Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Учебни планове 10/11 Учебен план на специалност Информатика, 10/11
Навигация
 

Учебен план на специалност Информатика, 10/11

Приет на ФС, протокол № 6/16.05.2005 г., изменен на ФС, протокол № 1/22.01.2007 г., № 5/04.06.2007 г. , № 6/02.07.2007 г.,№ 4/01.06.2009 г.,№ 5/31.05.2010 г. и № 6/05.07.2010 г.

За студентите, приети през 2010/2011 уч.г.

Наименование на учебните дисциплини Изпити - семестър Текущи оценки ECTS- кредити Седмичен хорариум

Първи курс1 Увод в програмирането I - 8 3+2+2
2 Линейна алгебра I - 8 4+3+0
3 Аналитична геометрия I - 5 2+2+0
4 Диференциално и интегрално смятане - I I - 9 4+4+0

Избираеми дисциплини I - 0 0
5 Обектно ориентирано програмиране* II - 6 3+2+0
6 Висша алгебра II - 7 3+3+0
7 Диференциално и интегрално смятане - II II - 9,5 4+4+0
8 Дискретни структури ІІ - 5,5 2+3+0
9 Английски език 1 - II 2 0+2+0

Избираеми дисциплини II - 0 0

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 0
Втори курс10 Езици, автомати и изчислимост III - 6 3+2+0
11 Структури от данни и програмиране* III - 6 3+2+0
12 Диференциални уравнения и приложения III - 7 3+3+0
13 Изследване на операциите ІІІ - 5 2+1+1
14 Английски език 2 - ІІІ 2 0+2+0

Избираеми дисциплини III - 4 3+0
15 Компютърни архитектури* IV - 6 4+0+0
16 Логическо програмиране* IV - 6 3+2+0
17 Дизайн и анализ на алгоритми* ІV - 6 3+2+0
18 Числени методи* IV - 7 4+2+0

Задължително избираема дисциплина- мин.брой 1 от следните (Списък 1): Геометрия на движението/ Комплексен анализ/ Компютърна топология/ Топология за информатици IV
5

Минимален брой избираеми дисциплини за годината – 2,поне 1 бр. от Списък1
Трети курс19 Операционни системи* V - 7 4+2+0
20 Функционално програмиране* V - 4,5 2+2+0
21 Теория на вероятностите и математическа статистика** V - 7 3+3+0
22 Компютърни мрежи и комуникации V - 4,5 3+0+1

Избираеми дисциплини V - 7
23 Бази от данни* VI - 6 3+2+0
24 Семантика на езиците за програмиране VI - 5 2+2+0
25 Геометрия VI - 7,5 3+3+0
26 Мрежово програмиране - 5 2+0+2
27 Софтуерни технологии* - 2,5 2+0+0

Избираеми дисциплини VI - 4

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 3
Четвърти курс28 Изкуствен интелект VII - 5 2+2+0
29 Компютърна графика VII - 6 3+2+0
30 Числени методи за диференциални уравнения VII - 7,5 3+0+3

Избираеми дисциплини VII - 11,5

Избираеми дисциплини VІІI - 20

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 7
Държавен изпит VIII
10

 *дисциплината има едноименен практикум, който се предлага като избираема дисциплина

**дисциплината има едноименен семинар, който се предлага като избираема дисциплина

Общ брой ECTS кредити:240

Минимален брой избираеми дисциплини, които студентите задължително трябва да положат за целия период на обучение по групи

Общ брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план: 51,5

 

Група избираеми дисциплини минимален брой избираеми дисциплини
1 Информатика 7
2 Математика & Приложна математика 2
3 Компютърни практикуми 2
4 Задължително избираема дисциплина от списък 1 1

ОБЩО 12

 СПИСЪК 1 (Задължително избираеми дисциплини, ІV семестър):

Компютърна топология                      2+0+2
Топология за информатици                2+2+0
Геометрия на движението                  2+0+1
Комплексен анализ                           2+2+0

Забележка: Разликата от общия брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план и минималния брой  избираеми дисциплини студентите могат да покрият от коя да е група по тяхно желание. От група “Хуманитарни” на студентите се признават не повече от 6 кредита.

Действия към документ