Лични средства

гл. ас. д-р Анна Попова

Анна Александрова Попова

Главен асистент, Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

annap@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-504

Кабинет: ФМИ-114

Образование и научни степени

  • 1982 -  доктор, научна специалност  "Изчислителна математика", тема на дисертацията: Вариационни методи за приближено решаване на гранични задачи на математическата физика с несиметричен оператор
  • 1973 - магистър по математика със специализация ”Изчислителна математика“, тема на дипломната работа: Двойнственост в задачи от вариационното смя-тане

Научни интереси

  • Изследване на операциите
  • Числени методи за оптимизационни задачи

Преподавателска дейност

Приемно време

вторник 14:00 – 15:00, 114 кабинет, ФМИ
четвъртък 11:00 –12:00, 114 кабинет, ФМИ