна професионална и социална реализация. ФМИ подготовя специалисти, способни да разсъждават ефективно и конструктивно, с мотивация непрекъснато да усъвършенстват своите знания и умения. Чрез активно общуване в академична среда бъдещите специалисти изграждат своите нагласи и умения за креативно мислене, за учене през целия живот, за работа в динамично променящи се условия.

Учебният процес и свързаната с него преподавателска дейност стимулират новаторството и желанието за личностно развитие на студентите, които във факултета придобиват умения за успешно приспособяваване към силно конкурентна среда. Поддържа се ниво на обучение, което гарантира мобилността на студентите в рамките на Европейския съюз и програмите за международно сътрудничество.
ФМИ  умело съчетава програмите за обучение в професионалните направления с изследователска дейност и привлича студентите към съвместно осъществяване на научноизследователски и образователни проекти на национално и международно ниво. Разработена е "Стратегия за насърчаване на докторантите и младите учени във ФМИ на СУ (2013-2020)".

Високото качество на обучението е естествено следствие от високото ниво на научните и научноприложните изследвания, провеждани във ФМИ, които са ориентирани към широк кръг проблеми на съвременната наука.

ФМИ развива съвременна информационна инфраструктура за учебна и изследователска дейност. Библиотеката на факултета разполага с фонд от около 80 000 тома, който включва най-старата сбирка от математическа литература на Балканския полуостров. Компютърните лаборатории са оборудвани със съвременна техника и софтуер, а в сградата на факултета има безжичен интернет.

Действия към документ
Новини
Jul 23, 2017 Прием за ОКС "Магистър", 2017/2018 уч.г., инструкция за кандидат-магистрите, за провеждане на кампанията
Jul 21, 2017 Квалификационни курсове за учителите по информатика и ИТ в 8. клас, м. август и м. септември 2017
Jul 14, 2017 Проект Докторантски център "Св. Климент Охридски", започва набиране на кандидатури за участие в дейностите по работен пакет "Мобилност"
Jul 12, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" м. юли 2017, резултати, нанасяне на оценки
Jul 11, 2017 Важно за новозаписалите се във ФМИ студенти, тест по английски
Jul 10, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър", 11 и 12 юли 2017, разпределение на студентите за провеждането му
Jul 10, 2017 Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 2017/2018 уч. г., 12 юли 2017
Jul 10, 2017 Записване или потвърждаване на новоприетите студенти във ФМИ, ОКС "Бакалавър", 2017/18 уч.г.
Jul 05, 2017 Поправителна изпитна сесия, учебна 2016/2017 г., задочно обучение
Jun 29, 2017 Веселин Райчев, завършил ФМИ е носител на наградата "2016 ACM Doctoral Dissertation Honorable Mention Award"
Jun 29, 2017 Допълнително обучение по "Числен анализ", спец. "Компютърни науки", подготовка за ДИ, 30 юни 2017
Още новини...