Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Избираеми дисциплини - 2011/2012 г., летен семестър

Избираеми дисциплини 2011/2012 уч. г., летен семестър

Последна корекция* - 21 февруари 2012 г.

*Добавени са нови ИД (на края на таблицата) или са коригирани параметри за вече въведени ИД -
ако има корекция след последното ви посещение на страницата, моля проверете интересуващите ви ИД или за нови такива!

 

ВНИМАНИЕ! При несъответствие на данните (за хорариум, кредити и др.) в общото представяне на дисциплината (на линка) с дадените по-долу, АКТУАЛНИ (ВЕРНИ) СА ДАДЕНИТЕ В ТАЗИ ТАБЛИЦА!

Означението "n" в колоната на специалността е ограничително изискване и означава "от n к. нагоре", напр. "2" включва  студенти от 2, 3 и 4 к.

Означението "Само за ... курс" е СТРОГО ограничение – ИД може да се записва само от студенти в съотв. курс/курсове на съответната специалност.

 

            Специалности:

                              Групи ИД:

И - Информатика
ИС - Информационни системи
КН - Компютърни науки
М - Математика
МИ - Математика и информатика        
ПМ - Приложна математика
СИ - Софтуерно инженерство
Ст - Статистика

         

И - Информатика
М - Математика
ПМ - Прил. Математика
КП - Комп. практикум
С - Семинари
Ст - Статистика
Х - Хуманитарни

 
Д - Дидактика
ОКН - Основи на комп. науки
ЯКН - Ядро на комп. науки
Др. - Други

 

 

 

 

 
Специалност

Катедра Дисциплина Хорариум Кредити ЕСТК Група ИД Преподавател И ИС КН М МИ ПМ СИ Ст
1 ЧМА Matlab и приложения в числените методи 2+0+2 7 ПМ доц. Н. Найденов
ас. С. Костадинова
3
3 3 3 3
3
2 ОМИ Visual basic за приложения 2+2 5 И доц. А. Ангелов, гл.ас. Р. Исуфов


3 3 3
3
3 КИ WAP & WML & XHTML 2+0+2 5 ЯКН доц. В. Георгиев, доц. В. Георгиев (упр.) 2
2 2 2 2 2 2
4 МА Алгебрична и хомотопична топология 3+0 7 М проф. Р. Леви 3
3 3
3
3
5
ДУ Анализ на Клифорд за диференциални уравнения 2+2 7 ПМ гл.ас. С. Георгиев 2 2 2 2 2 2 2 2
6
КИ Архитектурно моделиране и симулация на информационни системи 2+2+0 5 ЯКН гл.ас. А. Семерджиев 2 2 2
3
2
7
ИС Бази от данни 2+2 5 ЯКН гл.ас. М. Филипова


2
2
2
8
КИ Бази от данни-практикум-спец. И 1+0+3 5 КП доц. В. Димитров само за 3 курс


9
КИ Бази от данни-практикум-спец. ИС 0+0+2 2,5 КП ас. Р. Горанова
Само за 2 курс

10 АМ Вариационно смятане 2+0 5 М проф. Л. Лилов


2 3 2
3
11 ИТ Виртуализация и Cloud Computing 2+0+2 5 ЯКН гл.ас. Г. Георгиев 4 4 4

4 4
12 КИ Въведение в IBM Lotus Domino 8.5 Xpages 0+0+3 1 ЯКН Е. Стойчева
2

13 БФ Въведение в генетиката 2+1+0 3,5 Х доц. д-р Г. Генова 3 3 3 3 3 3 3 3
14 АМ Геометрия на движението 2+0+1 5 ПМ доц. И. Миховски
2 2


Само за 2 курс
15 МЛП Дескриптивна теория на множествата 3+0+0 7 М гл.ас. Хр. Ганчев 3
3 3 3 3

16 ИС Дигитализирани екосистеми (Digitized Ecosystems) - на англ. език 2+1+0 4 ОКН д-р Г. Шарков,
Ст. Кайл, Б. Бенев
4 4 4


