Лични средства

доц. д-р Дончо Дончев

Дончо Стефанов Дончев

Доцент, Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

doncho@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161-676

Кабинет: ФМИ-516

Образование и научни степени

  • 1985 - магистър, МИИТ- Москва, специалност приложна математика
  • 1992 - доктор, “Някои въпроси на управляемите Марковски процеси с непрекъснато време” с научен ръководител А. Юшкевич и научен консултант А. Ширяев

Научни интереси

  • Случайни процеси- дифузионни процеси, процеси на Леви, семимартингали, статистика на случайните процеси
  • Стохастично управление- динамично програмиране, управляеми дифузии, управление при непълна информация
  • Стохастични модели във финансите- оценка и управление на риска, стратегии за инвестира

Преподавателска дейност

  • Теория на Вероятностите и Математическа Статистика, спец. Информатика, 3 курс

Приемно време

понеделник: 16:00 – 18:00 ч., 516 кабинет ФМИ 

Публикации