Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Избираеми дисциплини - 2011/2012, зимен семестър

Избираеми дисциплини 2011/2012 уч. г., зимен семестър

Последна корекция* - 27 септември 2011 г.

*Добавени са нови ИД (на края на таблицата) или са коригирани параметри за вече въведени ИД - ако има корекция след последното ви посещение на страницата, моля проверете интересуващите ви ИД или за нови такива!

 

ВНИМАНИЕ! При несъответствие на данните (за хорариум, кредити и др.) в общото представяне на дисциплината (на линка) с дадените по-долу, АКТУАЛНИ (ВЕРНИ) СА ДАДЕНИТЕ В ТАЗИ ТАБЛИЦА!

Означението "n" в колоната на специалността е ограничително изискване и означава "от n к. нагоре", напр. "2" включва  студенти от 2, 3 и 4 к.

Означението "Само за ... к." е СТРОГО ограничение – ИД може да се записва само от студенти в съотв. курс/курсове на съответната специалност.

**Специалности:
И=Информатика
ИС=Информационни системи
КН=Компютърни науки
М=Математика
МИ=Математика и информатика
ПМ=Приложна математика
СИ=Софтуерно инженерство
Ст=Статистика

 
Специалност**

Катедра Дисциплина Хорариум Кредити Група ИД Преподавател И ИС КН М МИ ПМ СИ Ст
1 КИ 3D графика и трасиране на лъчи 0+3 3,5 И Веселин Георгиев 2 2 2


2
2 ИТ Fundamentals of Network security 2+0+2 5 ЯКН гл.ас. Г. Георгиев 2 2 2

2 2
3 ВОИС Вероятностни модели 2+0 5 ПМ/ Стат доц. Л. Минкова


4
3
3
4 МА Геометрия на многообразията 3+0 7 М доц. В. Цанов 2 2 2 2 2 2 2 2
5 КИ Граматики за генеративно изкуство 0+2 2,5 ОКН Г. Пенков 2 2 2

2 2
6 Геом Дескриптивна геометрия 2+2 7 М доц. А. Русева 4
3 3 3 3
3
7 ИС Дизайн и анализ на алгоритми 3+2 6 ЯКН доц. К. Манев, студенти
3
3
3 3 3
8 ИС Дизайн и анализ на алгоритми-практикум 0+0+3 3,5 КП студенти
3
3
3 3 3
9 ВОИС Дискретна оптимизация 3+0 7 ПМ проф. Н. Янев 3 3 3 3
3 3 3
10 ДУ Диференциални уравнения 2+0+2 7 М гл.ас. Т. Попов
2

11 ДУ Диференциални уравнения със закъснения 2+2 7 ПМ гл.ас. С. Георгиев 3

3
3
3
12 ДУ Диференциални уравнения и приложения с "Mathematica", "Matlab" или "Maple" 2+0+2 7 М проф. Н. Попиванов,
доц. Г. Дачев
2
2 2 2 2
2
13 МА Допълнение към курса по ДИС за компютърни специалности 2+1 6 М гл.ас. П. Първанов 2 2 2


2
14 ИС Е-бизнес: стратегия, архитектура, проектиране 3+0 3,5 ОКН доц. К. Спасов 4
4


4
15 СУ Езикова култура 2+1 3,5 Х гл.ас. П. Осенова 2 2 2 2 2 2 2 2
16 ИТ Езици и среди за обучение 2+0+4 7 ЯКН доц. П. Бойчев,
ас. Т. Зафирова
2 2 2 2
2 2 2
17 МЛП Езици, автомати и изчислимост 3+2 6 ОКН доц. С. Николова
2

18 СУ Екология и опазване на околната среда 2+1 3.5 Х гл.ас. А. Кенарова 2 2 2 2 2 2 2 2
19 АМ Експериментални методи в механиката с практикум I 3+0 7 ПМ доц. Т. Парталин