4
17 ИС Дизайн и анализ на алгоритми - практикум - спец. И и КН 0+0+3 3,5 КП доц. К. Манев, студенти Само за 2 курс
Само за 2 курс
18 ОМИ Динамични геометрични системи 2+2 5 Д гл.ас. Т. Витанов3


19 ДУ Динамични системи 3+0 7 ПМ доц. О. Христов


2
2
2
20 ИТ Директорийни услуги 3+0+2 6 ЯКН гл.ас. Г. Георгиев 2 2 2

2 2
21 КИ Език за програмиране C# 3+0+2 6 ЯКН доц. Ст. Бъчваров,
ас. П. Армянов
3 3 3


3
22 КИ Езици за системно програмиране 3+2+0 6 ОКН доц. Ст. Бъчваров,
ас. П. Армянов
2 2


2 2
23 АМ Експериментални методи в механиката с практикум II 3+0 7 ПМ доц. Т. Парталин


3
3

24 МА Експоненциални суми в теорията на числата 4+0 9 М проф. Д. Толев 2 2 2 2 2 2 2 2
25 ИТ Електронно обучение 2+0+2 5 ЯКН ас. Т. Зафирова-Малчева 2 2 2 2 2 2 2
26 МА Елиптични криви 3+0 7 М гл.ас. Н. Владов 3
3 3
3
3
27 ДУ Избрани теми от биоматематиката 2+1+1 7 ПМ доц. Т. Боев,
В. Дончев
2 2 2 2 2 2 2 2
28 ДУ Изомонодромна деформация на линейни ОДУ с коефициенти рационални функции 3+0 7 М гл.ас. Ц. Стоянова 3
3 3 3 3 3 3
29
МА Изпъкналост и диференцируемост в Банахови пространства 3+0 7 М доц. Н. Рибарска 2 2 2 2 2 2 2 2
30 ИТ Информационни и комуникационни технологии 2+0+2 5 ЯКН гл.ас. Тр. Илиев 2 2 2
2 2 2
31 КАТ Комплексен анализ 3+3 9 М гл.ас. Р. Йорданов
2 2


2
32 ОМИ Компютърна евристика 2+2+2 7 Д доц. И. Тонов,
Т. Тонова
4


33 ИС Компютърни архитектури-практикум 0+0+2 2,5 КП гл. ас. Ст. Русева Само за 2 курс


34 ФФ Комуникативни умения
ОТПАДА
2+2+0 5 Х доц. д-р Л. Методиева


2 2 2

35 Г Крайни геометрии 3+0 7 М доц. Ч. Лозанов 4
2 4 4 4

36
ФзФ Курс по съвременна физика 3+1+0 5 Др. проф. дфзн С. Иванов 3 3 3 3 3 3 3 3
37
МЛП Логическо програмиране 3+2+0 9 М проф. Т. Тинчев
2
2 2 2 2 2
38
МЛП Логическо програмиране- практикум 0+0+2 2,5 КП Д. Добрев (хон) 2 2 2 2 2 2 2 2
39 МЛП Математическа логика 3+1+0 8,5 М доц. А. Дичев 2 2 2
2 2 2 2
40 ВОИС Математическа статистика 2+2 7 ПМ доц. Д. Дончев 3 3 3 3 3 3 3
41 ВОИС Математическа текстообработка 0+0+4 5 КП гл.ас. В. Черногоров 4 4 4 3 3 3 4 3
42 КАТ Математически методи в метеорологията 3+0 7 ПМ гл.ас. Р. Йорданов 2 2 2 2 2 2 2 2
43 ОМИ Математически методи в педагогическата диагностика 2+2 5 Д доц. К. Банков3


44 ЧМА Математически модели и изчислителен експеримент 2+0+2 7 ПМ проф. Ст. Димова 3
3 3 3 3
3
45 ВОИС Математически увод в икономиката 3+0 7 ПМ доц. Й. Митев
1 1 1 1
1
46
АМ Механика на разрушенията 3+0 7 ПМ доц. И. Миховски


4
4

47
ГГФ Минерални сорбенти 1+1+0 2,5 Др. доц. Ц. Станимирова 3 3 3 3 3 3 3 3
48
ФФ Мислене в математиката и информатиката 2+2+0 5 Х гл.ас. д-р В. Дафов 2 2 2 2 2 2 2 2
49
ВОИС Модели в социалните науки 2+0+2 5 ПМ / Ст доц. В. Стоименова


