Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Компютърни науки

Компютърни науки

образователно-квалификационна степен бакалавър по компютърни науки
обучението е редовно по държавна поръчка

Условия за прием (кандидатстване и записване)

Приемът за български студенти се осъществява съгласно "Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски"" за съответната учебна  година.

Цели

  • Образователни

Даване на фундаментални знания по основните направления на компютърните науки: дизайн и анализ на алгоритми, дизайн на езици за програмиране, среди и средства за програмиране, дизайн на операционни системи, съвременни компютърни архитектури и системи, компютърни мрежи и комуникации, езици за програмиране и структури от данни, теоретични основи на операционните системи, системи за управление на бази от данни, компютърна графика, изкуствен интелект и технологии на софтуерното производство.

  • Професионални

Подготовка на висококвалифицирани специалисти, които с помощта на съвременна информатика и технологии, са в състояние да решават, задачи на практиката от системен и/или приложен характер.

Възможности за реализация и за понататъшно развитие

Студентите успешно завършили образователно-квалификационна степен бакалавър по компютърни науки могат да продължат обучението си в магистърска степен по всички специалности на факултета. Могат да работят като: университетски преподаватели; софтуерни специалисти в научни институти и всички видове организации и фирми, които използват модерни компютърни и информационни технологии; програмисти в софтуерни компании, правителствени организации, в телекомуникационни, инженерни, финансови, застрахователни фирми и научни институти.

Учебен план

Методи на оценяването на знанията

За оценяването на знанията по дисциплините се провеждат писмени и устни изпити.

Техническо оборудване на специалността 

За провеждането на занятията, специалността разполага със съвременни компютърни лаборатории, мулти медийни проектори, лаптопи, лазерни принтери, скенери, две библиотеки. За обучение се използват операционните системи: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Linux. Осигурен е достъп до всички продукти на Microsoft, целият софтуер за разработка на решения, базирани на платформа Oracle. 

Области на изследователска дейност

Изследователската работа на преподавателите е насочена към изучаване на проблемите в компютърните науки.

 

Действия към документ