Personal tools

проф. д-р Марусия Божкова

Марусия Никифорова Божкова

Доцент, Ръководител на Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

bojkova@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-578

Кабинет: ФМИ-504 и ИМИ-БАН-407

Лична страница

Образование и научни степени

 • 1984 - магистър, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика, специалност "Теория на вероятностите и математическа статистика"
 • 1990 - доктор, СУ "Св. Климент Охридски”, тема на дисертацията:"Разклоняващи се миграционни процеси”  с научен ръководител проф. дмн Николай М. Янев.

Научни интереси

 • Случайни процеси  
  • Разклоняващи се процеси с техните приложения при моделиране на процеси в биологията,
    екологията,  моделиране на популационни експерименти  и разпространение на епидемии
  • Статистически изводи за разклоняващи се процеси и разработване на софтуер за тяхното
   симулиране
  • Теория на Марковските, Винеровите, Дифузионните  процеси  и свойства на траекториите им.
   Приложения в застраховането и моделирането на финансови пазари.
  • Теория на стохастичните диференциални уравнения.
 • Гранични теореми 
  • Функционални гранични теореми за разклоняващи се стохастични процеси
  • Закони за големите числа и централна гранична теорема за случайни процеси
 • Процеси на възстановяване

Научни проекти


 • Ръководител на проект № ВУ-МИ-105/2005 с Фонд НИ при МОН.
  Тема па проекта: “Стохастични процеси и  статистически анализ на данни”
 • Проект ECONET2006 съвместно с INRA, Франция

 

 

The International Year of Statistics (Statistics2013)

Преподавателска дейност

 • Теория на вероятностите и математическа статистика – за специалност Информатика, 3-ти курс 
 • Вероятности и статистика – за специалност Компютърни науки, 3-ти курс , конспект
 • Теория на вероятностите 2 – магистърска програма “Вероятности и статистика” и за бакалаври 3-ти и 4-ти курс от всички специалности в бакалавърската степен на обучение във ФМИ
 • Разклоняващи се процеси  – магистърска програма “Вероятности и статистика” и за бакалаври 3-ти и 4-ти курс от всички специалности в бакалавърската степен на обучение във ФМИ
 • Семинар по Вероятности и Статистика   – за  магистърска програма “Вероятности и статистика” и за бакалаври 3-ти и 4-ти курс от всички специалности в бакалавърската степен на обучение във ФМИ
 • Увод в статистиката - за бакалаври 1-ви курс, спец. Статистика и за бакалаври 1-ви курс от всички специалности в бакалавърската  степен на обучение във ФМИ
 • Случайни процеси - за бакалаври 1-ви курс, спец. Статистика и за бакалаври 3-ти курс от специалности Математика и Приложна математика и  4-ти курс за останалите специалности  в бакалавърската  степен на обучение във ФМИ
 • Стохастични процеси 2 - магистърска програма “Вероятности и статистика”

Приемно време

Вторник   11:00 – 12:00 ч., 504 кабинет на ФМИ
Четвъртък   13:00 – 14:00 ч., 504 кабинет на ФМИ

    Оценки от изпити

Случайни процеси 2013
Новини
Sep 15, 2014 Резултати от изпита за прием в МП от специалност информатика и първо класиране, 2014/2015
Sep 14, 2014 Конференция по Математическа логика в памет на проф. Иван Сосков
Sep 13, 2014 Резултати от Държавен изпит 09.2014 г. за Инф, ИС, КН, СИ
Sep 12, 2014 Разпределение за теста за прием в магистърски програми от специалност "Информатика"
Sep 10, 2014 Разпределение на студентите по зали за провеждане на ДИ
Sep 10, 2014 Важно! За студентите, които ще се явяват на ДИ на 11 и 12 септември и са имали неположени изпити
Sep 09, 2014 Провеждане на ДИ, 11 и 12 септември
Sep 09, 2014 Допълнително краткосрочно обучение по УП и СДП, спец. М, ПМ и С, 13, 14 и 15 септември
Sep 08, 2014 Информация за държавния изпит
Sep 08, 2014 Допълнително обучение по C++ и Функционално програмиране за ДИ,спец. И, КН, 9 септември
Sep 08, 2014 Молби за записване в по-горен курс с неположени изпити, молби за прекъсване
Още новини