Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Избираеми дисциплини - 2010/2011, зимен семестър

Избираеми дисциплини 2010/2011 г., зимен семестър

Последна корекция - 4 октомври 2010 г., 22:00 ч.*

*Добавени са нови ИД (на края на таблицата) или са коригирани параметри за вече въведени ИД - ако има корекция след последното ви посещение на страницата, моля проверете интересуващите ви ИД или за нови такива!

 

ВНИМАНИЕ! При несъответствие на данните (за хорариум, кредити и др.) в общото представяне на дисциплината (на линка) с дадените по-долу, АКТУАЛНИ (ВЕРНИ) СА ДАДЕНИТЕ В ТАЗИ ТАБЛИЦА!

Означението "n" в колоната на специалността е ограничително изискване и означава "от n к. нагоре", напр. "2" включва  студенти от 2, 3 и 4 к.

Означението "Само за ... к." е СТРОГО ограничение – ИД може да се записва само от студенти в съотв. курс/курсове на съответната специалност.

**Специалности:
И=Информатика
ИС=Информационни системи
КН=Компютърни науки
М=Математика
МИ=Математика и информатика
ПМ=Приложна математика
СИ=Софтуерно инженерство
Ст=Статистика

 
Специалност**

Катедра Дисциплина Хорариум Кредити Група ИД Преподавател И ИС КН М МИ ПМ СИ Ст
1 ИТ Fundamentals of Network security 2+0+2 5 ЯКН гл.ас. Г. Георгиев 2 2 2

2 2
2 МА Алгебри и групи на Ли 3+0 7 М доц. В. Цанов 2 2 2 2 2 2 2 2
3 ДУ Геометрия и топология 3+0 7 М доц. А. Живков 2 2 2 2 2 2 2 2
4 Геом Дескриптивна геометрия 2+2 7 М доц. А. Русева 4
3 3 3 3
3
5 ВОИС Дискретна оптимизация 3+0 7 ПМ проф. Н. Янев 3 3 3 3
3 3 3
6 ДУ Диференциални уравнения 2+0+2 7 М гл.ас. Т. Попов
2 2
7 ДУ Диференциални уравнения със закъснения 2+2 7 ПМ ас. С. Георгиев 3

3
3
3
8 ДУ Диференциални уравнения и приложения с "Mathematica", "Matlab" или "Maple 2+0+2 7 М проф. Н. Попиванов, доц. Г. Дачев 2
2 2 2 2
2
9 МА Допълнение към курса по ДИС за компютърни специалности 2+1 6 М гл.ас. П. Първанов 2 2 2


2
10 ИС Е-бизнес: стратегия, архитектура, проектиране 3+0 3,5 ОКН
доц. К.Спасов 4
4


4
11 СУ Езикова култура 2+1 3,5 Х гл.ас. П. Осенова 2 2 2 2 2 2 2 2
12 ИТ Езици и среди за обучение 2+0+4 7 ЯКН доц П. Бойчев,
ас. Т. Зафирова-Малчева
2 2 2 2
2 2 2
13 АМ Експериментални методи в механиката с практикум I 3+0 7 ПМ доц. Т. Парталин


2
2

14 МА Елиптични криви 3+0 7 М гл.ас. Н.Владов 3
3 3
3
3
15 СТ Изкуствен интелект 2+0+2 5 ЯКН доц. И.Койчев


3 3 3 3
16 МЛП Изчислимост и сложност 3+2 9 ОКН проф. И. Сосков,
доц. С. Николова
2 2 2 2
2 2
17 ИТ Интернет технологии 2+2 5 ЯКН гл.ас. Е. Ковачева,
ас. А. Георгиев
2 2 2


2
18 ИТ Интернет технологии - практикум 0+0+2 2,5 КП гл.ас. Е. КовачеваСамо за 2к.


19 ИТ Информационните технологии в обучението на деца със специални образователни потребности 0+0+2 2,5 Д ас. Т. Зафирова-Малчева4


20 ВОИС Кодиране и теория на информацията 2+1+0 3,5 ОКН/Ст доц. Пл. Матеев 4 4 4 4
4 4 4
21 ОМИ Комбинаторика, вероятности и статистика в училищния курс по математика 2+2 5 Д доц. К. Банков3


22 ИТ Компютърна графика 2+2 5 ЯКН доц П. Бойчев,
ас. Т. Зафирова-Малчева

2
2 2 2 2 2
23 ИС Компютърни архитектури - практикум 0+0+2 2,5 КП ст.ас. С. Русева

Само за 2к.


