Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Статистика

Статистика

образователно-квалификационна степен бакалавър, нова специалност от учебната 2007/2008 г.

Обучението е редовно по държавна поръчка.

Обща характеристика на завършващите студенти

Специалност Статистика подготвя аналитични специалисти с умения за прилагане на методите на математическата статистика, съчетани със задълбочена математическа подготовка и ползване потенциала на най–новите информационни технологии. Те ще могат да решават разнообразни задачи, които се свеждат до анализ на различна по тип информация или по-точно до анализ на данни. Статистиката е науката за получаване на знания от данни. Тя се основава на непрекъснато увеличаващото се ядро от математически знания, най-вече в областта на вероятностите, а напоследък все повече и в компютърните науки.

Учебният план е разработен в съответствие с Европейските стандарти - подобласт 462 “Статистика” от Класификатора на специалностите в образованието на UNESCO, на традициите на ФМИ и изискванията на авторитетните статистически асоциации ASA и RSS, Консултативната група на актюерите в Европа и БАД, на Кодекса за застраховането на РБългария. Той осигурява всестранна подготовка на студентите в основните направления на стохастиката: теория на вероятностите, математическата статистика, анализ на данни, многомерни линейни модели, планиране на експеримента, времеви редове, стохастични процеси, симулации, актюерни приложения, финансова и застрахователна математика, а чрез различни практикуми се създават условия за професионално овладяване на съвременния статистически софтуер. Според своите предпочитания студентите могат да избират курсове според областта на бъдещата си реализация. Учебният план осигурява задълбочени познания по основните математически дисциплини, свързани със стохастиката: математически анализ, алгебра и геометрия, диференциални уравнения и комплексен анализ, изследване на операциите, числени методи и оптимиране.

Чрез различни практикуми и възможност за стажуване в предприятия, институции и научни институти и лаборатории, специалността се стреми максимално да приближи обучаемите до бъдещата им работа.

Завършването на специалността става с полагане на бакалавърски държавен изпит. Завършилите успешно могат да продължат образованието си в магистърски програми в различните направления на съвременните науки, а при доказани качества и в докторска степен.

Общи умения

Специалистите по Статистика имат теоретични знания в областта на стохастиката, на теорията на вероятностите, случайните процеси и математическата статистика, както и практически умения за анализ на данни и създаване на вероятностни модели на изследваните ситуации, процеси и явления, за мотивирани прогнози с оценка на риска и подготовка на обосновани варианти за решение.

Теоретични знания и умения

  • Имат фундаментални знания в следните математически области: алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, диференциални уравнения, вероятности и статистика, числени методи, аналитична механика, математическо оптимиране.
  • Имат фундаментални знания в следните приложни области: математически увод в икономиката, макроикономика, приложна статистика.
  • Имат фундаментални знания в следните направления в информатиката: структури от данни и алгоритми, дискретна математика, обектно-ориентирано програмиране.
  • Имат умения за програмиране на език от високо ниво.

Практически умения

  • Умеят да прилагат теоретичните си знания при решаването на практически задачи, където е уместно използването на стохастичното моделиране.
  • Могат самостоятелно да анализират, проектират и реализират приложни системи, базирани на стохастичен подход при изграждането им.

Допълнителни умения

  • Умения за самостоятелно търсене на необходимата информация в литературни източници и Интернет.

Перспективи за реализация

Завършилите образователно-квалификационна степен бакалавър по статистика могат да продължат обучението си в магистърска степен по всички специалности на факултета и специалности, към които са се насочили като област на приложение на статистическата си квалификация.

Завършилите специалността се реализират главно като аналитични специалисти математик-статистик или актюер в банки, застрахователни компании, експерти в промишлеността, търговията, агробизнеса, в държавната администрация, консултанти по статистика в научни институти и преподаватели в висши училища.

Учебен план

Действия към документ
Новини
Jul 28, 2017 Прием на докторанти във ФМИ, държавна поръчка, 2017/2018 уч.г.
Jul 23, 2017 Прием за ОКС "Магистър", 2017/2018 уч.г., инструкция за кандидат-магистрите, за провеждане на кампанията
Jul 21, 2017 Квалификационни курсове за учителите по информатика и ИТ в 8. клас, м. август и м. септември 2017
Jul 14, 2017 Проект Докторантски център "Св. Климент Охридски", започва набиране на кандидатури за участие в дейностите по работен пакет "Мобилност"
Jul 12, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър" м. юли 2017, резултати, нанасяне на оценки
Jul 11, 2017 Важно за новозаписалите се във ФМИ студенти, тест по английски
Jul 10, 2017 Държавен изпит за ОКС "Бакалавър", 11 и 12 юли 2017, разпределение на студентите за провеждането му
Jul 10, 2017 Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 2017/2018 уч. г., 12 юли 2017
Jul 10, 2017 Записване или потвърждаване на новоприетите студенти във ФМИ, ОКС "Бакалавър", 2017/18 уч.г.
Jul 05, 2017 Поправителна изпитна сесия, учебна 2016/2017 г., задочно обучение
Jun 29, 2017 Веселин Райчев, завършил ФМИ е носител на наградата "2016 ACM Doctoral Dissertation Honorable Mention Award"
Още новини...