Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Избираеми дисциплини, зимен семестър, 2016/17 уч.г.

ОКС "бакалавър" Избираеми дисциплини 2016/2017 уч.г., зимен семестър

  

   Необходимо е да се "логнете", за да имате достъп до учебните програми на избираемите дисциплини

   Колони И, ИС, КН, М, МИ, ПМ, СИ и Стат са за специалности, а цифрата в тях е минималния курс,

   за който се чете избираемата дисциплина

   Свободно избираеми

Катедра Дисциплина Хорариум Кредити ЕСТК Група ИД И ИС КН М МИ ПМ СИ Стат Преподавател
ИТ Специфични въпроси в обучението по информационни технологии 2+0+2 5 Д 4 доц. Е. Стефанова, гл.ас. Н. Николова
МЛП Философия на математиката 2+0+0 2,5 Др. 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. Вл. Сотиров
ИС Дизайн и анализ на алгоритми-практикум 0+0+3 3,5 КП 2 2 2 2 2 гл. ас. Г. Георгиев
ИС Компютърни архитектури (практ.) 0+0+2 2,5 КП само за 2к. само за 2к. доц. С. Русева
МЛП Логическо програмиране- практикум 0+0+2 2,5 КП 2 2 2 2 2 2 Д. Добрев
ИТ Операционни системи и офис приложения -практикум 0+0+2 2,5 КП 2 2 2 2 ас. З. Якова
ИТ Офис технологии - практикум 0+0+4 5 КП 3 ас. Д. Томова
КИ Програмиране 101 0+3+0 3,5 КП 1 1 2 1 инф. Васил Люнчев
ИС Софтуерни архитектури -практикум 0+0+2 2,5 КП само за 4к. доц. Д. Биров
КИ Структури от данни (практикум) - спец. ИС 0+0+2 2,5 КП само за 2к. доц. Иван Станев
КИ Структури от данни и програмиране (практикум) - спец. КН 0+0+2 2,5 КП само за 2к. проф. М. Тодорова, доц. Т. Трифонов
КИ Структури от данни и програмиране -практикум - спец. И 0+0+2 2,5 КП само за 2к. ас. П. Армянов, ас. Д. Петкова
КИ Увод в програмирането-практикум-спец.ИС 0+0+2 2,5 КП само за 1к. доц. Д. Димитров
КИ Функционално програмиране- практикум 0+0+2 2,5 КП 3 3 3 3 3 3 доц. Т. Трифонов
Алг Алгебра 2 3+0+0 7 М 2 2 гл. ас. д-р Д. Радкова, ас. д-р К. Табаков
ДУ Алгебрични групи и Диференциална теория на Галоа 3+0+0 7 М 3 3 доц. О. Христов
ИТ(АМ) Аналитична механика 3+1+0 8 М 3 3 3 проф. Г. Бояджиев
ИТ(АМ) Вариационен анализ 3+0+0 7 М 3 3 доц. Б. Георгиева
Геом Групи и алгебри на Ли 4+0+0 8 М 3 3 доц. Б. Александров
Геом Дескриптивна геометрия 3+0+0 7 М 2 2 2 2 3 2 2 2 доц. А. Русева
Геом Диференциална геометрия 2 4+0+0 8 М 3 доц. Б. Александров
ДУ Диференциални уравнения и приложения с Mathematica, Matlab или Maple 2+0+2 7 М 3 3 3 3 3 3 3 3 проф. Н. Попиванов, доц. Г. Дачев
МА Допълнение към курса по ДИС за компютърни специалности 2+1+0 6 М 2 2 2 2 доц. П. Първанов
КИ Избрани етюди по теория на графите-ОТПАДА 3+0+0 7 М 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. Н. Хаджииванов
ДУ Квантова теория на полето и елементарните частици 3+0+0 7 М 3 3 3 3 3 3 3 3 доц. Николай Митов Николов
КАТ Комплексен анализ - сп. МИ 2+2+0 5 М 2 гл.ас. Р. Йорданов
ДУ Линейни диференциални оператори 3+0+0 7 М 3 3 доц. Й. Йорданов
МЛП Логическо програмиране 3+0+2 9 М 2 2 2 2 2 2 проф. Т. Тинчев, Б. Ризов
КАТ Обща топология 3+1+0 8,5 М 2 2 2 2 гл.ас. Е. Иванова
Геом Риманова геометрия, избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране -1 част 4+0+0 8 М 3 3 проф. С. Иванов
КАТ Семинар по теория на категориите I 3+0+0 7 М 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. Г. Димов
КАТ Семинар по топология I 3+0+0 7 М 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. Г. Димов
ЧМА Специални функции и апроксимации 3+0+0 6 М 4 4 4 доц. Н. Найденов
МА Състезания по математика за студенти - 1 част 3+0+0 7 М 1 1 1 1 1 1 доц. В. Бабев
ЧМА Теория на апроксимациите - ОТПАДА 3+0+0 7 М 3 3 3 3 3 3 проф. Г. Николов
