Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Избираеми дисциплини, летен семестър, 2016/17 уч.г.

ОКС "Бакалавър" Избираеми дисциплини 2016/2017 уч.г., летен семестър

  

   Необходимо е да се "логнете", за да имате достъп до учебните програми на избираемите дисциплини

   Колони И, ИС, КН, М, МИ, ПМ, СИ и Стат са за специалности, а цифрата в тях е минималния курс,

   за който се чете избираемата дисциплина

   Свободно избираеми

Катедра Дисциплина Хорариум Кредити ЕСТК Група ИД И ИС КН М МИ ПМ СИ Стат Преподавател
ОМИ Познавателни процеси в математиката 2+2+0 5 Д/Др. 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. Т. Тонова
ФзФ Съвременна физика 3+1+0 5 Др. 2 2 2 3 2 3 2 2 проф. С. Иванов
ФзФ Устройство на компютърните системи 1+0+1 2 Др. 2 2 2 2 2 2 2 2 гл.ас. Ю. Цукровски
МЛП Философия и логика 2+0+0 2,5 Др. 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. Вл. Сотиров
ОМИ Visual basic за приложения 2+2+0 5 И 3 3 3 3 доц. А. Ангелов, ас. Р. Исуфов
СТ Архитектура и дизайн на игрови двигатели (game engines) - практикум 0+4+0 5 КП 2 2 2 2 доц. М. Петров, Н. Димитров, Д. Трендафилов
КИ Бази от данни (практикум) - спец. И, ИС, КН 1+0+3 5 КП само за 3к. само за 2к. само за 3к. гл.ас. Йоаннис Патиас
ИС Дизайн и анализ на алгоритми (практикум) 0+0+3 4 КП само за 2 к. само за 2 к. гл. ас. Г. Георгиев
ИС Компютърни архитектури (практикум) 0+0+2 2.5 КП само за 2к. доц. С. Русева
ВОИС Математическа текстообработка 0+0+4 5 КП 4 4 4 3 3 3 4 3 гл.ас. В. Черногоров
ИТ Мултимедийни технологии 2+0+2 5 КП 2 2 2 3 2 ас. Тр. Илиев
КИ Обектно-ориентирано програмиране (практикум) - спец. И 0+0+2 2,5 КП само за 1к. гл. ас. П. Армянов, доц. А. Семерджиев
КИ Обектно-ориентирано програмиране (практикум) - спец. ИС 0+0+2 2,5 КП само за 1к. доц. И. Станев
КИ Обектно-ориентирано програмиране (практикум) - спец. КН 0+0+2 2,5 КП само за 1к. доц. Т. Трифонов. доц. К. Георгиев
КИ Подготовка за интервюта 0+3+0 3,5 КП 2 2 2 2 2 2 2 2 Ал. Георгиев
ИС Софтуерни технологии (практикум) 0+0+2 2.5 КП само за 3к. само за 3к. доц. Д. Биров
КИ Структури от данни и програмиране (практикум) - спец. М, ПМ, Стат 0+0+2 2,5 КП само за 1к. само за 1к. само за 1к. доц. П. Павлов
ЧМА Числени методи - практикум - спец. И, ПМ, Ст 0+0+2 2.5 КП 2 2 2 мат. А. Авджиева
ЧМА Числени методи за диференциални уравнения - практикум 0+0+3 3.5 КП 3 3 3 3 3 3 2 3 ас. Т. Иванов
КАТ Семинар по теория на категориите II - ОТПАДА 3+0+0 7 М 2 2 2 2 2 2 2 2 проф Г.Димов
КАТ Семинар по топология II - ОТПАДА 3+0+0 7 М 2 2 2 2 2 2 2 проф. Г. Димов
ДУ Динамични системи 3+0+0 7 М 3 3 доц. О. Христов
МА Експоненциални суми и приложението им в аналитичната теория на числата 4+0+0 8 М 2 2 2 2 2 проф. Д. Толев, ас. Ж. Петров, гл.ас. Т. Тодорова