4
4
4
50 ИС Модели за управление на качеството 2 **
2+1 4 ОКН д-р Г. Шарков,
К. Караатанасов
4 4 4


4
51 ВОИС Модели на смъртност 3+0 7 ПМ / Ст доц. В. Стоименова


3
3
3
52 ХФ Молекулен дизайн 2+0+2 5 Др. проф. д-р А. Таджер,
доц. д-р А. Иванова,
гл.ас. д-р Г. Маджарова
3 3 3 3 3 3 3 3
53 ИТ Мултимедийни технологии-практикум 1+0+2 3,5 КП гл.ас. Тр. Илиев 2 2 2
2 2 2
54
Деканат Немски език за начинаещи *** 0+3
4
Х
Елица Станева 1
1
1
1
1
1
1
1
55 ОМИ Неравенства 2+2 5 Д гл.ас. Д. Раковска2


56 КИ Обектно-ориентирано програмиране-практикум- спец. И 0+0+2 2,5 КП ас. П. Армянов само за 1 курс


57
КИ Обектно-ориентирано програмиране-практикум-спец. ИС 0+0+2 2,5 КП гл.ас. Н. Николова
само за 1 курс

58
КИ Обектно-ориентирано програмиране-практикум-спец. КН 0+0+2 2,5 КП доц. М. Тодорова

само за 1 курс
59
ДУ Обща теория на относителността 3+0 7 М доц. А. Живков 2 3 3 2 2 2 2 2
60 КАТ Обща топология 3+1 8,5 М доц. Г. Димов


2
2
2
61 ФзФ Основи на съвременната физика 3+1+0 5 Др. гл.ас. Б. Павлов 3 3 3 3 3 3 3 3
62 ИТ Практикум Компютърни мрежи (CCNA) 1+0+4 6 ЯКН доц. Кр. Стефанов 4 4 4 4
4 4 4
63 СТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО „Учебна компания” (програма на „Джуниър Ачийвмънт”) 2+1+1 5 С доц. П. Русков,
ас. Г. Къдрев,
М. Стойчева,
И. Милошева
3 3 3


2
64 ИТ Приложен софтуер 1+0+3 5 ЯКН доц. А. Т. Попов, докт. В. Симеонова 2 2 2 2 2 2 2 2
65 АМ Приложение на групите на Ли в диференциалните уравнения 3+0 7 М гл.ас. Б. Георгиева


2 2 2
2
66 А Приложна алгебрична геометрия 2 3+0 7 М доц. А. Каспарян 2
3 2 2 2
2
67
КИ Програмиране с Python 0+0+4 5 ЯКН Н. Бачийски 2 2 2 2 2 2 2 2
68
СТ
Проектиране на Java сървърни  приложения
2+0+2
5
ЯКН
доц. Б. Бончев

4

69
КИ Разработване на богати Интернет приложения с Adobe Flex (RIAAFLEX)
ОТПАДА
1+0+2 3,5 ЯКН гл.ас. К. Николов 2 2 2


2
70 КИ Разработване на богати Интернет приложения с Microsoft Silverlight 0+0+3 3,5 КП ас. М. Недялков 2 2 2 2 2 2 2 2
71 Г Риманова геометрия, избрани приложения, метод на Бохнер и теореми за анулиране 4+0 8 М проф. С. Иванов


3
3

72 МЛП Семантика на езиците за програмиране 2+2+0 5 ОКН проф. И. Сосков, доц. С. Николова
2 2 2 2 2 2 2
73 МА Семинар "Допълнителни въпроси от ДИС" 3+0 7 С доц. В. Бабев, доц. П. Първанов,
доц. Б. Драганов
2 2 2 2 2 2 2 2
74 А Семинар по алгебра
ОТПАДА
3+0 7 С гл.ас. М. Стоянова,
гл.ас. Е. Михайлова
2
2 2 2 2
2
75 ИС Семинар по алгоритми  **
3+0 7 С доц. К. Манев 1,2,3 курс 1,2,3 курс 1,2,3 курс 1,2,3 курс 1,2,3 курс 1,2,3 курс 1,2,3 курс 1,2,3 курс
76 МА Семинар по Геометрия и математична физика - 2 3+0 7 С доц. В. Цанов 3
3 3
3
3
77 ДУ Семинар по Динамични системи и теория на числата - 2 3+0 7 С проф. Д. Толев, доц. А. Живков 2
2 2 2 2