Само за 2к.
24 КАТ Компютърно геометрично моделиране 3+0+1 8,5 ПМ гл.ас. Кр. Влъчкова 2 2 2 2 2 2 2 2
25 ИС Конкурентно програмиране 3+0 3,5 ЯКН гл.ас. Р. Лесева 2
2

2 2
26 ДУ Линейни диференциални оператори 3+0 7 М доц. Й. Йорданов


3
3

27 МЛП Логическо програмиране 3+0+2 9 М доц. Т. Тинчев
3

28 ДУ Макроикономика 2 3+0 7 ПМ доц. Й. Йорданов,
А. Василев
3

3
3
3
29 ВОИС Математическа екология 2+0 5 ПМ доц. Й. Митев 3 3 3 3 3 3 3 3
30 КАТ Математически модели във физиката 4+0 9 ПМ проф. Е. Христов 3 3 3 3 3 3 3 3
31 АМ Математическо моделиране 3+0 7 ПМ доц. И. Миховски


2 2

2
32 АМ Механика на флуидите 3+0 7 ПМ доц. Т. Парталин


3
3

33 ИТ Обектно-ориентиран анализ и дизайн на езика UML 2+0+2 5 ЯКН ст.ас. Тр. Илиев 2 2 2
2
2
34 ИТ Обектно-ориентирано програмиране с C# NET 3+0+2 6 ЯКН доц. Е. Кръстев 2 2 2

2 2
35 ИТ Обектно-ориентирано програмиране с JAVA 3+2 6 ЯКН доц. Е. Кръстев 2

2

2
36 ИТ Операционни системи и офис приложения -практикум 0+0+2 2,5 КП гл.ас. Е. КовачеваСамо за 1 и 2к.


37 ИТ Основи на TCP/IP (в. 4 и в. 6) 3+1+0 5 ЯКН гл.ас. Г. Георгиев 2 2 2

2 2
38 ИТ Основи на компютърната графика 2+0+2 5 ЯКН доц. А. Т. Попов
23
39 ИТ Практикум Компютърни мрежи (CCNA) 1+0+4 6 ЯКН доц. Кр. Стефанов 4 4 4 4
4 4 4
40 СТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО „Учебна компания” (програма на „Джуниър Ачийвмънт”) 2+1+1 5 С доц. П. Русков 3 3 3


2
41 МА Преобразование на Фурие и Уейвлети-приложение в обработката на сигнали 3+0 7 ПМ проф. Р. Леви 2 2 2 2
2 2 2
42 КИ Програмиране за ОС Android 1+0+2 3,5 ЯКН ст.ас. К. Георгиев 2 2 2 2 2 2 2 2
43 ИС Програмиране с .NET Framework и WPF 3+2 6 ЯКН доц. Д. Биров 2 2 2
44 ВОИС Разклоняващи се процеси 3+0 7 ПМ доц. М. Божкова


4
4

45 СТ Размити множества и приложения 3+0+1 5 ПМ доц. О. Георгиева 4 4 4


4
46 СУ Реторика 2+2+0 5 Х доц. Л. Методиева 2 2 2 2 2 2 2 2
47 МА Семинар по Геометрия и математична физика - 1 3+0 7 С доц. В. Цанов 2 2 2 2 2 2 2 2
48 ДУ Семинар по Динамични системи и теория на числата - 1 3+0 7 С проф. Е. Хорозов 2

2
2
2
49 ДУ Соболеви пространства и приложения в ЧДУ 3+0 7 М проф. Н. Попиванов 3

3
3
3
50 ИС Софтуерни архитектури -практикум 0+0+2 2,5 КП


Само за 4к.
51 ДУ Специални функции и приложения 2+2 7 М доц. М. Каратопраклиева 2
2 2
2 2 2
52 ИТ Специфични въпроси в обучението по информационни технологии 2+2 5 Д гл.ас. Е. Стефанова, ст.ас. Н. Николова4


53 ЧМА Сплайн-функции и приложения 3+0 7 М доц. Н. Найденов 3
3 3
3
3
54 Геом Структури върху гладки многообразия 3+2 9 М гл.ас. С. Замковой


355 ИТ Структури от данни и програмиране -практикум - спец. M 0+0+2 2,5 КП студенти


Само за 2к.56 КИ Структури от данни и програмиране -практикум - спец. И 0+0+2 2,5 КП ст.ас. К. Георгиев Само за 2к.


57 КИ Структури от данни-практикум 0+0+2 2,5 КП ас. Асен Александров
Само за 2к.

58 СТ Съвременни комуникации 2+2 5 ЯКН проф. Хр. Кабакчиев,
доц. И. Гарванов,
Л. Дуковска,
В. Кьовторов
3 3 3


3
59 МА Състезания по математика за студенти - 1 част 3+0 7 М доц. В. Бабев Само за 1 и 2к. Само за 1 и 2к. Само за 1 и 2к. Само за 1 и 2к.
Само за 1 и 2к. Само за 1 и 2к.
60 ДУ Тензорно смятане 2+2 7 ПМ ас. С. Георгиев 3

3
3

61 КИ Теоретични основи на компютърната топология 3+2 9 ПМ гл.ас. Д. Ставрова
2 2 2
2 2 2
62 ЧМА Теория на апроксимациите 3+0 7 М проф. Г. Николов 3 3 3 3
3
3
63 ВОИС Теория на вероятностите 2 2+2 7 М доц. М. Божкова


