Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Описания на задължителните дисциплини, по учебни години Информатика - описание на задължителните курсове, архив
Навигация
 

Информатика - описание на задължителните курсове, архив

Учебна 2010/2011 г. - Летен семестър 

Наименование на учебните дисциплини Лектор
ECTS- кредити Седмичен хорариум
Информатика първи курс


Обектно ориентирано програмиране

6
3+2+0
Висша алгебра
7
3+3+0
Диференциално и интегрално смятане - II
1 поток
проф дмн Р. Малеев
9,5
4+4+0
Дискретни структури
5,5
2+3+0
Английски език 1
2,5
0+2+0
Информатика втори курс


Компютърни архитектури   

5
4+0+0
Логическо програмиране

6
3+2+0
Числени методи
2 поток
доц д-р Л.Милев
7
4+2+0
Дизайн и анализ на алгоритми

7
3+2+0
Информатика трети курс


Бази от данни

6
3+2+0
Семантика на езиците за програмиране
4,5
2+2+0
Геометрия
7
3+3+0
Информатика четвърти курс

Учебна 2010/2011 г. - Зимен семестър 

Наименование на учебните дисциплини Лектор
ECTS- кредити Седмичен хорариум
Информатика първи курс


Увод в програмирането I поток
доц. М. Тодорова
8 3+2+2
Линейна алгебра I поток
8 4+3+0
Аналитична геометрия I поток

5 2+2+0
Диференциално и интегрално смятане - I поток
проф.дмн Р. Малеев 9 4+4+0
Информатика втори курс


Езици, автомати и изчислимост I поток    II поток  доц. д-р Ал. Соскова
6
 3+2+0
Структури от данни и програмиране  I поток II поток доц. М. Тодорова,
доц. Ст. Бъчваров
6
3+2+0
Диференциални уравнения и приложения I поток     II поток
7 3+3+0
Изследване на операциите I поток     II поток  доц. д-р Н. Златева, доц. д-р Й. Митев
5
2+1+1
Английски език 2 I поток     II поток
2 0+2+0
Информатика трети курс


Операционни системи I поток   II поток гл.ас д-р М.Филипова
7 4+2+0
Функционално програмиране I поток   II поток доц. М. Тодорова,
д-р Ат. Семерджиев
4,5 2+2+0
Теория на вероятностите и математическа статистика  I поток II поток
7 3+3+0
Изследване на операциите I поток   II поток
4,5 2+1+1
Информатика четвърти курс


Изкуствен интелект I поток   
 доц. д-р М. Нишева
5,5 2+2+0
Компютърна графика I поток 

7
3+2+0
Компютърни мрежи и комуникации I поток   

5,5
3+0+1
Числени методи за диференциални уравнения I поток  
 доц. Т. Черногорова
8 3+0+3


Учебна 2009/2010 г. - Зимен семестър 

Наименование на учебните дисциплини Лектор
ECTS- кредити Седмичен хорариум
Информатика първи курс


Увод в програмирането I поток II поток

8 3+2+2
Линейна алгебра I поток II поток
8 4+3+0
Аналитична геометрия I поток II поток
5 2+2+0
Диференциално и интегрално смятане - I поток II поток доц. Вл. Бабев
проф. Р. Малеев
9 4+4+0
Информатика втори курс


Структури от данни и програмиране  I поток II поток доц.М. Тодорова
доц. Ст. Бъчваров
7
4+2+0
Диференциални уравнения и приложения I поток     II поток
8,5 4+3+0
Дискретна математика

9,5
4+4+0
Информатика трети курс


Операционни системи I поток   II поток
7 4+2+0
Функционално програмиране I поток   II поток доц. М. Тодорова
д-р Ат. Семерджиев
4,5 2+2+0
Теория на вероятностите и математическа статистика  I поток II поток
7 3+3+0
Изследване на операциите I поток   II поток гл.ас. А. Попва
доц. Й. Митев
4,5 2+1+1
Информатика четвърти курс


Изкуствен интелект I поток      II поток доц. М. Нишева
5 2+2+0
Компютърна графика I поток    II поток
7
3+2+0
Компютърни мрежи и комуникации I поток    II поток
5,5
3+0+1
Числени методи за диференциални уравнения I поток     II поток проф. Ст. Димова
доц. Т. Черногорова
8 3+0+3

Учебна 2009/2010 г. - Летен семестър 

Наименование на учебните дисциплини Лектор
ECTS- кредити Седмичен хорариум
Информатика първи курс


Обектно ориентирано програмиране
1 поток,
Обектно-ориентирано програмиране на базата на C++, 2 поток
доц.М.Тодорова
доц.Ст.Бъчваров
6
3+2+0
Висша алгебра
7
3+3+0
Диференциално и интегрално смятане - II
1 поток, 2 поток
проф.дмн Р.Малеев
доц.д-р Вл.Бабев
9,5
4+4+0
Дискретни структури
5
2+2+0
Английски език 1
2,5
0+2+0
Информатика втори курс


