Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Избираеми дисциплини - 2012/2013 уч. г., зимен семестър

Избираеми дисциплини 2012/2013 уч. г., зимен семестър

Последна корекция* - 4 октомври 2012 г. 

*Добавени са нови ИД (на края на таблицата) или са коригирани параметри за вече въведени ИД -
ако има корекция след последното ви посещение на страницата, моля проверете интересуващите ви ИД или за нови такива!

ВНИМАНИЕ! При несъответствие на данните (за хорариум, кредити, лектор и др.) в общото представяне на дисциплината (на линка) с дадените по-долу, АКТУАЛНИ (ВЕРНИ) СА ДАДЕНИТЕ В ТАЗИ ТАБЛИЦА!

Означението "n" в колоната на специалността е ограничително изискване и означава "от n к. нагоре", напр. "2" включва  студенти от 2, 3 и 4 к.

Означението "Само за ... курс" е СТРОГО ограничение – ИД може да се записва само от студенти в съотв. курс/курсове на съответната специалност.

 

  Специалности:                    
 Групи ИД**:          
И - Информатика МИ - Математика и информатика                   
Д
- Дидактика ПМ
- Прил. математика
ИС
- Информационни системи         
ПМ - Приложна математика Др
- Други С   
- Семинари
КН
- Компютърни науки СИ
- Софтуерно инженерство    КП   
- Комп. практикум Ст  
- Статистика
М - Математика Ст - Статистика М    
- Математика Х  
- Хуманитарни
ОКН
- Основи на комп.  науки         
ЯКН - Ядро на комп. науки

  **Таблицата е сортирана по колона "Група ИД" до дисциплина с номер 94.
      Дисциплините от номер 95 нататък са добавени допълнително и не са сортирани.

