Лични средства

доц. д-р Весела Стоименова

Весела Кирилова Стоименова

Доцент, Катедра Вероятности, операционни изследвания и статистика

stoimenova@fmi.uni-sofia.bg

Служебен телефон: 8161- 676

Кабинет: ФМИ - 516

Образование и научни степени

 

 •  2001 г. -  магистър , СУ "Св. Климент Охридски"
 •  2007г.  -   доктор, дисертация на тема “Статистическо оценяване на разклоняващи се стохастични процеси” с научен ръководител проф. дмн Николай Янев

 

Научни интереси

 • Статистика на разклоняващи се стохастични процеси
 • Приложна статистика

Преподавателска дейност

Курсове за ОКС Бакалавър 
 • Увод във вероятностите и математическата статистика
 • Увод във времевите редове
 • Модели на смъртност
 • Факторни планове
 • Модели в социалните науки
Курсове за ОКС Магистър
 • Времеви редове
 • Планиране на експеримента
 • Модели на смъртност
 • Модели в социалните науки
 • Упражнения по Случайни процеси 2
 • Статистически анализ на времеви редове - практикум
 • Иконометрия

Приемно време за зимен семестър на учебната 2016/2017 година

сряда             11:00 – 12:00 ч., 16:00-17:00 ч.,   516 кабинет  ФМИ

Публикации