ВОИС Теория на вероятностите 2 2+2+0 7 М 4 4 проф. М. Божкова
ЧМА Теория на диференчните схеми 3+0+0 7 М 3 3 3 3 3 проф. Т. Черногорова
МА Теория на екстремалните задачи 3+0+0 7 М 3 3 3 3 3 доц. Б. Драганов
МЛП Теория на множествата 2+2+0 7 М 2 3 2 2 2 проф. Т. Тинчев, Н. Белухов
ДУ Теория на разпределенията и трансформация на Фурие 3+0+0 7 М 3 3 3 доц. Г. Дачев
Алг Увод в комутативната алгебра 3+0+0 7 М 2 3 2 2 2 2 проф. д-р А. Каспарян
Алг Увод в теория на графите (екстрeмални задачи)-ОТПАДА 3+0+0 7 М 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. дмн Н. Ненов
МА Увод във функционалния анализ 3+1+0 8,5 М 3 3 3 3 3 проф. Н. Рибарска
ЧМА Числени методи за диференциални уравнения 3+0+0 7 М 3 3 проф. Т. Черногорова
ЧМА Числени методи за системи с разредени матрици - ОТПАДА 3+2+1 9 М 3 3 3 3 3 проф. Св. Маргенов
КИ Активна информационна сигурност 2+1+0 4 ОКН 3 3 3 3 д-р Георги Шарков
МЛП Бързи алгоритми върху структури от данни 2+2+0 5 ОКН 2 2 2 2 гл.ас. П. Митанкин, гл. ас. Ст. Герджиков
МЛП Декларативно програмиране в процедурните езици 2+1+0 6 ОКН 2 2 2 2 2 2 2 2 гл. ас.Вл. Ненчев
ИС Е-бизнес: стратегия, архитектура, проектиране 3+0+0 3,5 ОКН 4 4 4 4 доц. К. Спасов
МЛП Езици, автомати и изчислимост 3+2+0 6 ОКН 2 доц. А. Соскова
СТ Изкуствен интелект 3+0+2 6 ОКН 3 3 3 проф. И. Койчев
МЛП Изчислимост и сложност 3+2+0 9 ОКН 2 2 3 2 2 2 доц. С. Николова, ас. С. Вътев
КИ Изчислителна геометрия 2+0+2 5 ОКН 2 3 3 3 3 гл.ас. д-р Бойко Банчев
КИ Модели за управление на качеството 2+1+0 3,5 ОКН 3 3 3 3 д-р Г. Шарков
МЛП Некласически логики за информатика и изкуствен интелект 4+0+0 6 ОКН 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. Д. Вакарелов
КИ Понятия и структури в езиците за програмиране 2+0+2 5 ОКН 2 2 2 2 гл.ас. д-р Бойко Банчев
КИ Разработка на техническа документация и информационна архитектура 2+0+1 4 ОКН 3 3 3 3 д-р С. Велев, Д. Стефанова, Й. Станчев
МЛП Семантика на езиците за програмиране 2+2+0 5 ОКН 2 3 2 2 2 доц. С. Николова, ас. С. Вътев
СТ Съвременни комуникации 2+1+1 5 ОКН 3 3 3 3 3 3 проф. Хр. Кабакчиев, А. Кабакчиев
ИС Увод в състезателното програмиране 3+0+3 7 ОКН 1 1 1 1 гл. ас. Г. Георгиев
СТ Управление на знания 2+0+2 5 ОКН 4 4 4 4 4 доц. Е. Гурова, М. Драгомирова, Л. Зографова
КИ Функционално програмиране 2+2+0 5 ОКН 3 3 3 доц. Т. Трифонов
ВОИС Елементи от теория на информацията-ОТПАДА 2+1+0 3,5 ОКН/Ст 4 4 4 4 4 4 4 4 доц. Пл. Матеев
ВОИС Дискретна оптимизация 3+0+0 7 ПМ 3 3 3 3 3 3 3 3 проф. Н. Янев
ИТ(АМ) Експериментални методи в механиката с практикум I 3+0+0 7 ПМ 3 3 доц. Т. Парталин
ДУ Избрани модели в Естествознанието-ОТПАДА 3+1+0 7 ПМ 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. Т. Боев, ас. В. Дончев
ДУ Квантова статистика и квантова информатика 3+0+0 7 ПМ 3 3 3 3 3 3 3 3 доц. Николай Митов Николов
ИТ/АМ Кинематика 2+1+0 4 ПМ 2 2 2 2 2 2 проф. Г. Бояджиев
ДУ Макроикономика 2 3+0+0 7 ПМ 3 3 3 3 доц. Й. Йорданов, д-р А. Василев
ВОИС Математическа екология 2+0+0 5 ПМ 3 3 3 3 3 3 3 3 доц. Й. Митев
КАТ Математически модели във физиката 4+0+0 9 ПМ 3 3 3 3 проф. Е. Христов
ВОИС Математическо моделиране 3+0+0 7 ПМ 2 2 2 2 2 2 2 проф. М. Кръстанов
ЧМА Метод на крайните елементи-алгоритмични основи 2+0+2 7 ПМ 3 3 3 3 3 3 3 3 проф. С. Димова, ас. Т. Иванов
ИТ(АМ) Механика на флуидите 3+0+0 7 ПМ 3 3 доц. Т. Парталин
ЧМА Монте Карло изчисления с Python 2+0+0 5 ПМ 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. С. Димова, А. Маразов
ВОИС Оптимално управление 3+0+0 7 ПМ 3 3 3 3 3 3 3 3 проф. М. Кръстанов
