Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Учебни планове 11/12 Учебен план на специалност Статистика, 11/12
Навигация
 

Учебен план на специалност Статистика, 11/12

Приет на ФС, протокол № 1/22.01.2007 г., изменен на ФС, протокол № 5/04.06.2007 г., № 3/13.04.2009 г., № 7/14.09.2009 г., №1/17.01.2011г.

 За студентите, приети през 2011/2012 уч.г.

 

Наименование на учебните дисциплини Изпити - семестър Текущи оценки ECTS- кредити Седмичен хорариум

Първи курс1 Аналитична геометрия I - 5 2+2+0
2 Диференциално и интегрално смятане I I - 9 4+4+0
3 Линейна алгебра I - 7 3+3+0
4 Увод в програмирането* I - 7 4+2+0
5 Английски език 1
I 2 0+2+0

Избираеми дисциплини I - 0
6 Висша алгебра II - 7 3+3+0
7 Диференциално и интегрално смятане - II II - 9 4+4+0
8 Структури данни и програмиране* II - 7 4+2+0
9 Увод в статистиката II - 5 2+2+0
10 Английски език 2
II 2 0+2+0

Избираеми дисциплини II - 0

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 0
Втори курс11 Математически анализ III - 7 3+3+0
12 Диференциални уравнения III - 7 3+3+0
13 Дискретна математика III - 7 3+3+0
14 Теория на вероятностите III - 5 2+2+0

Избираеми дисциплини III - 4
15 Математическа статистика IV - 5 2+2+0
16 Математически увод в икономиката IV - 5 3+0+0
17 Случайни процеси IV - 5 2+2+0
18 Числени методи IV - 6 3+0+2
19 Комплексен анализ IV - 6,5 3+3+0
20 Комуникативни умения IV
2,5 1+1+0

Избираеми дисциплини IV - 0

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 1
Трети курс21 Математическо оптимиране - I V - 5 2+2+0
22 Числени методи на линейната алгебра V - 5 2+0+2
23 Анализ на данни и регресия V - 5 2+0+2

Задължително избираеми дисциплини- мин.брой 1 от следните (спис.1): Диференциална геометрия/ Теория на мярката и интеграла(Интеграл на Лебег)/ Теория на разпределенията и трансформация на Фурие V - 5

Избираеми дисциплини V - 10
24 Математическо оптимиране - II VI - 5 2+2+0
25 Стохастични модели и симулации VI - 5 2+0+2
26 Многомерни статистически модели VI - 5 2+0+2

Избираеми дисциплини VI - 15

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 5
Четвърти курс27 Статистическа лаборатория(семинар) - VII 5 0+2+2

Избираеми дисциплини VII - 25

Избираеми дисциплини VIII - 20

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 7

Държавен изпит VIII
10

* дисциплината има едноименен практикум, който се предлага като избираема дисциплина

Общ брой ECTS кредити: 240

Минимален брой избираеми дисциплини, които студентите задължително трябва да положат за целия период на обучение по групи:

СПЕЦИАЛНОСТ СТАТИСТИКА

Общ брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план: 79

Група ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ МИНИМАЛЕН БРОЙ
Задължително избираема дисциплина от списък 1 1 (5 кредита)
Статистика 5
Математика и Приложна математика* 4
Информатика, ОКН, ЯКН, Компютърен практикум 2
Други (от направленията биология, физика, лингвистика, икономика, социология и др.) 1
ОБЩО 13

* Поне 1 избираема дисциплина в областта на механиката.

Списък 1:

Диференциална геометрия 2+2

Теория на мярката и интеграла(Интеграл на Лебег) 3+0

Теория на разпределенията и трансформация на Фурие 2+2

Действия към документ