Personal tools

проф. д-р Марусия Божкова

Марусия Никифорова Божкова

Доцент, Ръководител на Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

bojkova@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-578

Кабинет: ФМИ-504 и ИМИ-БАН-407

Лична страница

Образование и научни степени

 • 1984 - магистър, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика, специалност "Теория на вероятностите и математическа статистика"
 • 1990 - доктор, СУ "Св. Климент Охридски”, тема на дисертацията:"Разклоняващи се миграционни процеси”  с научен ръководител проф. дмн Николай М. Янев.

Научни интереси

 • Случайни процеси  
  • Разклоняващи се процеси с техните приложения при моделиране на процеси в биологията,
    екологията,  моделиране на популационни експерименти  и разпространение на епидемии
  • Статистически изводи за разклоняващи се процеси и разработване на софтуер за тяхното
   симулиране
  • Теория на Марковските, Винеровите, Дифузионните  процеси  и свойства на траекториите им.
   Приложения в застраховането и моделирането на финансови пазари.
  • Теория на стохастичните диференциални уравнения.
 • Гранични теореми 
  • Функционални гранични теореми за разклоняващи се стохастични процеси
  • Закони за големите числа и централна гранична теорема за случайни процеси
 • Процеси на възстановяване

Научни проекти


 • Ръководител на проект № ВУ-МИ-105/2005 с Фонд НИ при МОН.
  Тема па проекта: “Стохастични процеси и  статистически анализ на данни”
 • Проект ECONET2006 съвместно с INRA, Франция

 

 

The International Year of Statistics (Statistics2013)

Преподавателска дейност

 • Теория на вероятностите и математическа статистика – за специалност Информатика, 3-ти курс 
 • Вероятности и статистика – за специалност Компютърни науки, 3-ти курс , конспект
 • Теория на вероятностите 2 – магистърска програма “Вероятности и статистика” и за бакалаври 3-ти и 4-ти курс от всички специалности в бакалавърската степен на обучение във ФМИ
 • Разклоняващи се процеси  – магистърска програма “Вероятности и статистика” и за бакалаври 3-ти и 4-ти курс от всички специалности в бакалавърската степен на обучение във ФМИ
 • Семинар по Вероятности и Статистика   – за  магистърска програма “Вероятности и статистика” и за бакалаври 3-ти и 4-ти курс от всички специалности в бакалавърската степен на обучение във ФМИ
 • Увод в статистиката - за бакалаври 1-ви курс, спец. Статистика и за бакалаври 1-ви курс от всички специалности в бакалавърската  степен на обучение във ФМИ
 • Случайни процеси - за бакалаври 1-ви курс, спец. Статистика и за бакалаври 3-ти курс от специалности Математика и Приложна математика и  4-ти курс за останалите специалности  в бакалавърската  степен на обучение във ФМИ
 • Стохастични процеси 2 - магистърска програма “Вероятности и статистика”

Приемно време

Вторник   11:00 – 12:00 ч., 504 кабинет на ФМИ
Четвъртък   13:00 – 14:00 ч., 504 кабинет на ФМИ

    Оценки от изпити

Случайни процеси 2013
Новини
Oct 01, 2014 Упражнения по "Компютърни мрежи и комуникации", И, започват по-късно
Oct 01, 2014 За дисциплините "Ориентирана към услуги архитектура", "Текстови бази от данни" и "VRML (X3D)"
Oct 01, 2014 ОКС "магистър", учебно разписание, зимен, 2014
Oct 01, 2014 Становища на комисията по разглеждане на молбите за записване в по-горен курс с невзети изпити
Oct 01, 2014 След конференцията по Математическа логика в памет на проф. дмн Иван Сосков
Sep 30, 2014 Публична лекция на носителя на наградата "Джон Атанасов", 3 октомври
Sep 30, 2014 Планирано обновление на система Moodle, 1 октомври
Sep 30, 2014 За студентите от сп. Информатика, 4 курс, 1 и 2 група
Sep 29, 2014 ОКС "магистър", Втори етап на класиране - обучение по държавна субсидия и обучение срещу заплащане
Sep 29, 2014 Организационна сбирка на ИД "Линейни модели с R", 9 октомври
Sep 29, 2014 Извънредни лекции и упражнения по "Бързи алгоритми върху структури от данни", 4 октомври
Още новини