Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Приложна математика

Приложна математика

образователно-квалификационна степен бакалавър по приложна математика
обучението е редовно по държавна поръчка

Условия за прием (кандидатстване и записване)

Приемът за български студенти се осъществява съгласно "Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски"" за съответната учебна  година.

Цели

  • Образователни

Даване на фундаментални знания в основните направления на приложната математиката: математическата иконо-мика, компютърната математика, меха-ника, статистика, математическите фи-нанси, застрахователната математика и др. 

  • Професионални

Подготовка на висококвалифицирани специалисти с умения за прилагане на математическия апарат, съчетан с най–новите информационни технологии, за решаване на широк кръг приложни проблеми.

Възможности за реализация и за понататъшно развитие

Студентите завършили образователно-квалификационна степен бакалавър по приложна математика могат да продължат обучението си в магистърска степен по всички специалности на факултета или успешно да се реализират като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти. Същевременно тяхната солидна математическа подготовка им дава възможност и за реализация в областта на математическата икономика, банковото дело, когнитивните науки, лингвистиката, физиката, биологията, философията и др.

Учебен план

Методи на оценяването на знанията

За оценяването на знанията по дисциплините се провеждат писмени и устни изпити.

Техническо оборудване на специалността 

За провеждането на занятията, специалността разполага със съвременни компютърни лаборатории, мулти медийни проектори, лаптопи, лазерни принтери, скенери, две библиотеки. За обучение се използват операционните системи: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Linux. Осигурен е достъп до всички продукти на Microsoft, целият софтуер за разработка на решения, базирани на платформа Oracle.

Области на изследователска дейност

Изследователската работа на преподавателите е насочена към изучаване на проблемите в приложната математика.

Действия към документ