3
3

20 ВОИС Елементи от теория на информацията 2+1+0 3,5 ОКН/Ст доц. Пл. Матеев 4 4 4 4
4 4 4
21 МА Елиптични криви
ОТПАДА!
(ще се чете летен семестър)
3+0 7 М гл.ас. Н. Владов 3
3 3
3
3
22 СТ Изкуствен интелект 3+0+2 6 ОКН доц. И. Койчев, докт. С. Стефанов


3 3 3 3
23 МЛП Изчислимост и сложност 3+2 9 ОКН проф. И. Сосков, доц. С. Николова 2 2 2 2
2 2
24 ИТ Информационните технологии в обучението на деца със специални образователни потребности 0+0+2 2,5 Д ас. Т. Зафирова-Малчева4


25 ОМИ Комбинаторика, вероятности и статистика в училищния курс по математика 2+2 5 Д доц. К. Банков3


26 ИТ Компютърна графика 2+2 5 ЯКН доц. П. Бойчев
2
2 2 2 2 2
27 ИС Компютърни архитектури -практикум-спец.КН 0+0+2 2,5 КП гл.ас. С. Русева, студенти

само за 2 к.
28 ИС Компютърни архитектури -практикум-спец.СИ 0+0+2 2,5 КП гл.ас. С. Русева, студенти

само за 2 к.
29 КАТ Компютърно геометрично моделиране 3+0+1 8,5 ПМ гл.ас. Кр. Влъчкова 2 2 2 2 2 2 2 2
30 ИС Конкурентно програмиране 3+0 3,5 ЯКН гл.ас. Р. Лесева 2
2

2 2
31 ДУ Линейни диференциални оператори 3+0 7 М доц. Й. Йорданов


3
3

32 МЛП Логическо програмиране 3+0+2 9 М доц. Т. Тинчев
2
2 2 2 2 2
33 МЛП Логическо програмиране- практикум 0+0+2 2,5 КП Д. Добрев 2 2 2 2 2 2 2 2
34 ДУ Макроикономика 2 3+0 7 ПМ доц. Й. Йорданов, д-р Андрей Василев 3

3
3
3
35 ВОИС Математическа екология 2+0 5 ПМ доц. Й. Митев

3 3 3 3 3 3
36 КАТ Математически модели във физиката 4+0 9 ПМ проф. Е. Христов


3 3 3

37 АМ Математическо моделиране 3+0 7 ПМ доц. И. Миховски


2 2

2
38 ЧМА Метод на крайните елементи-алгоритмични основи 2+0+2 7 ПМ проф. С. Димова 3
3 3 3 3
3
39 АМ Механика на флуидите 3+0 7 ПМ доц. Т. Парталин


3
3

40 ИС Модели за управление на качеството 2+1+0 3,5 ОКН д-р Георги Шарков

4


4
41 ИТ Обектно-ориентиран анализ и дизайн на езика UML 2+0+2 5 ЯКН гл.ас. Тр. Илиев 2 2 2
2
2
42 ИТ Обектно-ориентирано програмиране с C# NET 3+0+2 6 ЯКН доц. Е. Кръстев 2 2 2

2 2
43 ИТ Обектно-ориентирано програмиране с JAVA 3+2 6 ЯКН доц. Е. Кръстев 2

2

2
44 ИТ Операционни системи и офис приложения -практикум 0+0+2 2,5 КП ас. Т. Зафирова-Малчевасамо за 1 и 2 к.


45 ВОИС Оптимизационна теория на графите 3+0 7 ПМ проф. Н. Янев 3 3 3 3 3 3 3 3
46 ИТ Основи на TCP/IP (в. 4 и в. 6) 3+1+0 5 ЯКН гл.ас. Г. Георгиев 2 2 2

2 2
47 ИТ Основи на компютърната графика 2+0+2 5 ЯКН доц. А. Попов,
д-р Б. Станчев

23
48 ИТ Практикум Компютърни мрежи (CCNA) 1+0+4 6 ЯКН доц. Кр. Стефанов 4 4 4 4
4 4 4
49 КИ Практическо програмиране с Perl 0+0+6 7 ЯКН Г. Пенков,
П. Пенчев
2 2 2