  Катедра Дисциплина Хорариум Кредити   ЕСТК Група  ИД Преподавател И ИС КН М МИ ПМ СИ Ст
1 ИТ Информационните технологии в обучението на деца със специални образователни потребности 0+0+2 2,5 Д ас. Т. Зафирова-Малчева         4      
2 ОМИ Комбинаторика, вероятности и статистика в училищния курс по математика 2+2 5 Д доц. К. Банков         3      
3 ИТ Специфични въпроси в обучението по информационни технологии 2+2 5 Д гл.ас. Е. Стефанова,
гл.ас. Н. Николова
        4      
4 МЛП Философия на математиката 2+0+0 2,5 Др. доц. д-р Вл. Сотиров 2 2 2 2 2 2 2 2
5 ИС Дизайн и анализ на алгоритми - практикум 0+0+3 3,5 КП студенти   3   3   3 3 3
6 ИС Компютърни архитектури - практикум - спец. КН 0+0+2 2,5 КП гл.ас. С. Русева, студенти     само за 2к.          
7 ИС Компютърни архитектури - практикум - спец. СИ 0+0+2 2,5 КП гл.ас. С. Русева, студенти             само за 2к.  
8 МЛП Логическо програмиране - практикум 0+0+2 2,5 КП Д. Добрев 2 2 2 2 2 2 2 2
9 ИТ Операционни системи и офис приложения - практикум 0+0+2 2,5 КП гл.ас. Е. Ковачева, докт. Л. Серафимов         само за 1 и 2к.      
10 КИ Програмиране 101 0+3 3,5 КП инф. В. Люнчев 1 1 1 2 2 1 1 1
11 КИ Системи за управление на бази от данни (практикум) - спец. ИС 0+0+2 2,5 КП ас. Р. Горанова   само за 3к.            
12 ИТ Структури от данни и програмиране - практикум - спец. M 0+0+2 2,5 КП Ал. Пенев       само за 2к.        
13 КИ Структури от данни и програмиране - практикум - спец. И 0+0+2 2.5 КП ас. Т. Трифонов само за 2к.              
14 КИ Структури от данни - практикум - спец. ИС 0+0+2 2,5 КП гл.ас. Н. Николова, студенти   само за 2к.            
15 ИТ Увод в програмирането - практикум - спец. Ст 0+0+2 2,5 КП гл.ас. П. Армянов, студенти               само за 1к.
16 ИТ Увод в програмирането - практикум - спец. ПМ 0+0+2 2,5 КП гл.ас. П. Армянов, студенти           само за 1к.    
17 КИ Увод в програмирането - практикум - спец. ИС 0+2 2,5 КП гл.ас. П. Армянов   само за 1к.            
18 КИ Функционално програмиране - практикум 0+0+2 2,5 КП гл.ас. Ат. Семерджиев 3 3 3 3   3 3 3
19 Геом Дескриптивна геометрия 2+2 7 М доц.  А. Русева 4   3 3 3 3   3
20 ДУ Диференциални уравнения  2+0+2 7 М гл.ас. Т. Попов   2            
21 ДУ Диференциални уравнения и приложения с "Mathematica", "Matlab" или "Maple"
2+0+2 7 М проф. Н. Попиванов,  
доц. Г. Дачев
2   2 2 2 2   2
22 МА Допълнение към курса по ДИС за компютърни специалности
2+1 6 М доц. Б. Драганов 2 2 2       2  
23 Алг Елементи от алгебричната геометрия 3+0 7 М доц. А. Каспарян 3   3 3 3 3   3
24 ДУ Линейни диференциални оператори 3+0 7 М доц. Й. Йорданов       3   3    
25 МЛП Логическо програмиране  3+0+2 9 М проф. Т. Тинчев   2   2 2 2 2 2
26 Геом Структури върху гладки многообразия 3+2 9 М доц. С. Замковой       3        
27 МА Състезания по математика за студенти - 1 част 3+0 7 М доц. Вл. Бабев 1 1 1 1   1 1  
28 ЧМА Теория на апроксимациите 3+0 7 М проф. Г. Николов 3 3 3 3   3   3
29 ВОИС Теория на вероятностите 2 2+2 7 М доц. М. Божкова       4   4    
30 ЧМА Теория на диференчните схеми 3+0 7 М доц. Т. Черногорова 3   3 3   3   3
31 МЛП Теория на множествата 2+2 7 М проф. Т. Тинчев 2 2 2 2 2 2 2 2
32 МА Теория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег) 3+0 7 М доц. Б. Драганов 3 3 3 3 3 3 3  
33 ДУ Теория на разпределенията и трансформация на Фурие - спец. И, М, ПМ 3+0 7 М доц. Г. Дачев 3     3   3    
