Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Избираеми дисциплини 2009/10 - зимен семестър

Избираеми дисциплини 2009/10 - зимен семестър

 


Катедра
Дисциплина
Хорариум
Кредити
ЕСТК
Група
ИД
Преподавател
И
ИС
КН
М
МИ
ПМ
СИ
Стат
1 КИ 3D графика и трасиране на лъчи 0+3 3,5 ЯКН Веселин Георгиев 2 2 2


2
2 ИТ Fundamentals of Network Security 2+0+2 5 ЯКН гл.ас. Г. Георгиев (ХФ) 2 2 2

2 2
3 ВОИС Анализ на риска 3+3 9 ПМ проф. И. Попчев
4

4 Геом Дескриптивна геометрия 2+2 7 М гл.ас. А. Русева 4
3 3 3 3

5 ВОИС Дискретна оптимизация 3+0 7 ПМ проф. Н. Янев 2 2 2 2 2 2 2 2
6 ДУ Диференциални уравнения 2+0+2 7 М гл.ас. Т. Попов
2

7 ДУ Диференциални уравнения и приложения с "Mathematica", "Matlab" или "Maple" 2+0+2 7 М проф. Н. Попиванов,
доц. Г. Дачев
2
2 2 2 2
2
8 МА Допълнителни въпроси от ДИС - семинар - 1 3+0 7 С доц. В. Бабев, гл.ас. П. Първанов 1

1 1 1
1
9 СТ Е-бизнес: стратегия, архитектура, проектиране 3+0 3,5 И доц. П. Русков, К.Спасов 4
4


4
10 КИ Език за програмиране C# 3+0+2 6 ЯКН доц. Ст. Бъчваров 3 3 3


3
11 СУ Езикова култура 2+1 3,5 Х гл.ас. П. Осенова 2 2 2 2 2 2 2 2
12 КИ Езици за системно програмиране 3+2+0 6 ОКН доц. Ст. Бъчваров


2 2 2 2 2
13 ИТ Езици и среди за обучение 2+0+4 7 ЯКН доц П. Бойчев,
Г. Гачев
2 2 2 2 2 2 2 2
14 СУ Екология и опазване на околната среда 2+1 3,5 Х гл.ас. А. Кенарова 2 2 2 2 2 2 2 2
15 АМ Експериментални методи в механиката с практикум I 3+0 7 ПМ доц. Т. Парталин 4 4 4 4
4 4 3
16 МА Елиптични криви 3+0 7 М гл.ас. Н.Владов 2

2 2 2
2
17 МА Избрани глави от анализа 3+0 7 М ст.н.с. Г. Баликов


2
2
2
18 Алг Избрани глави от комбинаториката и теорията на графите 3+0+0 7 М проф. Н. Хаджииванов 2 2 2 2 2 2 2 2
19 СТ Изкуствен интелект 2+0+2 5 ЯКН доц. И.Койчев

4
20 МЛП Изчислимост и сложност 3+2 9 ОКН проф. И. Сосков, доц. С. Николова 2 2 2 2
2 2 2
21 ИТ Изчислителна геометрия 2+0+2 5 ОКН н.с. Б. Банчев 4
3
22 ДУ Интегрални оператори на Фурие 3+0 7 М доц. Й.Йорданов


4
4

23 ИТ Интернет технологии 2+2 5 ЯКН гл.ас. Е. Ковачева, ас. А. Георгиев 2 2
2
2 2 2
24 ИТ Интернет технологии - практикум 0+0+2 2,5 КП гл.ас. Е. КовачеваСамо за 2к.


25 ВОИС Кодиране и теория на информацията 2+1+0 3,5 ОКН доц. Пл. Матеев 4 3 4 4 4 4 4

ВОИС Кодиране и теория на информацията 2+1+0 3,5
Ст
доц. Пл. Матеев


3
26 ОМИ Комбинаторика, вероятности и статистика в училищния курс по математика 2+2 5 Д доц. К. Банков3


27 Алг Комплексен анализ на няколко променливи 3+0 7 М доц. А. Каспарян 2 2 2 2 2 2
2
28 ИТ Компютърна графика 2+2 5 ЯКН доц. П. Бойчев,
Г. Гачев

2
2
2 2 2
29 ИС Компютърни архитектури - практикум 0+0+2 2,5 КП ст.ас. С. Русева

Само за 2к.