78
ДУ Семинар по Диференециални уравнения 3+0 7 С доц. О. Христов


2
2
2
79
СТ Семинар по Проектиране и интегриране на софтуерни системи 0+2 2,5 С доц. С. Илиева,
доц. Б. Бончев


4
80 А Семинар по теория на графите 2+0 5 С проф. Н. Ненов 2 2 2 2 2 2 2 2
81 МА Семинар по функционален анализ 3+0 7 С проф. Р. Леви,
гл.ас. Н. Буюклиев
2
2 2
2
2
82 КИ Системи за е-бизнес 2+2+0 5 ЯКН доц. П. Павлов 4


83 ВОИС Случайни процеси 2+2 7 ПМ доц. М. Божкова 4 4 4 3
3 4
84 ДУ Соболеви пространства и приложения в ЧДУ 3+0 7 М проф. Н. Попиванов 3 3 3 3 3 3 3 3
85 ИС Софтуерни технологии -практикум 0+0+2 2,5 КП доц. Нели Манева Само за 3 курс
Само за 3 курс
86 СТ Софтуерни шаблони за проектиране 2+0+2 5 ЯКН доц. Б. Бончев,
С. Ангелов


3
87
Деканат Стаж по информатика**** 0+16 5
КП
доц. Вл Димитров,
доц. К. Калоянова
3
3
3
3
3
3
3
3
88 ВОИС Статистически методи в БДС 2+2+0 5 Ст доц. Пл. Матеев


4
89
ИС Структури от данни 2 3+3 7 ЯКН доц. К. Манев 3 3 3

3 3
90 ИТ Структури от данни и програмиране (практикум) 0+0+2 2,5 КП гл.ас. П. Армянов, студенти
само за 1 курс
само за 1 курс
91 ФзФ Съвременна физика 3+1+0 5 Др. проф. дфн Р. Ценов 3 3 3 3 3 3 3 3
92 КИ Съвременни Java технологии 0+6 7 ЯКН К. Йовков,
К. Маринов,
Ф. Янков
2 2 2 2 2 2 2 2
93 КИ Съвременно уеб-програмиране с РНР 1+0+2 3,5 ЯКН ас. Г. Пенчев 2 2 2 2 2 2 2 2
94 ОМИ Съдържание и методика на извънкласната работа по математика 2+2 5 Д доц. И. Тонов,
Т. Тонова
4


95 МА Състезания по математика за студенти - 2 част 3+0 7 М доц. В. Бабев 1 1 1 1
1 1
96 ФФ Теория и практика на преговорите
ОТПАДА
2+0+0 2,5 Х доц. д-р Л. Методиева
2 2
97 А Теория на Галоа 3+0 7 М доц. П. Сидеров 2
3 2 2 2
2
98 КАТ Топология за информатици 2+2 5 М доц. Г. Димов,
гл.ас. Е. Иванова

2 2


2
99
ФФ Убеждаваща комуникация и диалог 2+0+0 2,5 Х доц. д-р В. Радева 4 4 4 4 4 4 4 4
100 А Увод в комутативната алгебра 3+0 7 М доц. П. Сидеров 2
3 2 2 2
2
101 ИТ Увод в програмирането-практикум 0+0+2 2,5 КП Ал. Пенев (х)


