Лични средства
Вие сте тук: Начало ФМИ Библиотека Фонд, дейности, библиотечно-информационни услуги и друга информация

Фонд, дейности, библиотечно-информационни услуги и друга информация

Библиотеката на Факултета по математика и информатика е част от структурата на   Университетската библиотека "Св. Климент Охридски" /УБ/

Фонд на библиотеката на ФМИ

Книжният фонд е около 88 000 библиотечни документи:

 • около 67 000 тома книги – монографии, учебници, ръководства, сборници, доклади от научни конференции; богата колекция от справочни издания - общи и тематични енциклопедии, справочници в областта на математиката, информатиката и техническите науки, езикови, двуезични, многоезични, терминологични речници, наръчници, алманаси и др.;
 • над  21 000 тома периодични издания в 740 заглавия. Библиотеката разполага с много богата колекция от чуждестранна научна периодика.  

  Дейности на библиотеката на ФМИ

 • Набавя, съхранява и предоставя за ползване специализирана литература в областта на математиката, информатиката и механиката, която подпомага образователния и научно-изследователския процес.
 • Извършва библиотечно-библиографски и информационни услуги, като съчетава традиционните форми на библиотечно обслужване с предоставянето на ресурси и услуги в on-line режим.

 Библиотечно-информационни услуги

 • Ползване на библиотечни документи в читалните зали
  Периодични издания, справочници, единствени екземпляри, редки и ценни издания се ползват само в читалните зали.
 • Заемане на библиотечни документи за домашно ползване
  Студентите на ФМИ могат да заемат библиотечни документи за дома, съобразно правилата за заемане:
          - Представяне на читателска карта или регистрирана ISIC карта:
          - Срокът за заемане за дома е:
            За преподаватели и служители на СУдо 10 тома за 30 дни с право на 2 презаписвания.
            За студенти на СУ -  до 5 тома за 30 дни с право на едно презаписване, ако книгата не е търсена от други читатели.
            Ако читателят не върне заетите библиотечни материали поради повреда, унищожение или загуба, е длъжен да направи замяна с идентични по стойност и съдържание (или в библиографско отношение) екземпляри.
 • Изготвяне на библиографско-информационни справки
 • Ползване на електронния каталог ALEPH на УБкойто е достъпен в Интернет.
 • Ползване на националния  академичен своден каталог , който обединява електонните каталози на 32 библиотеки и наброява над 2 631 653 библиографски записа.  
 • Търсене на информация в on-line бази данни, достъпни по IP адрес
  Базите данни могат да се ползват от компютри в университетската компютърна мрежа. Входът в някои от базите данни изисква настройка на  proxy server (инструкция за настройка).
  Ползването на Ebsco Host Research Databases се осъществява по IP адрес, без да е включен proxy server в рамките на университетската компютърна мрежа.
 • Междубиблиотечно заемане и международно междубиблиотечно заемане
  Ако УБ не притежава необходимите ви документи (книга или статия), може да ги достави от други библиотеки в страната или чужбина.
  За целта е необходимо:
  - да се попълни стандартен формуляр с библиографските данни на документа, който да бъде оставен в библиотеката на ФМИ или
  - поръчката да бъде направена on-line

Поръчка на книга:
http://libsu.uni-sofia.bg/mzsforms/form-mzs.html

Поръчка на статия:
http://libsu.uni-sofia.bg/mzsforms/form-mzs-article.html

Поръчка за закупуване на книги:
http://libsu.uni-sofia.bg/mzsforms/form-book.php


 • Заявка и доставка на документи по електронен път /DDS/
  На e-mail
  dds@libsu.uni-sofia.bg
  се заявяват статии от списания или части от книги /до 30 страници от книги/.
 • Адаптирани услуги за хора с увреждания
  http://libsu.uni-sofia.bg/new_service.html


Филиална библиотека „Математика и информатика“ може да се ползва от  студенти, преподаватели, служители, докторанти на СУ и от външни потребители. За целта е необходимо те да бъдат регистрирани като читатели и да притежават читателска карта или ISIC карта за студенти на СУ.
Регистрацията и издаването на читателски карти се извършва в Централна Университетска библиотека /Ректорат/. Необходими са студентска книжка, снимка и такса от 5 лева. 
Потребителите в неравностойно положение ползват безплатни читателски карти срещу представяне на съответния документ.
Читателската карта е валидна за една календарна година и дава възможност за ползване на библиотечните документи и услуги, предлагани от ЦУБ – Централна Университетска библиотека и 28-те филиални библиотеки.
Филиална библиотека „Математика и информатика“ е разположена на 1 етаж на ФМИ, ст. 106 и включва заемна зала, читални с 21 места, 4 от тях с Интернет и голяма маса с 10 места за групова самоподготовка и семинарни упражнения. В читалнята е разположен богат справочен фонд, текуща научна периодика, постоянни изложби  на нови книги и нови научни списания. Справочната литература и периодичните издания са на свободен достъп. Основното книгохранилище се намира на приземния етаж и е оборудвано с модерни компактуси, където се съхранява по-голямата част от книжния фонд на библиотеката.
Филиална библиотека „Математика и информатика“ предоставя на потребителите учебна, справочна и научна литература, комплектувана многоекземплярно. Всички учебници, ръководства и сборници, които се ползват в учебния процес, могат да се заемат за дома. Възможност за копиране на избраните документи /в рамките на деня/, след депозиране на студентска книжка и читателска карта. Тук се съхраняват и предоставят на читателите 3-те дарения на издателство О’Reilly – над 300 книги в областта на информатиката. 
 
Действия към документ