34 МА Увод в аналитичната теория на числата 4+0 9 М проф. Д. Толев 2   2 2   2    
35 Алг Увод в теория на графите (екстрeмални задачи) 3+0 7 М проф. Н. Ненов 2 2 2 2 2 2 2 2
36 МА Увод във функционалния анализ 3+1 8,5 М доц. М. Иванов 3   3 3   3   3
37 ЧМА Числени методи за диференциални уравнения  3+0 7 М доц. Т. Черногорова     3 3       3
38 ЧМА Числени методи за системи с разредени матрици 3+2+1 9 М ст.н.с. Светозар  Маргенов 3   3 3   3   3
39 МЛП Бързи алгоритми върху структура от данни 2+2 5 ОКН гл.ас. П. Митанкин, ас. Ст. Герджиков 2 2 2       2  
40 КИ Граматики за генеративно изкуство 0+2 2,5 ОКН ас. Г. Пенков 2 2 2     2 2  
41 ИС Е-бизнес: стратегия, архитектура, проектиране 3+0 3,5 ОКН доц. К. Спасов 4   4       4  
42 МЛП Езици, автомати и изчислимост 3+2 6 ОКН доц. А. Соскова   2       2    
43 СТ Изкуствен интелект 3+0+2 6 ОКН доц. И. Койчев, докт. С. Стефанов       3 3 3 3  
44 МЛП Изчислимост и сложност 3+2 9 ОКН проф. И. Сосков,                доц. С. Николова 2 2 2 2   2 2  
45 КИ Изчислителна геометрия 2+0+2 5 ОКН н.с. Б. Банчев 2 3 3     3 3  
46 ИС Модели за управление на качеството 2+1+0 3,5 ОКН д-р Георги Шарков     4       4  
47 КИ Понятия  и структури в езиците за програмиране 2+0+2 5 ОКН н.с. Б. Банчев 2 2 2       2  
48 СТ Съвременни комуникации 2+1+1 5 ОКН проф. Хр. Кабакчиев,
А. Кабакчиев
3 3 3 3   3 3  
49 ИС Увод в състезателното програмиране*** 3+0+3 7 ОКН доц. К. Манев 1 1 1 1 1 1 1 1
50 СТ Управление на знания 2+0+2 5 ОКН доц. Е. Гурова,
К. Тотева,
Н. Зографов
4 4 4       4  
51 КИ Функционално програмиране  2+2+0 5 ОКН гл.ас. Ат. Семерджиев       3   3   3
52 ВОИС Елементи от теория на информацията 2+1+0 3,5 ОКН/Ст доц. Пл. Матеев, упр. хоноруван 4 4 4 4   4 4 4
53 ВОИС Дискретна оптимизация 3+0 7 ПМ проф. Н. Янев 3 3 3 3   3 3 3
54 АМ Експериментални методи в механиката с практикум I 3+0 7 ПМ доц. Т. Парталин       3   3    
55 КАТ Компютърно геометрично моделиране 3+0+1 8,5 ПМ гл.ас. Кр. Влъчкова 2 2 2 2 2 2 2 2
56 ДУ Макроикономика 2 3+0 7 ПМ доц. Й. Йорданов,                 д-р А. Василев 3     3   3   3
57 ВОИС Математическа екология 2+0 5 ПМ доц. Й. Митев     3 3 3 3 3 3
58 КАТ Математически модели във физиката 4+0 9 ПМ проф. Е.Христов       3 3 3   3
59 ЧМА Метод на крайните елементи - алгоритмични основи 2+0+2 7 ПМ проф. С. Димова 3   3 3 3 3   3
60 АМ Механика на флуидите 3+0 7 ПМ доц. Т. Парталин       3   3    
61 ВОИС Оптимално управление 3+0 7 ПМ проф. М. Кръстанов 3     3 3 3 3 3
62 ВОИС Оптимизационна теория на графите 3+0 7 ПМ проф. Н. Янев 3 3 3 3 3 3 3 3
63 МА Преобразование на Фурие и Уейвлети-приложение в обработката на сигнали 3+0 7 ПМ проф. Р. Леви 2 2 2 2   2 2 2
64 ВОИС Разклоняващи се процеси  3+0 7 ПМ доц. М. Божкова       4   4    
65 СТ Размити множества и приложения 3+0+1 5 ПМ доц. О. Георгиева 4 4 4       4  
66 ВОИС Теория на игрите 3+0 7 ПМ проф. М. Кръстанов 2 2 2 2 2 2 2 2
67 ДУ Теория на полугрупите и приложения 2+2 7 ПМ гл.ас. С. Георгиев 3 3 3 3 3 3 3 3
68 ВОИС Увод в актюерството 3+0 6 ПМ / Ст доц. Пл. Матеев, Сн. Костова       4   4   3
69 ВОИС Увод във времеви редове 2+0+2 5 ПМ / Ст доц. В. Стоименова           4   4
70 ВОИС Вероятностни модели 2+0 5 ПМ / Ст доц. Л. Минкова       4   3   3