ВОИС Оптимизационна теория на графите 3+0+0 7 ПМ 3 3 3 3 3 3 3 3 проф. Н. Янев
ВОИС Разклоняващи се процеси 3+0+0 7 ПМ 4 4 проф. М. Божкова
СТ Размити множества и приложения 3+0+1 5 ПМ 4 4 3 3 доц. О. Георгиева
ВОИС Теория на игрите 3+0+0 7 ПМ 2 2 2 2 2 2 2 2 проф. М. Кръстанов
ДУ Теория на полугрупите и приложения 2+2+0 7 ПМ 3 3 3 3 гл.ас. С. Георгиев
ИТ/АМ Устойчивост на движението 3+0+0 6 ПМ 3 3 3 3 3 3 проф. Г. Бояджиев
ВОИС Увод в актюерството 3+0+0 6 ПМ/Ст 4 4 3 доц. Пл. Матеев, Сн. Костова
ВОИС Увод във времеви редове 2+0+2 5 ПМ/Ст 4 4 4 доц. В. Стоименова
ВОИС Вероятностни модели 2+0+0 5 ПМ/Ст 4 3 3 проф. Л. Минкова
ВОИС Финансови модели с шокови влияния на пазара 3+0+0 5 ПМ/Ст 4 4 4 4 4 4 4 4 доц. Д. Дончев
ИС Изчислителна сложност 3+2+0 7 С 3 3 3 3 3 3 3 3 доц. М. Марков, гл. ас. Г. Георгиев
ДУ Семинар по Динамични системи и теория на числата - 1 3+0+0 7 С 2 2 2 2 проф. Е. Хорозов, проф. Д. Толев
ВОИС Семинар по Теория на вероятностите и математическа статистика 2+0+0 5 С само за 3к. само за 3к. проф. М. Божкова, доц. Д. Дончев
ВОИС Статистическа лаборатория (семинар) 0+2+2 5 С 3 3 4 4 4 4 4 гл.ас. Н. Даскалова, доц. П. Матеев
ДУ Учебен семинар по Частни диференциални уравнения 3+0+0 7 С 3 3 проф. Н. Попиванов, доц. Г. Дачев
СУ Езикова култура 2+1+0 3,5 Х 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. П. Осенова, ас. Л. Ласкова
СУ-ФФ Екзистенциална философия (на англ. език) 2+0+0 3,5 Х 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. К. Янакиев
СУ Екология и опазване на околната среда 2+1+0 3,5 Х 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. А. Кенарова
Деканат Руски език за начинаещи 0+2+0 2 Х 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. В. Занглигер
КИ JavaScript за напреднали 2+2+2 7 ЯКН 3 3 3 3 ас. Георги Пенков, Минко Гечев, Евгени Кунев
КИ Вградени и автономни системи 2+0+2 5 ЯКН 4 4 4 4 проф. В. Георгиев
КИ Високо производително програмиране 0+2 2,5 ЯКН 3 3 3 3 3 3 3 3 Благовест Тасков, инф. Димитър Трендафилов
КИ Въведение в GNU/Linux системна и мрежова администрация 0+2+2 4 ЯКН 2 2 2 2 проф. В. Димитров, А. Велин
ИС Дизайн и анализ на алгоритми 3+2+0 6 ЯКН 2 2 2 2 2 гл. ас. Д. Кралчев
ИС Дизайн и анализ на алгоритми (втора част) 2+2+0 5 ЯКН 3 3 3 3 3 гл.ас. Г. Георгиев, гл.ас. Д. Кралчев, доц. М. Марков
ИТ Езици и среди за обучение 2+0+4 7 ЯКН 2 2 2 2 2 2 доц. П. Бойчев, ас. Т. Зафирова-Малчева
ИТ Интернет технологии-ОТПАДА 2+2+0 5 ЯКН 2 2 2 2 2 ас. Ат. Георгиев
ИТ Компютърна графика с WebGL 2+0+2 5 ЯКН 2 2 2 2 2 2 2 2 доц. П. Бойчев
ИС Мрежова Сигурност 1 - основи на мрежите 4+0+0 5 ЯКН 3 3 3 3 3 3 3 гл.ас. Г. Георгиев, М. Маринов
ИТ Обектно-ориентирано програмиране с C# NET 3+0+2 6 ЯКН 2 2 2 3 2 2 доц. Е. Кръстев
ИТ Обектно-ориентирано програмиране с JAVA 3+0+2 6 ЯКН 2 2 2 3 2 доц. Е. Кръстев
ИС Облачни технологии и архитектури 2+2+0 5 ЯКН 3 3 3 3 гл.ас. Г. Неделчева
ИТ Основи на компютърните мрежи 1+0+4 6 ЯКН 4 4 4 4 4 4 4 проф. К. Стефанов ас. З. Якова
КИ Основи на разработката на приложения в облачна среда 2+2+0 5 ЯКН 3 3 3 3 доц. А. Семерджиев
КИ Програмиране с Go 0+2+0 2,5 ЯКН 2 2 2 2 2 2 2 2 Николай Бачийски
КИ Програмиране с Ruby 0+4+0 5 ЯКН 2 2 2 2 2 2 2 2 Николай Бачийски
КИ Разработка на Front-End Web 2+0+2 5 ЯКН 2 2 2 2 2 2 д-р Ст. Велев
КИ Съвременни Java технологии 3+0+2 6 ЯКН 2 2 2 2 д-р Ст. Велев
КИ Уеб програмиране с Microsoft Azure и C#.NET 2+0+0 2,5 ЯКН 3 3 3 3 Драгомир Драганов, Сава Вараджаков
КИ Управление на иновативни софтуерни проекти 1+2+0 4 ЯКН 3 3 3 3 доц. А. Семерджиев, д-р С. Велев