само за 1 курс102 ВОИС Увод в статистиката 2+2+0 5 ПМ
доц. М. Божкова 1 1 1 1 1 1 1
103 ДУ Увод в съвременната теория на частните диференциални уравнения 3+0 7 М доц. Г. Дачев 2
2 2 2 2
2
104 ДУ Увод в теорията на динамичните системи и хаоса 2+2 7 ПМ гл.ас. С. Георгиев 2 2 2 2 2 2 2 2
105 А Увод в теорията на кодирането 3+0 7 М доц. Е. Великова 2 2 2 2 2 2 2 2
106 А Увод в теорията на числата 3+0 7 М гл.ас. А. Божилов 2 2 2 2
2 2 2
107
Ст
Управление на знания
2+0+2
5
ОКН
доц. Е. Гурова,
К. Тотева,
Н. Зографов

4
4

108 ФФ Управление на поведението в личния и професионален живот 2+1+0 3,5 Х проф. д.п.с. И. Зиновиева 3 3 3 3 3 3 3 3
109 АМ Устойчивост и управление на движението 3+0 7 ПМ проф. Л. Лилов


3 3 3
3
110 ОМИ Учебна документация 2+2 5 Д доц. Ю. Нинова,
гл.ас. И. Вутова,
гл.ас. Д. Раковска
4


111 ВОИС Факторни планове 2+0+2 5 ПМ / Ст доц. В. Стоименова
4
4
112 ФФ Философия 2+2+0 5 Х гл. ас. д-р В. Дафов 2 2 2 2 2 2 2 2
113 МА Фрактали 3+0 7 ПМ доц. М. Такев 2 2 2 2 2 2 2 2
114 МА Функционален анализ 3+0 7 М доц. Н. Рибарска 2 2 2 2 2 2 2 2
115 МА Функционални пространства и теория на интерполацията 3+0 7 М доц. Л. Николова 2 2 2 2 2 2 2 2
116 АМ Хидродинамика 3+0 7 ПМ доц. Т. Парталин


3
3

117 ЧМА Числени методи (практикум) - спец. И, М, ПМ 0+0+2 2.5 КП гл.ас. В. Гушев 2

2
2

118 ЧМА Числени методи (практикум) - спец. Статистика 0+0+2 2,5 КП доц. Н. Найденов


2
119 ЧМА Числени методи за диференциални уравнения (практикум) 0+0+3 3,5 КП гл.ас. И. Христов


3
3

120 ЧМА Числено интегриране 3+0+0 7 М проф. Г. Николов 3
3 3
3
3
121 ИС Шаблони за дизайн 3+0+0 4 ОКН ас. М. Недялков,
доц. Д. Биров
2 2 2

3 3

СТ
Извличане на знания от данни 3+0+2
6
ЯКН
доц. И. Койчев,
М. Чечев,
Б. Крайчев
3
3
3
3

3
3


СТ
Извличане на информация 3+0+2
6
ЯКН
доц. И. Койчев,
Г. Лазарова,
Ст. Стефанов
3
3
3
3

3
3
3

МЛП
Приложения на крайните автомати           
3+2+0 8 ОКН доц. Ст. Михов,
П. Митанкин
3
3
3
3
3
3
3
3

Алг Криптография 3+0+0 7 М проф. дмн Иван Ланджев 3 3 3 3 3 3 3 3

ДУ Коректно поставени задачи за еволюционни уравнения и системи 3+0+0 7 М проф. дмн Н. Попиванов 4     4   4    

КИ Съвременно функционално програмиране 2+2+0 5 ЯКН н.с. Б. Банчев 3              

КИ Векторна компютърна графика 2+2+0 5 ОКН н.с. Б. Банчев 4              

КИ Комуникации в реално време. VoIP и видео разговори по Интернет 2+1+0 4 ОКН д-р Емил Ивов  4 4 4       4  

МА Вариационни методи в хилбертови пространства 2+1+0 6 М доц. М. Иванов 2 2 2 2 2 2 2 2

МЛП Философия на математиката 2+0+0 2,5 Др. доц. д-р Вл. Сотиров 2 2 2 2 2 2 2 2

 

** Записването за дисциплината няма да става през СУСИ-4, а при преподавателя.
*** Само за студенти, които не са изучавали немски език досега. На студенти, които са изучавали немски език в средното училище и имат оценка в дипломата за средно образование, няма да бъдат признати кредитите от тази ИД, дори да я посещават и да вземат изпита.

**** Записването за дисциплината няма да става през СУСИ-4, а в Кариерния център.

Действия към документ