2 2
50 МА Преобразование на Фурие и Уейвлети-приложение в обработката на сигнали 3+0 7 ПМ проф. Р. Леви 2 2 2 2
2 2 2
51 Алг Приложна алгебрична геометрия 3+0 7 М доц. А. Каспарян 2 2 2 2 2 2 2 2
52 КИ Програмиране за iOS 3+2 6 ЯКН ас. Г. Пенчев,
ас. Т. Трифонов,
Г. Пенков
2 2 2


2
53 КИ Програмиране за ОС Android 1+0+2 3,5 ЯКН гл.ас. К. Георгиев 2 2 2 2 2 2 2 2
54 КИ Програмиране с Ruby on Rails 0+4+0 5 ЯКН Н. Бачийски 2 2 2 2 2 2 2 2
55 ВОИС Разклоняващи се процеси 3+0 7 ПМ доц. М. Божкова


4
4

56 СТ Размити множества и приложения 3+0+1 5 ПМ доц. О. Георгиева 4 4 4


4
57 СУ Реторика 2+2+0 5 Х доц. Л. Методиева 2 2 2 2 2 2 2 2
58 Деканат Руски език (за начинаещи) 0+2 2,5 Х С. Горанова 1 1 1 1 1 1 1 1
59 МА Семинар по Геометрия и математична физика - 1 3+0 7 С доц. В. Цанов 2 2 2 2 2 2 2 2
60 ДУ Семинар по Динамични системи и теория на числата - 1 3+0 7 С проф. Д. Толев, доц.  А. Живков 2

2
2
2
61 ДУ Семинар по компютърна алгебра, ортогонални полиноми и специални функции 3+0 7 С доц. М. Каратопраклиева


2

2
62 ВОИС Семинар по Теория на вероятностите и математическа статистика 2+0 5 С доц. М. Божкова,
доц. Д. Дончев
само за 3 к.

само за 3 к.63 КИ Системи за управление на бази от данни (практикум)-спец.ИС 0+0+2 2,5 КП ас. Р. Горанова
само за 3 к.

64 ИТ Специфични въпроси в обучението по информационни технологии 2+2 5 Д гл.ас. Е. Стефанова,
гл.ас. Н. Николова
4


65 ЧМА Сплайн-функции и приложения 3+0 7 М доц. Н. Найденов 3
3 3
3
3
66 СУ Спорт*** 0+2/0+2 2,5/2,5 Х катедра Спорт 1 1 2 1 1 1 2 1
67 ИС Стаж по информатика 0+16+0 5 КП доц. Д. Биров 3 3 3 3 3 3 3 3
68 Геом Структури върху гладки многообразия 3+2 9 М доц. С. Замковой


369 ИТ Структури от данни и програмиране -практикум - спец. M 0+0+2 2,5 КП Ал. Пенев


само за 2 к.70 КИ Структури от данни и програмиране -практикум - спец. И 0+0+2 2,5 КП ас. Т. Трифонов само за 2 к.


71 КИ Структури от данни-практикум-спец.ИС 0+0+2 2,5 КП гл.ас. Н. Николова, студенти
само за 2 к.

72 СТ Съвременни комуникации 2+2 5 ОКН проф. Хр. Кабакчиев,
А. Кабакчиев
3 3 3


3
73 МА Състезания по математика за студенти - 1 част 3+0 7 М доц. В. Бабев 1 1 1 1
1 1
74 ЧМА Теория на апроксимациите 3+0 7 М проф. Г. Николов 3 3 3 3
3
3
75 ВОИС Теория на вероятностите 2 2+2 7 М доц. М. Божкова


4
4

76 Алг Увод в теория на графите (екстрeмални задачи) 3+0 7 М проф. Н. Ненов 2 2 2 2 2 2 2 2
77 ЧМА Теория на диференчните схеми 3+0 7 М доц. Т. Черногорова 3
3 3
3
3
78 ВОИС Теория на игрите 3+0 7 ПМ ст.н.с. М. Кръстанов 2 2 2 2 2 2 2 2
79 МЛП Теория на множествата 2+2 7 М доц. Т. Тинчев 2 2 2 2 2 2 2 2
80 МА Теория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег) 3+0 5 М гл.ас. Б. Драганов 3 3 3 3 3 3 3
81 АМ Теория на пластичността и пълзенето 3+1 8,5 ПМ доц. И. Миховски