71 ВОИС Бейсов подход при анализа на данни 0+2+0 3 С доц. П. Матеев, докт. М. Николов 4 4 4 4 4 4 4 4
72 ДУ Семинар по Динамични системи и теория на числата-1 3+0 7 С проф. Е. Хорозов, проф. Д.Толев 2     2   2   2
73 ДУ Семинар по компютърна алгебра, ортогонални полиноми и специални функции 3+0 7 С доц. М. Каратопраклиева       2     2  
74 ВОИС Семинар по Теория на вероятностите и математическа статистика 2+0 5 С доц. М. Божкова, доц. Д. Дончев само за 3к.     само за 3к.        
75 ВОИС Статистическа лаборатория (семинар) 0+2+2 5 С доц. П. Матеев,
ас. Н. Даскалова
4 3 4     3 4  
76 ДУ Учебен семинар по Частни диференциални уравнения 3+0 7 С проф. Н. Попиванов,  
доц. Г. Дачев
      3   3    
77 ФСлФ Езикова култура 2+1 3,5 Х доц. П. Осенова,
ас. Л. Ласкова
2 2 2 2 2 2 2 2
78 ФСлФ Руски език за начинаещи 0+2 2,5 Х доц. В. Занглигер 2 2 2 2 2 2 2 2
79 СУ Спорт**** 0+2/0+2 2,5/2,5 Х катедра Спорт 1 1 2 1 1 1 2 1
80 ИТ Fundamentals of Network security 2+0+2 5 ЯКН гл.ас. Г. Георгиев 2 2 2     2 2  
81 ИС Дизайн и анализ на алгоритми 3+2 6 ЯКН доц. К. Манев, студенти   3   3   3 3 3
82 ИТ Езици и среди за обучение 2+0+4 7 ЯКН доц. П. Бойчев,                    ас. Т. Зафирова,
Й. Бабуков (х)
2 2 2 2   2 2 2
83 ИТ Компютърна графика 2+2 5 ЯКН доц. П. Бойчев
  2   2 2 2 2 2
84 СТ Многоплатформени мобилни приложения 0+3 3,5 ЯКН д-р С. Наков 3 3 3       3  
85 ИТ Обектно-ориентирано програмиране със C#.NET 3+0+2 6 ЯКН доц. Е. Кръстев 3 3 3     3 3  
86 ИТ Обектно-ориентирано програмиране с JAVA 3+2 6 ЯКН доц. Е. Кръстев 3     3     3  
87 ИТ Основи на TCP/IP (в. 4 и в. 6) 3+1+0 5 ЯКН гл.ас. Г. Георгиев 2 2 2     2 2  
88 ИТ Практикум Компютърни мрежи (CCNA) 1+0+4 6 ЯКН доц. Кр. Стефанов 4 4 4 4   4 4 4
89 КИ Практическо програмиране с Perl 0+0+6 7 ЯКН ас. Г. Пенков,
ас. П. Пенчев
2 2 2     2 2  
90 КИ Програмиране  за iOS
ОТПАДА
3+2 6 ЯКН ас. Г. Пенчев,
ас. Т. Трифонов,
ас. Г. Пенков
2 2 2       2  
91 КИ Програмиране за ОС Android
ОТПАДА
1+0+2 3,5 ЯКН гл.ас. К.  Георгиев 2 2 2 3 3 2 2 2
92 КИ Програмиране с Ruby on Rails 0+4+0 5 ЯКН Н. Бачийски 2 2 2 2 2 2 2 2
93 МА Системно програмиране на C за Linux
ОТПАДА
3+0 3,5 ЯКН гл.ас. Н. Владов 2 2 2   2 2 2  
94 СТ Уеб приложения с ASP.NET MVC 0+3 3,5 ЯКН д-р С. Наков 3   3       3  
95
СУ
Екология и опазване на околната среда
2+1
3,5
Х
доц. А. Кенарова
2
2
2
2
2
2
2
2
96
ИС
Линукс системно администриране
2+2
5
ЯКН
доц. Д. Биров,
Н. Недялков,
М. Маринов
3
3
3
3
3
3
3

97 ИС
Разработка на iOS мобилни приложения
1+3
5
ЯКН
доц. Д. Биров,
Н. Недялков,
К. Георгиев
3
3
3
3
3
3
3

98
ДУ
Съвременни методи за многомерни апроксимации и геометрично моделиране 3+0+0
7
ПМ
проф. Л. Дечевски3

3


99
Деканат
Френски език за начинаещи 0+2
2,5
Х
Оксана Младенова
2
2
2
2
2
2
2
2
100
КИ     Структури от данни и програмиране -практикум - спец. КН                                    
0+0+2 2,5 КП


само за 2к.
101
ВОИС    Линейни модели с R                                   
2+0+2 5 ПМ/Ст ас. Н. Даскалова, ас. Д. Григорова 4 4 4 4 4 4 4 4
102
ВОИС    Финансови модели с шокови влияния на пазара   
3+0+0 5 ПМ/Ст доц. Д. Дончев 4 4 4 4 4 4 4 4

  ***Дисциплина, за която записването става при доц. К. Манев при започване на занятията.
  ****Дисциплината "Спорт" е двусеместриална - записва се през зимния семестър, а оценка се поставя в края на летния семестър за цялата учебна година.

Действия към документ