Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Математика и информатика

Математика и информатика

образователно-квалификационна степен бакалавър по математика и информатика

Обучението е редовно по държавна поръчка.

Условия за прием (кандидатстване и записване)

Приемът за български студенти се осъществява съгласно "Правилник за приемане на студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски"" за съответната учебна  година.

Цели

  • Образователни

Даване на фундаментални знания в основните направления на математиката и информатиката и практически умения за преподаването им в средните училища.   

  • Професионални

Подготовка на висококвалифицирани учители по математика и по информатика. Освен че получават фундаментална подготовка по математика и информатика, студентите се запознават със съвременните образователни технологии и стратегии в тези области.

Възможности за реализация и за понататъшно развитие

Студентите завършили образователно-квалификационна степен бакалавър по математика и информатика могат да продължат обучението си в магистърска степен по всички специалности на факултета или да се реализират като учители по математика и по информатика. Солидната им подготовка по информатика им дава възможност да се реализират и като специалисти в областта на информационните технологии.

Учебен план

Методи на оценяването на знанията

За оценяването на знанията по дисциплините се провеждат писмени и устни изпити.

Техническо оборудване на специалността 

За провеждането на занятията, специалността разполага със съвременни компютърни лаборатории, мулти медийни проектори, лаптопи, лазерни принтери, скенери, две библиотеки. За обучение се използват операционните системи: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Linux. Осигурен е достъп до всички продукти на Microsoft, целият софтуер за разработка на решения, базирани на платформа Oracle.

 Области на изследователска дейност

Изследователската работа на преподавателите е насочена към изучаване на проблемите в областта на методиката на обучението по математика и информатика.

 

           
Действия към документ