Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Информатика

Информатика

образователно-квалификационна степен бакалавър по информатика

Oбучението е редовно по държавна поръчка

Условия за прием (кандидатстване и записване)

Приемът за български студенти се осъществява съгласно "Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски"" за съответната учебна  година.

Цели

  • Образователни

Даване на фундаментални теоретични основи и развиване на практически умения в основните направления на информатиката: компютърни науки, софтуерно инженерство и информационни системи.

  • Професионални

Подготовка на висококвалифицирани специалисти по информатика, способни да прилагат теоретичните си знания при решаването на практически задачи, можещи самостоятелно да анализират, проектират и реализират компютърни системи и мрежи.

Възможности за реализация и за понататъшно развитие

Студентите завършили образователно-квалификационна степен бакалавър по информатика могат да продължат обучението си в магистърска степен по всички специалности на факултета или успешно да се реализират като аналитични и приложни специалисти по математическо осигуряване на компютърни системи, преподаватели във висши учебни заведения, приложни специалисти в областта на точните науки и др.

Учебен план

Методи на оценяването на знанията

За оценяването на знанията по дисциплините се провеждат писмени и устни изпити.

Техническо оборудване на специалността

За провеждането на занятията, специалността разполага със съвременни компютърни лаборатории, мулти медийни проектори, лаптопи, лазерни принтери, скенери, две библиотеки. За обучение се използват операционните системи: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Linux. Осигурен е достъп до всички продукти на Microsoft, целият софтуер за разработка на решения, базирани на платформа Oracle.

Области на изследователска дейност

Изследователската работа на преподавателите е насочена към изучаване на проблемите в информатиката.

 

Действия към документ