Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Учебни планове 06/07 Учебен план - специалност Математика и информатика 06/07
Навигация
 

Учебен план - специалност Математика и информатика 06/07

Приет на ФС, протокол N 8/06.07.2006 г.

 

За студентите приети през 2006/2007 уч. г.

Дисциплина  Кредити
 Текущи
 оценки
 Седмичен
 хорариум
Първа година


 Първи семестър


 Линейна алгебра 7,0 - 3+3+0
 Аналитична геометрия 7,0 - 3+3+0
 Диференциално и интегрално смятане I 9,0 - 4+4+0
 Компютърни системи и технологии 4,5 -
2+0+2
 Английски език 1
2,5 да
0+2+0
 Избираеми дисциплини 0 -
 Втори семестър


 Висша алгебра 7,0 - 3+3+0
 Диференциално и интегрално смятане II 10,0 - 4+4+0
 Увод в програмирането 10,0 - 4+2+2
  Английски език 2
3,0 да 0+2+0
 Избираеми дисциплини 0 -
 Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 0

 
Втора година Трети семестър


 Дискретна математика и алгоритми 7,0 - 3+3+0
 Структури от данни и програмиране 9,5 - 4+2+2
 Училищен курс по алгебра и анализ 8,5 - 3+4+0
 Задължително избираеми дисциплини - минимален брой 1 от следните (Списък I): Математически анализ/Диференциални уравнения 5,0 -
 Четвърти семестър


 Геометрия 10,5 - 4+4+0
 Педагогика 5 - 2+2+0
 Психология 4 - 3+0+0
 Компютърни мрежи (CISCO) - практикум 2,5 - 0+2+0
 Избираеми дисциплини - минимален брой 2, поне едно от следните (Списък I): Комплексен анализ/Аналитична механика/ Числени методи/ Математическо оптимиране 8,0 -
 Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 3


Трета година Пети семестър


 Увод във вероятностите и математическата статистика 5,0 - 2+2+0
 Езици и среди за обучение 7,0 - 2+4+0
 Теория на числата 5,0 - 2+2+0
 Училищен курс по геометрия 8,0 - 3+4+0
 Задължително избираеми дисциплини - минимален брой 1 от следните (Списък I): Топология/Частни диференциални уравнения 5,0 -
 Шести семестър


 Аудио-визуални и информационни технологии в обучението 5,0 - 2+0+2
 Методика на обучението по математика I (Обща методика) 5,0 - 2+2+0
 Училищен курс по информатика 5,0 да 2+2+0
 Информационни системи (бази от данни) 5,0 - 2+2+0
 Избираеми дисциплини - минимален брой 2 10,0 -
 Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 3


Четвърта година Седми семестър


 Методика на обучението по математика – 2 (Специална методика)
5,0 - 2+2+0
 Практикум по математика 3,5 да 0+3+0
 Училищен курс по информационни технологии 5,0 да 2+2+0
 Хоспитиране по математика 2,5 да 0+2+0
 Хоспитиране по информатика и ИТ 1,5 да 0+1+0
 Методика на обучението по информатика и ИТ 3,5 - 2+0+1
 Избираеми дисциплини - минимален брой 2 (поне 1 от списък II) 9 -
 Осми семестър


 Текуща педагогическа практика 3,5 - 0+3+0
 Преддипломна педагогическа практика 6,0 - 0+5+0
 Избираеми дисциплини - минимален брой 3 10,5 -
 Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 5


 Държавен изпит 10

Общ брой ECTS кредити: 240


Минимален брой избираеми дисциплини, които студентите задължително трябва да положат за целия период на обучение по групи

Общ брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план 47,5

N  Група избираеми дисциплини

Минимален брой
 избираеми дисциплини

1  от Списък I
от 3 до 8*
2  от Списък II
 от група Дидактика - поне 2
 от групи И, ПМ, М и КП - поне 2
от 3 до 8*

 Общо 11

* Минималният брой избираеми дисциплини от Списък I и Списък II е от 3 до 8, като общият им брой е 11.

Забележка: Разликата от общия брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план и минималния брой избираеми дисциплини студентите могат да покрият от коя да е група по тяхно желание. От група "Хуманирарни" на студентите се признават не повече от 6 кредита.

Списък I
Списък II

Учебният план е в сила за студентите, приети през 2006/2007 учебна година.

 

Действия към документ