Лични средства
Вие сте тук: Начало ФМИ

Факултет по математика и информатика, София 1164, бул. Джеймс Баучър 5

FMIФакултетът по математика и информатика (ФМИ)
е основан на 24 ноември 1889 г. като Физико-математическо отделение
към първото и най-престижното висше училище в България –
днешният Софийски университет. През цялата си дългогодишна
история ФМИ е бил духовен център за висше образование и научни изследвания.

 

Мисията на Факултета по математика и информатика на СУ е

 • да съхранява, обогатява и предава знания в областта на чистата и приложната математика, на информатиката и компютърните науки като
           - подготвя бакалаври, магистри и докторанти в тези области,
           - развива в научно отношение тези области,
           - възпитава високообразовани и отговорни личности – ядро на българската математическа и информатична интелигенция;
 • да бъде национален лидер и европейски център в областта на висшето образование по математика, информатика и компютърни науки;
 • да бъде научен център с европейско значение и международно признание.

Визията на ФМИ е в това да се стреми

 • да утвърждава своята роля на национален лидер в образователно и научно отношение;
 • образователните програми на ФМИ да покриват европейските стандарти за качество и да се доближават до водещите световни образци;
 • да осигурява условия за получаване на научни резултати и за създаване на практически разработки, признати от международната научна общност;
 • да работи за утвърждаване на добрите практики в развитието, управлението и използването на науката за целите на обществото, образованието, бизнеса и отделната личност.

В изпълнение на своята мисия и за реализиране на визията си, основните цели, които ФМИ си поставя са:

 • високо качество на образователната и  научноизследователската дейности;
 • водеща позиция в качеството на предлаганото образование чрез своевременен и адекватен отговор на образователните потребности;
 • достойно присъствие в научното и изследователско пространство при спазване на световните стандарти за научна дейност.

За да реализира основните си цели, ФМИ дава на студентите си съвременна подготовка в професионалните направления Математика, Информатика и компютърни науки и Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии, като провежда редовно и задочно обучение в актуални специалности с професионално разработени динамични учебни планове и програми, адаптирани към потребностите на студентите и на пазара на труда.

ФМИ провежда обучението на студентите във всички специалности, по които обучава, на високо ниво като подготвя квалифицирани кадри за бизнеса и образованието – знаещи и можещи, инициативни и креативни. Преподавателите работят активно и целенасочено за високо качество на обучението, което се потвърждава от успехите на възпитаници на факултета на международни състезания и олимпиади по математика и по информатика и най-вече от добрата им реализация като специалисти както у нас, така и в чужбина. Завършилите ФМИ са търсени кадри от фирми, банки, държавни институции. Те печелят конкурси за преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти. Много от тях продължават обучението си в престижни университети в Западна Европа и Северна Америка.

Целта на обучението, провеждано във ФМИ е завършващите факултета да придобият солидни знания и умения за постигането на ефективна професионална и социална реализация. ФМИ подготовя специалисти, способни да разсъждават ефективно и конструктивно, с мотивация непрекъснато да усъвършенстват своите знания и умения. Чрез активно общуване в академична среда бъдещите специалисти изграждат своите нагласи и умения за креативно мислене, за учене през целия живот, за работа в динамично променящи се условия.

Учебният процес и свързаната с него преподавателска дейност стимулират новаторството и желанието за личностно развитие на студентите, които във факултета придобиват умения за успешно приспособяваване към силно конкурентна среда. Поддържа се ниво на обучение, което гарантира мобилността на студентите в рамките на Европейския съюз и програмите за международно сътрудничество.
ФМИ  умело съчетава програмите за обучение в професионалните направления с изследователска дейност и привлича студентите към съвместно осъществяване на научноизследователски и образователни проекти на национално и международно ниво. Разработена е "Стратегия за насърчаване на докторантите и младите учени във ФМИ на СУ (2013-2020)".

Високото качество на обучението е естествено следствие от високото ниво на научните и научноприложните изследвания, провеждани във ФМИ, които са ориентирани към широк кръг проблеми на съвременната наука.

ФМИ развива съвременна информационна инфраструктура за учебна и изследователска дейност. Библиотеката на факултета разполага с фонд от около 80 000 тома, който включва най-старата сбирка от математическа литература на Балканския полуостров. Компютърните лаборатории са оборудвани със съвременна техника и софтуер, а в сградата на факултета има безжичен интернет.

Действия към документ
Новини
May 26, 2017 Допълнително обучение по ДИС 2, спец. ''Приложна математика'', 1 курс, 2 юни 2017
May 26, 2017 Допълнително обучение по Висша алгебра, спец. ''Приложна математика'', 1 курс, 27 май 2017
May 25, 2017 Семинар "Динамични системи и теория на числата", 30 май 2017 г.
May 25, 2017 Плановият ремонт във ФМИ приключи, 25 май 2017 г.
May 25, 2017 Проф. д-р Иван Тонов бe удостоен с Почетния знак със синя лента на Софийския университет
May 24, 2017 Семинар "Математическо моделиране", 27 май 2017 г., 15-17, зала 501, ФМИ
May 23, 2017 На 25 май 2017 г., от 9:00 ч. няма да бъдат достъпни имейл, СУСИ, Мудъл, Уеб сайтове разположени на сървъри в сградата на ФМИ
May 22, 2017 Колоквиум на ФМИ, 1 юни 2017 г.
May 22, 2017 Yoshinobu Kano, доклад на тема Challenges in Natural Language Processing: Question Answering and Dialog System, 20 юни 2017
May 22, 2017 Общо 25 медала за студентите от СУ на провелата се от 19 до 21 май 2017 г. Национална студентска олимпиада по математика
May 21, 2017 Стартира двугодишен проект на СУ, "Докторантски Център "Свети Климент Охридски" (ДокЦент)"
Още новини...