Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Информационни системи

Информационни системи

образователно-квалификационна степен бакалавър

Обучението е редовно по държавна поръчка.

Условия за прием (кандидатстване и записване)

Приемът за български студенти се осъществява съгласно "Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски"" за съответната учебна  година.

Цели

  • Образователни

Даване на фундаментални знания, както в различните направления на информационните технологии – основна част на информационните системи, така и по отношение на средствата за бизнес развитие.    

  • Професионални

Подготовка на висококвалифицирани специалисти по информационни системи, способни да прилагат теоретичните си знания при разработване и поддържане на информационни системи.

Възможности за реализация и за понататъшно развитие

Студентите завършили образователно-квалификационна степен бакалавър по информационни системи могат да продължат обучението си в магистърска степен по всички специалности на факултета или успешно да се реализират като: специалисти по проектиране, разработка и внедряване на информационни системи; специалисти, поддържащи софтуера на изградени системи; специалисти, разработващи съвременни системи за управление на бази от данни, системи за вземане на решения, електронна търговия и др.; администратори на бази от данни; специалисти по маркетинг и мениджмънт на софтуерни и информационни продукти.

Учебен план

Методи на оценяването на знанията

За оценяването на знанията по дисциплините се провеждат писмени и устни изпити.

Техническо оборудване на специалността 

За провеждането на занятията, специалността разполага със съвременни компютърни лаборатории, мулти медийни проектори, лаптопи, лазерни принтери, скенери, две библиотеки. За обучение се използват операционните системи: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Linux. Осигурен е достъп до всички продукти на Microsoft, целият софтуер за разработка на решения, базирани на платформа Oracle.

Области на изследователска дейност

Изследователската работа на преподавателите е насочена към изучаване на проблемите в информационните системи.

Действия към документ