Само за 2к.
30 Геом Компютърни методи в математиката 3+2 6 ПМ проф. Г. Станилов 2 2 2 2 2 2 2 2
31 КАТ Компютърно геометрично моделиране 3+0+1 8,5 ПМ гл.ас. Кр. Влъчкова 2 2 2 2 2 2 2
32 СТ Комуникационни протоколи 2+0+3 6 ЯКН доц. Кр. Стефанов,
Г. Гачев,
С. Димитров


3
33 ДУ Линейни диференциални оператори 3+0 7 М доц. Й. Йорданов 3

3 3 3

34 КИ Линукс системно администриране 0+4 5 ЯКН Н. Недялков,
М. Маринов
3
3 3 3 3

35 МЛП Логическо програмиране 3+0+2 9 М доц. Т. Тинчев
32
36 ДУ Макроикономика 2 3+0 7 ПМ доц. Й. Йорданов, А. Василев 3

3 3 3

37 ВОИС Математическа екология 2+0 5 ПМ доц. Й. Митев


4 4 4

38 МЛП Математическа логика 3+1 8,5 М проф. Д. Вакарелов 2 2 2
2 2 2 2
39 КАТ Математически модели във физиката 4+0 9 ПМ проф. Е. Христов 3
3 2
2
2
40 АМ Математическо моделиране 3+0 7 ПМ доц. И. Миховски 2 2 3 2 3
2 2
41 ЧМА Метод на крайните елементи - алгоритмични основи 3+0+2 9 М проф. С. Димова 4

4
4

42 АМ Механика на флуидите 3+0 7 ПМ доц. Т. Парталин


4
4

43 ДУ Микролокален анализ 3+0 7 М доц. Й.Йорданов


4
4

44 ЧМА Многомрежови методи 2+1 6 ПМ проф. Панайот Василевски 4

4
4
4
45 ИТ Обектно-ориентиран анализ и дизайн на езика UML 2+0+2 5 ЯКН ст.ас. Тр. Илиев 2
2 2 2 2
2
46 ИТ Обектно-ориентирано програмиране с JAVA 3+2 6 ЯКН доц. Е. Кръстев 2

2

2
47 КАТ Обща топология 3+1 8,5 М доц. Г. Димов, гл.ас. Е.Иванова 2 2 2 2 2 2 2 2
48 ИТ Операционни системи и офис приложения - практикум 0+0+2 2,5 КП гл.ас. Е. КовачеваСамо за 1 и 2к.


49 ИТ Основи на компютърната графика 2+0+2 5 ЯКН доц. А.Т.Попов
23
50 КИ Понятия и структури в езиците за програмиране 2+0+2 5 ОКН н.с. Б. Банчев 3


51 СТ Правни аспекти на информационните системи 2+0+0 2,5 Х д-р Георги Димитров
3

52 ИТ Практикум Компютърни мрежи (CCNA) 1+0+4 6 ЯКН доц. Кр. Стефанов 4 4 4 4 4 4 4
53 КИ Практикум на Oracle: Въведение в Oracle 3+0+1 5 КП доц. К. Калоянова
4

54 Алг Представяне на групите 3+0 7 М чл.кор. В. Дренски 2
3 2 2 2
2
55 МА Преобразование на Фурие и Уейвлети - приложение в обработката на сигнали 3+0 7 ПМ проф. Р. Леви 2
2 2 2 2

56 ИС Програмиране с .NET Framework и WPF 3+2 6 ЯКН доц. Д. Биров 2 2 2


2
57 КИ Програмиране с Ruby on Rails  Отпада
0+4+0 5 ЯКН Н. Бачийски 3 3 3 3 3 3 3 3
58 Геом Псевдо-Риманова геометрия и вълнови изображения 3+0 7 М доц. В. Михова, доц. Й. Йорданов


4
4

59 ВОИС Разклоняващи се процеси 3+0 7 ПМ доц. М. Божкова 4
4 4
4

60 СТ Размити множества и приложения 3+0+1 5 ПМ доц. О. Георгиева 3 3 3
3 3 3
61 МА Разпределение на простите числа 4+0 9 М проф. Д.Толев 2 2 2 2 2 2 2 2
62 ДУ Ренормализация на Файнманови диаграми 3+0 7 М проф. Е. Хорозов 2

2 2 2 2
63 СУ Реторика 2+2+0 5 Х доц. Л. Методиева 2 2 2 2 2 2 2 2
64 МА Риманови повърхнини и фуксови групи 3+0 7 М доц. В. Цанов 2 2 2 2 2 2 2 2
65 СУ Руски език (за начинаещи) 0+2 2,5 Х доц. В. Занглигер 1 1 1 1 1 1 1 1
66
КИ
С++ за напреднали
0+3
3,5
ЯКН
Й. Зайков,
Д. Трендафилов
2
2
2


2
2

67 МА Семинар по Геометрия и математична физика - 1 3+0 7 С доц. В. Цанов 2

2 2 2
2
68 ДУ Семинар по Динамични системи и теория на числата - 1 3+0 7 С проф. Е. Хорозов 2 2
2 2 2 2
69 ДУ Соболеви пространства и приложения в ЧДУ 3+0 7 М проф. Н. Попиванов 3

3 3 3

70
ИС Софтуерни технологии - практикум 0+0+2 2,5 КП студент

4
71 ДУ Специални функции и приложения 2+2 7 М доц. М. Каратопраклиева 2
2 2
2
2
72 ИТ Специфични въпроси в обучението по информационни технологии 2+2 5 Д гл.ас. Е. Стефанова,
ас. Н. Николова
4


73 ЧМА Сплайн-функции и приложения 3+0 7 М доц. Н. Найденов 3 3 3 3 3 3 3 3
74 СУ Спорт* 0+2/0+2 2,5/2,5 Х катедра Спорт 1 1 2 1 1 1 2 1
75 КИ Стаж по информатика 0+16+0 5 доц. К. Калоянова 3 3 3 3 3 3 3 3
76 ИТ Структури от данни и програмиране - практикум - спец. M 0+0+2 2,5 КП Димитър Коджабашев


Само за 2к.77 КИ Структури от данни и програмиране - практикум - спец. И 0+0+2 2,5 КП студент Само за 2к.