Компютърни архитектури   
доц.А.Петков
5
4+0+0
Логическо програмиране 1 поток
проф.дмн Д.Скордев
6
3+2+0
Числени методи 2 поток
доц.Л.Милев
7
4+2+0
Компютърна топология
1 поток, 2 поток
гл.ас.д-р Д.Ставрова
3,5
2+0+1
Информатика трети курс


Бази от данни

6
3+2+0
Семантика на езиците за програмиране
4,5
2+2+0
Геометрия
7
3+3+0
Информатика четвърти курсУчебна 2008/2009 г. - Зимен семестър

 

Информатика 1 к.,
1 поток
Лектор
 Кредити
Хорариум
Увод в програмирането доц. Д. Добрев  8,5
 4+2+2
Линейна алгебра проф д-р К. Чакърян
 6,5
 3+3+0
Аналитична геометрия    4,5
 2+2+0
Диференциално и интегрално смятане - 1    8,5
 4+4+0
Английски език 1    2
 0+2+0
Информатика 1 к.,
2 поток

     
Увод в програмирането доц. Д. Добрев  8,5  4+2+2
Линейна алгебра проф дмн Н. Ненов
 6,5  3+3+0
Аналитична геометрия    4,5  2+2+0
Диференциално и интегрално смятане - 1    8,5  4+4+0
Английски език 1    2  0+2+0
Информатика 2 к.,
1 поток
     
Дискретна математика    9,5
4+4+0
Структури от данни и програмиране    7,0  4+2+0 
Диференциални уравнения и приложения    8,5
 4+3+0 
Информатика 2 к.,
2 поток
     
Дискретна математика    9,5  4+4+0
Структури от данни и програмиране    7,0  4+2+0
Диференциални уравнения и приложения    8,5  4+3+0
Информатика 3 к.,
1 поток
     
Операционни системи    7,0  4+2+0
Функционално програмиране доц. М. Тодорова
 4,5  2+2+0
Теория на вероятностите и математическа статистика
доц. М. Божкова  7,0  3+3+0
Изследване на операциите доц. д-р Н. Златева,
доц. д-р Й. Митев
 4,5  2+1+1
Информатика 3 к.,
2 поток
     
Операционни системи    7,0  4+2+0
Функционално програмиране доц. М. Тодорова  4,5  2+2+0
Теория на вероятностите и математическа статистика
   7,0  3+3+0
Изследване на операциите доц. д-р Н. Златева,
доц. д-р Й. Митев
 4,5  2+1+1
Информатика 4 к.,
1 поток
     
Изкуствен интелект доц. д-р М. Нишева  5,5  2+2+0
Компютърна графика    7,0  3+2+0
Компютърни мрежи и комуниации    5,5  3+0+1
Числени методи за диференциални уравнения доц. Т. Черногорова,
проф. Ст. Димова
 8,0  3+0+3
Информатика 4 к.,
2 поток
     
Изкуствен интелект    5,5  2+2+0
Компютърна графика    7,0  3+2+0
Компютърни мрежи и комуниации    5,5  3+0+1
Числени методи за диференциални уравнения доц. Т. Черногорова,
проф. Ст. Димова
 8,0  3+0+3

Учебна 2008/2009 г. - Летен семестър

Информатика, 1 к.,
1 поток
 Лектор
Кредити
Хорариум
Обектно-ориентирано програмиране доц. Магдалина Тодорова
7,0  4+2+0 
Висша алгебра проф.д-р К. Чакърян
 8,5
 4+3+0 
Диференциално и интегрално смятане - 2     9,5
 4+4+0 
Английски език 2    2,5
 0+2+0 
Информатика, 1 к.,
2 поток

   
Обектно-ориентирано програмиране    7,0  4+2+0
Висша алгебра проф дмн Н. Ненов
 8,5  4+3+0
Диференциално и интегрално смятане - 2    9,5  4+4+0
Английски език 2    2,5  0+2+0
Информатика, 2 к.,
1 поток
     
Компютърни архитектури    5,0  4+0+0
Логическо програмиране проф. Димитър Скордев  6,0  3+2+0
Числени методи    7,0  4+2+0
Компютърна топология доц. Георги Димов  3,5  2+0+1
Информатика, 2 к.,
2 поток
     
Компютърни архитектури    5,0  4+0+0
Логическо програмиране    6,0  3+2+0
Числени методи    7,0  4+2+0
Компютърна топология д-р Димитрина Ставрова  3,5  2+0+1
Информатика, 3 к.,
1 поток
     
Бази от данни    6,0  3+2+0
Семантика на езиците за програмиране    4,5  2+2+0
Геометрия    7,0  3+3+0
Информатика, 3 к.,
2 поток
     
Бази от данни    6,0  3+2+0
Семантика на езиците за програмиране    4,5  2+2+0
Геометрия    7,0  3+3+0

 

Действия към документ