   Дисциплината "Спорт" е факултативна за всички специалности и курсове за студентите по учебен план след 2013/2014 уч.г. Оценката е годишна, кредитите за учебна година са 4 и седмичният хорариум е 2 часа. Записването става в Департамента по спорт към СУ  (следете за техните срокове и условия).   Оценката и кредитите от факултативни дисциплини не влизат във формирането на среден успех и брой кредити от избираеми дисциплини.

Избираеми дисциплини по списък № .... от учебните планове на специалностите, предлагани през зимен семестър на 2016/2017 уч. г.

Катедра Дисциплина Хорариум Кредити ЕСТК И ИС КН М МИ ПМ СИ Стат Преподавател
А Алгебра 2 3+0+0 7 2 гл. ас. д-р Д. Радкова, ас. д-р К. Табаков
ДУ Диференциални уравнения 2+0+2 7 2 доц. Т. Попов
ВОИС Изследване на операциите 2+1+1 5 2 доц. Н. Златева, гл.ас. А. Попова, ас. В. Черногоров
ЧМА Числени методи 2+2+0 5 2 доц. В. Гушев, ас. Т. Иванов
МЛП Изчислимост и сложност 3+2+0 9 3 доц. С. Николова, ас. С. Вътев
МЛП Семантика на езиците за програмиране 2+2+0 5 3 доц. С. Николова, ас. С. Вътев
МЛП Теория на множествата 2+2+0 7 3 проф. Т. Тинчев, Н. Белухов
ДУ Диференциални уравнения 2+2+0 5 2 гл. ас. Ц. Стоянова
ИТ Интернет технологии – практикум-ОТПАДА 0+0+2 2,5 2 ас. Ат. Георгиев
ИТ Компютърна графика с WebGL 2+0+2 5 2 доц. П. Бойчев
МА Математически анализ 2+2+0 5 2 доц. В. Бабев
ИТ Операционни системи и офис приложения – практикум 0+0+2 2,5 2 ас. З. Якова
Геом Дескриптивна геометрия 3+0+0 7 3 доц. А. Русева
ОМИ Комбинаторика, вероятности и статистика в училищния курс по математика 2+2+0 5 3 проф. К. Банков
ИТ Офис технологии - практикум 0+0+4 5 3
ИТ Уеб програмиране 2+0+3 6 3 доц. А. Григоров
ИТ Информационните технологии в обучението на деца със специални образователни потребности 2+0+2 5 4 ас. Т. Зафирова-Малчева
ИТ Специфични въпроси в обучението по информационни технологии 2+0+2 5 4 доц. Е. Стефанова, гл.ас. Н. Николова
ВОИС Изследване на операциите 2+1+1 5 2 доц. Н. Златева,гл.ас. А. Попова, ас. В. Черногоров
ЧМА Числени методи 2+2+0 5 2 доц. В. Гушев, ас. Т. Иванов