4
4

64 ВОИС Теория на графите 3+0 7 ПМ проф. Н. Янев 3 3 3 3 3 3 3 3
65 ЧМА Теория на диференчните схеми 3+0 7 М доц. Т. Черногорова 3
3 3
3
3
66 МЛП Теория на множествата 2+2 7 М доц. Т. Тинчев 2 2 2 2 2 2 2 2
67 ИС Теория на мрежите(Социални изследователски мрежи) 1+2 3,5 И доц. Д. Биров 2 2 2


2
68 АМ Теория на пластичността и пълзенето 3+1 8,5 ПМ доц. И. Миховски


3

3


69 ДУ Теория на разпределенията и трансформация на Фурие- доц.Г.Дачев 3+0 7 М доц. Г. Дачев 3

3
3

70 КИ Топология на метричните пространства 3+2 9 М гл.ас. Д. Ставрова 2 2 2 2 2 2 2 2
71 ВОИС Увод в актюерството 1+3 6 ПМ / Ст доц. Пл. Матеев


4
4
3
72 МА Увод в аналитичната теория на числата 4+0 9 М проф. Д. Толев


2 2 2
2
73 ИТ Увод в програмирането -практикум - спец. Стат 0+0+2 2,5 КП ст.ас. П. Армянов, студенти


Само за 1к.
74 ИТ Увод в програмирането-практикум- спец. ПМ 0+0+2 2,5 КП ст.ас. П. Армянов, студенти
Само за 1к.

75 КИ Увод в програмирането-практикум-спец.ИС 0+2 2,5 КП ст.ас. П. Армянов
Само за 1к.

76 ВОИС Увод във времеви редове 2+0+2 5 ПМ / Ст гл.ас. В. Стоименова
4
4
77 МА Увод във функционалния анализ 3+1 8,5 М доц. М. Иванов 3

3
3
3
78 ЧМА Уейвлети и приложения 4+2+2 9 ПМ доц. С. Ташев 3
3 3
3
3
79 СТ Управление на знания 2+0+2 5 ОКН доц. Е. Гурова
44
80 ДУ Учебен семинар по Частни диференциални уравнения 3+0 7 С проф. Н. Попиванов, доц. Г. Дачев


3
3

81 КИ Функционално програмиране 2+2+0 5 ОКН ст.ас. Ат. Семерджиев


3
3
3
82 КИ Функционално програмиране практикум 0+0+2 2,5 КП ст.ас. Ат. Семерджиев 3 3 3 3
3 3 3
83 ЧМА Числени методи за диференциални уравнения 3+0 7 М доц. Т. Черногорова, проф. С. Димова

3 3


3
84
ЧМА Числени методи на алгебрата - практикум
0+0+2
2,5
КП
доц. Н. Найденов
3


3

3

3

СУ Екология и опазване на околната среда   

2+1 3,5
Х  
гл.ас. А. Кенарова 2
2
2
2
2
2
2
2

МЛП      
Езици, автомати и изчислимост 3+2
6
ОКН
доц. С. Николова
2МA
Теория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег)
3+0
5
М
доц. В. Бабев 3
3
3
3
3
3
3


СУ         
Спорт***
0+2/0+2   
2,5/2,5 Х
катедра Спорт  
1
1
2
1
1
1
2
1


Стаж по информатика
0+16+0 5
КП
доц. Д. Биров 3
3
3
3
3
3
3
3
  КИ C++ за напреднали 0+3 3,5 ЯКН Д. Трендафилов 2 2 2     2 2  
  КИ Граматики за генеративно изкуство 0+2 2,5 ЯКН Г. Пенков 2 2 2     2 2  
  ИТ Изчислителна геометрия 2+0+2 5 ОКН н.с. Б. Банчев 2 3 3     3 3  
  ИС Мрежова сигурност 2+2 5 ОКН Н. Недялков 3 3 3     3 3  
  КИ Понятия  и структури в езиците за програмиране 2+0+2 5 ОКН н.с. Б. Банчев 2 2 2       2  
  КИ Програмиране 101 0+3 3,5 КП А. Георгиев 1 1 1 1 1 1 1 1
  СТ Разработка на уеб приложения с .NET Framework и ASP.NET 0+3 3,5 КП д-р С. Наков 2 2 2       2  
  ИС Модели за управление на качеството 2+1 3,5 ОКН д-р Георги Шарков 3 3 3       3  
  ЧМА Метод на крайните елементи - алгоритмични основи 2+2 7 ПМ проф. С. Димова 4   4 4   4   4
  ЧМА Числени методи за решаване на системи с разредени матрици 3+2+1 9 ПМ ст.н.с. Св. Маргенов 4   4 4   4   4
  ВОИС Теория на игрите 3+0 7 ПМ ст.н.с. М. Кръстанов 2 2 2 2 2 2 2 2
  MA Увод в теорията на операторни алгебри с приложение в математиката и физиката
ОТПАДА
3+0 7 M ст.н.с. Н. Николов       3   3   3

 ***Дисциплината Спорт е двусеместриална - записва се през зимния семестър, а оценка се поставя  в края на летния семестър за цялата учебна година.

 

Действия към документ