ДУ Изомонодромна деформация на линейни ОДУ с коефициенти рационални функции 3+0+0 7 М 3 3 3 3 гл.ас. Ц. Стоянова
МА Изпъкналост и диференцируемост в Банахови пространства 3+0+0 7 М 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. Н. Рибарска
КАТ Комплексен анализ 2+2+0 5 М 2 2 2 2 проф. Е. Христов
МЛП Логическо програмиране 3+2+0 9 М 2 2 2 2 гл. ас. Вл. Ненчев, Б. Ризов
МЛП Математическа логика 3+1+0 8.5 М 2 2 2 2 2 2 доц. А. Дичев
ДУ Небесна механика 3+0+0 7 М 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. А. Живков
МА Нелинеен функционален анализ 3+0+0 7 М 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. Н. Рибарска
Геом Представяния на компактни групи на Ли 4+0+0 8 М 3 и 4 3 и 4 доц. Б. Александров
АМ Приложения на групите на Ли в диференциалните уравнения 3+0+0 7 М 2 2 2 доц. Б. Георгиева
Геом Риманова геометрия, избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране -2 част 4+0+0 8 М 3 3 проф. С. Иванов
ДУ Соболеви пространства и приложения в ЧДУ 3+0+0 7 М 3 3 3 3 проф. Н. Попиванов
ЧМА Сплайн функции и приложения 3+0+0 7 М 3 3 3 3 3 доц. Н. Найденов
МА Състезания по математика за студенти - 2 част 3+0+0 7 М 1 1 1 1 1 1 доц. В. Бабев
ЧМА Теория на апроксимациите 3+0+0 7 М 3 3 3 3 3 3 проф. Г. Николов
Алг Теория на Галоа 3+0+0 7 М 3 2 2 3 3 доц. А. Божилов
МА Теория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег) 3+1+0 5 М 3 3 3 3 3 3 3 3 доц. Б. Драганов
ДУ Теория на разпределенията и трансформация на Фурие 3+1+0 5 М 3 3 3 3 3 3 3 3 доц. М. Каратопраклиева
КАТ Тета-функции 4+0+0 8 М 2 2 2 2 2 гл.ас. Р. Йорданов
КАТ Топология за информатици 2+2+0 5 М 2 2 2 2 проф. Г. Димов, гл.ас. Е. Иванова
ДУ Увод в съвременната теория на Частните диференциални уравнения 3+0+0 7 М 2 2 2 2 доц. Г. Дачев
Алг Увод в теория на графите (екстремални задачи) 3+0+0 7 М 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. Н. Ненов
МА Функционален анализ 3+1+0 8.5 М 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. Н. Рибарска
МА Функционални пространства и теория на интерполацията 3+0+0 7 М 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. Л. Николова
ДУ Хамилтонови системи 3+0+0 7 М 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. Е. Хорозов
ДУ Частни диференциални уравнения и приложения 2+2+0 7 М 2 2 2 2 2 2 гл. ас. Ц. Христов
ЧМА Числено интегриране 3+0+0 7 М 3 3 3 3 3 проф. Г. Николов
КИ Векторна компютърна графика 2+2+0 5 ОКН 4 4 доц. Б. Банчев
КИ Големи масиви от данни 2+2+0 5 ОКН 2 2 2 2 доц. А. Семерджиев, доц. К. Георгиев
ИС Избрани глави от комбинаториката и теорията на графите 2+2+0 5 ОКН 2 2 2 2 2 2 2 доц. М. Марков, гл.ас. Д. Кралчев
МЛП Ламбда смятане и теория на доказателствата 3+1+0 5 ОКН 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. Т. Трифонов
КИ Мобилни приложения 2+0+2 5 ОКН 2 2 2 2 проф. В. Цунижев, Х. Христов
