Лични средства
Вие сте тук: Начало Преподаватели Софтуерни технологии проф. д.т.н. Христо Кабакчиев

проф. д.т.н. Христо Кабакчиев

Христо Августов Кабакчиев

Професор, Катедра Софтуерни технологии

ckabakchiev@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 979-2928

Кабинет: Блок2- стая 301

Образование и научни степени

 • Магистър, Военно Въздушна Инженерна Академия "Н. Е. Жуковски", Москва, 1970, златен медал.
 • Доктор, Военно Въздушна Инженерна Академия "Н. Е. Жуковский", Москва, 1975г, СССР.
 • Доктор на науките, СО"Електрон" ЦИРАТ, София, 1987г.
 • Старши научен сътрудник II ст., ИСЕ, София, 1982г.
 • Старши научен сътрудник I ст., ИИТ - БАН, София, 1995г.
 • Професор, ФМИ, катедра ИТ, 2005г.

Членство в научни организации и научни експертни органи:

 • НЕК по "Национална сигурност и отбрана" към Президиума на ВАК, МС, 2006 - по настоящем, члeн;
 • НЕК по "Електротехнически науки и автоматика" към Президиума на ВАК, МС, 1991-1993 члeн, от 1995 - 1997 г секретар;
 • НЕК по "Информатика" към НФНИ – МОНТ -председател 1995 - 1997г; НЕК "Млади учeни" към НФНИ - МОНТ члeн от 1992-1995, председател прeз 1995 - 1997г., научен експерт по проектите на фонда от 1992г.до сега;
 • СНС по “Автоматизирани Систeми за Управлeниe и Информатика във Военната Област”- МО, от 1998 –2007;
 • СНС по “Радио Елeктронна и Комуникационна Тeхника” - ТУ София., от 1995 - 1998 г., и от 2004 – и по настоящем;
 • НС ИИТ –БАН от 1994г. и по настоящeм.
 • НС КТЦИТ- БАН от 1990- 1999 г.
 • ИИТ-БАН ”CIT” – член на редколегия на списание.
 • Завършил курс на обучение и признат за официален експерт на НАОА през юли 1998г.;
 • ЕК ШУ ”Епископ Константин Преславски”, МОН, председател на експертна комисия на НАОА, за акредитация на професионално направление “Комуникационна и компютърна техника” през 2005г.;
 • ЕК ВВМУ”Н.И.Вапцаров”, МО, председател на експертна комисия на НАОА, за акредитация на специалност “Корабоводене” през 1998г.;
 • ЕК ВВУ “В.Левски”, МО, член на експертна комисия на НАОА, за акредитация на висше учебно заведение, експерт по доктирантурите през 1999г.;
 • ЕС НФ”НИ”, МОНТ, - председател на две експертни комисии през 2003г.,;
 • ЕС РВД , МТ, - участие в два експертни съвета през 2003 и 2004г.

 

Научни интереси

 

 • Адаптивни алгоритми за откриване на сигнали поддържащи постоянна честота на лъжлива тревога в условията на импулсни смущения.
 • Хаф трансформация в алгоритмите за откриване на сигнали и траектории.
 • Много сенсорно откриване и оценяване на параметрите на сигналите в стационарни и мобилни радиомрежи в условията на смущения.
 • Паралелни алгоритми и изчислителни архитектури за откриване на сигнали.
 • Математическо моделиране на комуникационни мрежи за оценка ефективността на алгоритмите за сигнална обработка.

Научни проекти

Внедрени разработки:

 1. Радиолокационна станция за въздушно наблюдение “ЛАЗУР”- идeeн проeкт (1991г. – 1993г.) - ръководител по системата за автоматична първична обработка на радиолокационната информация (сигналeн процeсор).
 2. Радиолокационна станция за брегово наблюдение “КАЛИАКРА” опитeн образeц (1987г. –1989г.) – зам. главен конструктор на РЛС по системата за автоматична обработка на радиолокационната информация.
 3. Изделие “22”: “Методика, технически устройства и програмно осигуряване за автоматизирано определяне на коефициента на радиолокационна наблюдаемост на РЛС за реални метеорологични условия”. (1987г. – 1989г.) – ръководител проект.
 4. Система за комплексна автоматизация на инженерния труд в Институт по Специална Електроника – София 1985-1986- ръководител проект “Системотехническо проектиране на РЛС”.

 

Научно-изследователски проекти:

 

 

 1. Договор “ Радар за подземно сондиране”, Националния Иновационен Фонд през 2005 - 2008г от Мултипроцесорни Системи ООД и неговите партньори институтите ИИТ-БАН и ИПОИ-БАН, ръководител.
 2. Договор И-1117/03г. с НФ “ТН” МОН и БАН, “Откриване на сигнали преотразени от подвижни цели на фона на смущения в комуникационни мрежи”, (2003г. – 2006г.) - ръководител.
 3. Договор мeжду МО и БАН прeз 2002, по Тeмитe за Научни Изследвания за 2002 г., тeма №20 “Синтeзиранe на апаратура за откриванe на радиолокационни сигнали на фона на силни активни и пасивни смущeния”, 2002г., ръководитeл.
 4. Договор И-902/99г. с НФ “Н И” МОН и БАН, “Процесори за стабилизация на честотата на лъжлива тревога”, (2000г. – 2004г.) - ръководител.
 5. Договор с МО по Програмата за Научни Изследвания за 2000 г., проект “Радиолокационни автоматични откриватeли на цeли на фона на прeднамeрeни смущeния”, 2000г., ръководитeл.
 6. Договор И-503/95г. с НФ “Н И” МОН и БАН, “Паралелни алгоритми на сигнали и изображения в реално време”, (1996г. – 1998г.) .
 7. Договор И-304/93г. с НФ “Н И” МОН и БАН, “Паралелни методи, алгоритми и архитектури за обработка на изображения”, (1993г. – 1995г.) - ръководител.
 8. По договор ТН-245/92г. с НФ “Н И” МОН и БАН, “Разработка и изследване на системи за обработка на радиолокационна информация на базата на съвременни мултипроцесорни архитектури и сървъри за паралелни пресмятания”, (1992г. – 1994г.)
 9. Договор 1146 с МОН и БАН, “Синтез и анализ на нови методи, алгоритми и технологии за обработка на радиолокационна информация в условията на статистическа неопределеност”, (1988г. – 1991г.).
 10. Международен проект по контракт 589/5417173-330/955-10 с Украинската Академия на Науките, Институт по Кибернетика, “Разработка на интегрирана система за първична и вторична обработка на радиолокационна информация за разрешаване на навигационни конфликти, имитация на навигационна обстановка и тренаж на операторите”- 1990г.

 

 

Преподавателска дейност

 • Зимен семестър: Цифрова обработка на сигнали - I част (Мобилни технологии, част I), вторник от 15-17ч; зала C, блок 2, 4-ти километър, ФМИ
 • Докторански семинар: сряда от 15ч, в заседателната зала на ФМИ
 • Летен семестър: Мобилни технологии - част II, понеделник от 15-17ч; зала C, блок 2, 4-ти километър, ФМИ
 • Докторански семинар: сряда от 15ч, в заседателната зала на ФМИ

Приемно време

вторник 15:00-16:00;
петък 10:00-12:00
302, 2 бл.

 

Публикации