4
4

82 ДУ Теория на разпределенията и трансформация на Фурие-спец.И, М, ПМ 3+0 7 М доц. Г. Дачев 3

3
3

83 ВОИС Увод в актюерството 1+3 6 ПМ / Ст доц. Пл. Матеев


4
4
3
84 МА Увод в аналитичната теория на числата 4+0 9 М проф. Д. Толев

2 2 2 2
2
85 ИТ Увод в програмирането -практикум - спец. Стат 0+0+2 2,5 КП гл.ас. П. Армянов, студенти


само за 1 к.
86 ИТ Увод в програмирането-практикум- спец. ПМ 0+0+2 2,5 КП гл.ас. П. Армянов, студенти
само за 1 к.

87 КИ Увод в програмирането-практикум-спец.ИС 0+2 2,5 КП гл.ас. П. Армянов
само за 1 к.

88 ИС Увод в състезателното програмиране **** 3+0+3 7 ОКН доц. К. Манев 1 1 1 1 1 1 1 1
89 ВОИС Увод във времевите редове 2+0+2 5 ПМ / Ст гл.ас. В. Стоименова
4
4
90 МА Увод във функционалния анализ 3+1 8,5 М доц. М. Иванов 3
3 3
3
3
91 ЧМА Уейвлети и приложения
ОТПАДА!
4+2+2 9 ПМ доц. С. Ташев 3
3 3
3
3
92 СТ Управление на знания 2+0+2 5 ОКН доц. Е. Гурова,
К. Тотева,
Н. Зографов

44
93 ДУ Учебен семинар по Частни диференциални уравнения 3+0 7 С проф. Н. Попиванов,
доц. Г. Дачев3
3

94 КИ Функционално програмиране 2+2+0 5 ОКН гл.ас. Ат. Семерджиев


3
3
3
95 КИ Функционално програмиране- практикум 0+0+2 2,5 КП гл.ас. Ат. Семерджиев 3 3 3 3
3 3 3
96 ЧМА Числени методи за диференциални уравнения 3+0 7 М доц. Т. Черногорова

3 3


3
97 ЧМА Числени методи за системи с разредени матрици 3+2+1 9 М ст.н.с. С. Маргенов 3
3 3
3
3
98 ЧМА Числени методи на алгебрата -практикум 0+0+2 2,5 КП доц. Н. Найденов 3

3
3
3
99
ВОИС
Статистическа лаборатория (семинар)
0+2+2
5
С
доц. П. Матеев, ас. Н. Даскалова
4
3
4


3
4

100
ВОИС
Бейсов подход при анализа на данни
0+2+1
3,5
С
доц. П. Матеев, докт. М. Николов
4
4
4
4
4
4
4
4
101
Деканат
Въведение в GNU / LINUX системна и мрежова администрация
0+2+2
5
КП
доц. В. Димитров, Д. Шиячки,
Ал. Велин
3
3
33

102 МА
Системно програмиране на C за Linux
3+0
3,5
ЯКН
гл.ас. Н. Владов
1
1
1
1
1
1
1
1
103 КИ
Изчислителна геометрия
2+0+2
5
ОКН
н.с. Б. Банчев
2
3
3


3
3

104 КИ
Понятия  и структури в езиците за програмиране
2+0+2
5
ОКН
н.с. Б. Банчев
2
2
22

105 КИ
Програмиране 101
0+3
3,5
КП
А. Георгиев
1
1
1
1
1
1
1
1
106 СТ
Уеб приложения с ASP.NET MVC
0+3 3,5
ЯКН
д-р С. Наков
3

33

107 СТ
Многоплатформени мобилни приложения
0+3 3,5
ЯКН
д-р С. Наков
3
3
33

  ***Дисциплината Спорт е двусеместриална - записва се през зимния семестър, а оценка се поставя  в края на летния семестър за цялата учебна година.

  ****Дисциплина, за която записването става при доц. К. Манев при започване на занятията.

 

Действия към документ