МЛП Приложения на крайните автомати 3+2+0 8 ОКН 3 3 3 3 3 3 3 доц. Ст. Михов, гл. ас. Ст. Герджиков
СТ Управление на знания 2+0+2 5 ОКН 3 3 3 3 3 доц. Е. Гурова, М. Драгомирова, Л. Зографова
КИ Активна информационна сигурност 2 2+1+0 5 ОКН 3 3 3 3 д-р Георги Шарков
ЧМА Matlab и приложения в числените методи 2+0+2 7 ПМ 3 3 3 3 3 3 мат. А. Авджиева
ЧМА Алгоритмични основи на компютърната графика 2+0+2 7 ПМ 1 1 1 1 1 1 доц. Н. Найденов, ас. С. Костадинова
ДУ Анализ на Клифорд за диференциални уравнения 2+2+0 7 ПМ 2 2 2 2 2 2 2 2 гл.ас. С. Георгиев
АМ Геометрия на движението 2+0+1 5 ПМ 2 2 2 2 2 2 проф. Г. Бояджиев, доц. П. Бойчев
АМ Експериментални методи в механиката с практикум II 3+0+0 7 ПМ 3 3 доц. Т. Парталин
КАТ Компютърно геометрично моделиране 3+0+1 8.5 ПМ 2 2 2 2 2 2 2 доц. Кр. Влъчкова
ВОИС Математическа статистика 2+2+0 7 ПМ 3 3 3 3 3 3 3 гл. ас. М. Желязкова
КАТ Математическа теория на риска 3+0+0 6 ПМ 3 3 3 проф. Л.Минкова
КАТ Математически методи в метеорологията 3+0+0 7 ПМ 2 2 2 2 2 2 2 2 гл.ас. Р. Йорданов
ЧМА Математически модели и изчислителен експеримент 2+0+2 7 ПМ 3 3 3 3 3 3 3 3 проф. С. Димова, ас. Т. Иванов
ВОИС Математически увод в икономиката 3+0+0 7 ПМ 1 1 1 1 1 1 доц. Й. Митев
ВОИС Методи за оптимизация 3+0+0 7 ПМ 3 3 3 3 3 3 3 проф. М. Кръстанов
ЧМА Надеждни изчисления 2+0+2 6 ПМ 2 2 2 2 2 проф. Е. Попова
ЧМА Паралелни алгоритми 3+2+1 9 ПМ 4 4 4 4 проф. Св. Маргенов
ЧМА Приложения на математиката за моделиране на реални процеси 1+0+2 6 ПМ 2 2 2 2 2 2 2 2 ас. Т. Иванов
ВОИС Случайни процеси 2+2+0 7 ПМ 4 4 4 3 3 4 проф. М. Божкова
ДУ Софтуер за научна визуализация 2+0+0 3 ПМ 3 3 доц. Т. Попов
АМ Статика 2+1+0 4 ПМ 2 2 2 2 2 2 проф. Г. Бояджиев
ВОИС Статистически методи в актюерството 2+2+0 5 ПМ 4 4 4 4 4 4 проф. М. Божкова, гл.ас. Е. Каменов
ВОИС Теория на нелинейните системи 3+0+0 7 ПМ 3 3 3 3 3 3 3 3 проф. М. Кръстанов
КАТ Теория на солитоните 3+0+0 7 ПМ 2 2 2 2 2 2 гл.ас. Р. Йорданов
АМ Увод в динамиката 2+1+0 5 ПМ 3 3 3 3 3 3 проф. Г. Бояджиев
ВОИС Увод в статистиката 2+2+0 5 ПМ 1 1 1 1 1 1 1 проф. М. Божкова
ДУ Увод в теорията на динамичните системи и хаоса 2+2+0 7 ПМ 2 2 2 2 гл.ас. С. Георгиев
МА Фрактали 3+0+0 7 ПМ 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. М. Такев, гл.ас. В. Гочев
АМ Хидродинамика 3+0+0 7 ПМ 3 3 доц. Т. Парталин
ВОИС Модели в социалните науки 2+0+2 5 ПМ / Ст 4 4 4 доц. В. Стоименова
ВОИС Модели на смъртност 3+0+0 7 ПМ / Ст 3 3 3 доц. В. Стоименова
ВОИС Факторни планове 2+0+2 5 ПМ / Ст 4 4 4 доц. В. Стоименова
ВОИС Биостатистика 2+0+2 7 ПМ/Ст 4 4 4 4 4 4 4 гл. ас. Д. Григорова
МА Семинар Допълнителни въпроси от ДИС 3+0+0 7 С 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. П. Първанов
СТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО „Учебна компания” (програма на „Джуниър Ачийвмънт”) 2+1+1 5 С 3 3 3 2 3 доц. П. Русков, ас. Г. Къдрев, ас. С. Цолова
ИС Семинар по алгоритми (записването ще става при преподавателя, не през СУСИ 4) 3+0+0 7 С 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 доц. М. Марков
ДУ Семинар по Динамични системи и теория на числата - 2 3+0+0 7 С 2 2 2 проф. Е. Хорозов, проф. Д. Толев
ДУ Семинар по Диференциални уравнения 3+0+0 7 С 2 2 2 доц. О. Христов
СТ Семинар по Проектиране и интегриране на софтуерни системи 0+2+0 2,5 С 4 доц. Д. Петрова-Антонова, ас. И. Павлова
Деканат Стартиране на високотехнологичен бизнес 2+0+0 3 С 3 3 3 3 3 3 3 3 проф. д.ик.н. Георги Чобанов
ФФ Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване 2+2+0 4 Х 2 2 2 2 2 2 2 2 гл.ас. Г. Петрински
ФФ Реторика и комуникативни умения 2+2+0 5 Х 2 2 2 2 2 гл.ас. Г. Петрински
ФФ Убеждаваща комуникация и диалог 2+0+0 2,5 Х 4 4 4 4 4 4 4 4 доц. В. Радева
КИ Apache Spark-ОТПАДА 2+0+0 2,5 ЯКН 3 3 3 3 3 3 доц. А., Семерджиев, Г. Пенков
КИ C++ за напреднали 0+3+0 3,5 ЯКН 2 2 2 2 2 2 2 2 Д. Трендафилов
КИ Cloud Startup 2+2+0 5 ЯКН 3 3 3 3 доц. А. Семерджиев
ИС Въведение в Juniper мрежите 1+0+1 4 ЯКН 3 3 3 3 доц. Ст. Димитров
ИТ Електронно обучение 2+0+2 5 ЯКН 2 2 2 2 4 2 2 преп. П. Михнев, ас. Т. Зафирова-Малчева
ИТ Многоагентни системи и социална роботика 2+0+2 5 ЯКН 2 2 2 2 2 2 2 2 ас. Т. Илиев
КИ Мобилно Интернет съдържание 2+0+2 5 ЯКН 2 2 2 2 2 проф. В. Цунижев
ОМИ Основи на сигурното уеб програмиране 2+1+1 4 ЯКН 3 2 3 3 2 гл.ас. Ф. Петров
КИ Програмиране със Swift 2+1+0 4 ЯКН 2 2 2 2 2 2 2 2 Емил Атанасов
ИТ Проектиране на човеко-машинен интерфейс 2+0+2 5 ЯКН 4 4 4 4 4 проф. Кр. Стефанов, ас. Ат. Георгиев
ИТ Проектиране, разработка и оценка на образователен софтуер 2+0+2 5 ЯКН 3 3 3 3 3 ас. Т. Зафирова-Малчева, ас. П. Михнев
ИТ Разработване на ИКТ - базирано обучение 2+0+2 5 ЯКН 3 3 3 3 3 3 преп. П. Михнев
КИ Разработка на бизнес приложения със средствата на Java Enterprise Edition (Java EE)-ОТПАДА 2+0+1 4 ЯКН 2 2 2 2 д-р Ст. Велев
ИТ Разработка на клиент-сървър (fullstack) приложения с Node.js + Express.js + React.js 2+0+2 5 ЯКН 2 2 2 2 2 ас. Т. Илиев
КИ Съвременно функционално програмиране 2+2+0 5 ЯКН 3 2 доц. Б. Банчев
ИС Увод в информационната сигурност 2+0+0 4 ЯКН 2 2 2 2 2 2 доц. Д. Биров
КИ Управление на паметта - ОТПАДА 2+2+0 5 ЯКН 2 2 2 2 доц. А. Семерджиев, гл. ас. П. Армянов
КИ Функционално програмиране с Elixir 0+3+0 3,5 ЯКН 2 2 2 2 2 2 2 2 Николай Цветинов, Валентин Михов
ИТ Цифров дизайн и мултимедия - графичен дизайн 2+0+2 5 ЯКН 2 2 2 2 2 ас. Т. Зафирова-Малчева
ИТ Цифров дизайн и мултимедия - цифрови медии 2+0+2 5 ЯКН 2 2 2 2 2 ас. Т. Зафирова-Малчева, И. Иванов
КИ Интернет на нещата 2+2+0 5 ЯКН 3 3 3 3 3 д-р Стоян Велев, доц. А. Семерджиев, доц. А. Димов