78 СТ Съвременни комуникации 2+2 5 ЯКН проф. Хр. Кабакчиев,
доц. И. Гарванов, Л. Дуковска,
В. Кьовторов
2 2 2 2 2 2 2 2
79 КИ Теоретични основи на компютърната топология 3+2 9 ПМ гл.ас. Д. Ставрова 3 3 3 2 2 2 3
80
ЧМА Теория на апроксимациите 2+0 5 М доц. Г. Николов 3 3 3 3 3 3 3 3
81 ВОИС Теория на вероятностите 2 2+2 7 М доц. М. Божкова 4 4 4 4
4

82 ВОИС Теория на графите 3+0 7 ПМ проф. Н. Янев 2 2 2 2 2 2 2 2
83 ЧМА Теория на диференчните схеми 3+0 7 М доц. Т. Черногорова 3 3 3 3 3 3 3 3
84 АМ Теория на еластичността 3+0 7 ПМ проф. Ц. Иванов


4
4

85 ВОИС Теория на игрите 3+0 7 ПМ ст.н.с. М. Кръстанов 2 2 2 2 2 2 2 2
86 МЛП Теория на множествата 2+2 7 М доц. Т. Тинчев 2 2 2 2 2 2 2 2
87
ИС
Теория на мрежите (Социални изследователски мрежи)
1+2
3,5
И
доц. Д. Биров
2
2
22

88 МА Теория на мярката и интеграла (Интеграл на Лебег) 3+0 5 М ст.н.с. Г. Баликов


2
2

89 АМ Теория на пластичността и пълзенето 3+1 8,5 ПМ доц. И. Миховски


4
4

90
ДУ Теория на разпределенията и трансформация на Фурие - доц. Г. Дачев
3+0 7 М доц. Г. Дачев 3

3 3 3

91
ДУ Теория на разпределенията и трансформация на Фурие - ас. С. Георгиев
2+2
5
М
ас. С. Георгиев

3
33
3к. - зад.-изб.
92 КАТ Теория на финансите 1 2+2 7 ПМ проф. Р. Денчев 2 2 2 2 2 2 2

КАТ Теория на финансите 1 2+2 7
Ст
проф. Р. Денчев


2
93 КИ Топология на метричните пространства 3+2 9 М гл.ас. Д. Ставрова 2 2 2 2 2 2 2 2
94 ВОИС Увод в актюерството 1+3 6 ПМ доц. Пл. Матеев 4 3 4 4 4 4 4

ВОИС Увод в актюерството 1+3 6
Ст
доц. Пл. Матеев


3
95 ИТ Увод в компютърната лингвистика 3+1 5 И ст.н.с. Г. Ангелова 2 2 2 2 2 2 2 2
96
КИ
Увод в програмирането - практикум - спец. ИС
0+2
2,5
КП
ас. Н. Николова

Само за 1к.


97 ИТ Увод в програмирането - практикум - спец. Стат 0+0+2 2,5 КПСамо
за
1к.
98 ИТ Увод в програмирането-практикум- спец. ПМ 0+0+2 2,5 КП

Само за 1к.

99 МА Увод във функционалния анализ 3+1 8,5 М доц. М. Иванов 2

2 2 2
2
100
ЧМА Уейвлети и приложения 4+2+2 9 ПМ доц. С. Ташев 3 3 3 3 3 3 3 3
101
СТ Управление на знания 2+0+2 5 ОКН
доц. Е. Гурова

4

102
ДУ Учебен семинар по Частни диференциални уравнения 3+0 7 С проф. Н. Попиванов,
доц. Г. Дачев
3

3 3 3 3

103
КИ Функционално програмиране - спец. М и ПМ 2+2+0 5 ОКН доц. М. Тодорова


3
3

104 КИ Функционално програмиране практикум 0+0+2 2,5 КП доц. М. Тодорова 3
2 3
3

105 ЧМА Числени методи за диференциални уравнения 3+0 7 М проф. С. Димова, доц.Т. Черногорова


3106 ЧМА Числени методи за решаване на системи с разредени матрици 3+2+1 9 М ст.н.с. Св. Маргенов 4

4
4

107 ЧМА Числени методи на алгебрата - практикум 0+0+2 2,5 КП доц. Н. Найденов


3 

* Дисциплината Спорт е двусеместриална - записва се през зимния семестър, а оценка се поставя  в края на летен семестър за цялата учебна година.

 

Действия към документ