   Дисциплината "Спорт" е факултативна за всички специалности и курсове за студентите по учебен план след 2013/2014 уч.г. Оценката е годишна, кредитите за учебна година са 4 и седмичният хорариум е 2 часа. Записването става в Департамента по спорт към СУ  (следете за техните срокове и условия).   Оценката и кредитите от факултативни дисциплини не влизат във формирането на среден успех и брой кредити от избираеми дисциплини.

Избираеми дисциплини по списък № .... от учебните планове на специалностите, предлагани през летен семестър на 2016/2017 уч. г.

Катедра Дисциплина Хорариум Кредити ЕСТК И ИС КН М МИ ПМ СИ Стат Преподавател
АМ Геометрия на движението 2+0+1 5 2 проф. Г. Бояджиев, доц. П. Бойчев
КАТ Комплексен анализ 2+2+0 5 2 проф. Е. Христов
КАТ Топология за информатици 2+2+0 5 2 проф. Г. Димов, гл.ас. Е. Иванова
АМ Механика на непрекъснатите среди 3+1+0 5 3 доц. Б. Георгиева
ФзФ Съвременна физика 3+1+0 5 3 проф. С. Иванов
ЧМА Числени методи за диференциални уравнения 3+0+0 5 3 проф. Т. Черногорова
ВОИС Нелинейно оптимиране 2+2+0 5 3 доц. Н. Златева
ДУ Теория на разпределенията и трансформация на Фурие 3+1+0 5 3 доц. М. Каратопраклиева
МА Теория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег) 3+1+0 5 3 доц. Б. Драганов
ВОИС Математическо оптимиране 2+2+0 5 2 проф. М. Кръстанов
ЧМА Числени методи 2+2+0 5 2 доц. Р.Улучев, ас. Т. Иванов
Алг Теория на Галоа 3+0+0 7 3 доц. А. Божилов
ИТ Проектиране, разработка и оценка на образователен софтуер 2+0+2 5 3 ас. Т. Зафирова-Малчева, ас. П. Михнев
ОМИ Visual basic за приложения 2+2+0 5 3 доц. А. Ангелов, гл. асист. Р. Исуфов
ОМИ Компютърна евристика 2+2+2 7 3 доц. Т. Тонова
ОМИ Динамични геометрични системи 2+2+0 5 3 гл. асист. Т. Витанов
ИТ Мултимедийни технологии 2+0+2 5 3 ас. Тр. Илиев
ОМИ Неравенства 2+2+0 5 3 гл.ас. Д. Раковска
ОМИ Математически методи в педагогическата диагностика 2+2+0 5 3 проф. К. Банков
ОМИ Учебна документация 2+2+0 5 4 доц. Ю. Нинова, гл. ас. И. Вутова, гл. ас. Д. Раковска
ОМИ Съдържание и методика на извънкласната работа по математика 2+2+0 5 4 проф. И. Тонов, доц. Т. Тонова
ИТ Проектиране на човеко-машинен интерфейс 2+0+2 5 4 проф. Кр. Стефанов, ас. Ат. Георгиев
ИТ Електронно обучение 2+0+2 5 4 преп. П. Михнев, ас. Т. Зафирова-Малчева
ИТ Педагогически функции на интерактивна бяла дъска 2+0+2 5 4 доц. Е. Стефанова, гл.ас. Н. Николова
ОМИ СОТ (Съвременни образователни технологии) 2+2+0 5 4 гл. асист. Н. Николова, доц. Т. Тонова
ИТ Технологиите в помощ на образователни проекти 2+0+2 5 4 доц. Е. Стефанова, гл.ас. Н. Николова
АМ Механика на непрекъснатите среди 3+1+0 5 3 доц. Б. Георгиева
ФзФ Съвременна физика 3+1+0 5 3 проф. С. Иванов
ДУ Теория на разпределенията и трансформация на Фурие 3+1+0 5 3 доц. М. Каратопраклиева
МА Теория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег) 3+1+0 5 3 доц. Б. Драганов
Геом Диференциална геометрия 2+2+0 5 3 доц. Б. Александров
ДУ Теория на разпределенията и трансформация на Фурие 3+1+0 5 3 доц. М. Каратопраклиева
МА Теория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег) 3+1+0 5 3 доц. Б. Драганов
Новини
Jul 28, 2017 Прием на докторанти във ФМИ, държавна поръчка, 2017/2018 уч.г.
Jul 23, 2017 Прием за ОКС "Магистър", 2017/2018 уч.г., инструкция за кандидат-магистрите, за провеждане на кампанията
Jul 21, 2017 Квалификационни курсове за учителите по информатика и ИТ в 8. клас, м. август и м. септември 2017
Jul 14, 2017 Проект Докторантски център "Св. Климент Охридски", започва набиране на кандидатури за участие в дейностите по работен пакет "Мобилност"
Jul 12, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" м. юли 2017, резултати, нанасяне на оценки
Jul 11, 2017 Важно за новозаписалите се във ФМИ студенти, тест по английски
Jul 10, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър", 11 и 12 юли 2017, разпределение на студентите за провеждането му
Jul 10, 2017 Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 2017/2018 уч. г., 12 юли 2017
Jul 10, 2017 Записване или потвърждаване на новоприетите студенти във ФМИ, ОКС "Бакалавър", 2017/18 уч.г.
Jul 05, 2017 Поправителна изпитна сесия, учебна 2016/2017 г., задочно обучение
Jun 29, 2017 Веселин Райчев, завършил ФМИ е носител на наградата "2016 ACM Doctoral Dissertation Honorable Mention Award"
Още новини...