Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Учебни планове 06/07 Учебен план - специалност Софтуерно инженерство 06/07
Навигация
 

Учебен план - специалност Софтуерно инженерство 06/07

Приет на ФС, протокол N 6/16.05.2005 г. и изменен на ФС, протоколи N 4/07.05.2007 г., N 6/02.07.2007 г., N 9/22.10.2007 г. и N 1/14.01.2008 г. и N: 4/01.06.2009 г.

За студентите, приети през 2006/2007

Наименование на учебните дисциплини Изпити - семестър Текущи оценки ECTS- кредити Седмичен хорариум
1 Увод в програмирането I - 6 3+2+0
2 Дискретни структури I I - 8
3+3+0
3 Анализ I I - 8
3+3+0
4 Алгебра I
I - 5,5
3+3+0
5 Спорт - I 2,5 0+0+2

Избираеми дисциплини I - 0
6 Обектно-ориентирано програмиране II - 8
3+2+0
7 Дискретни структури II II - 6,5 3+2+0
8 Анализ II II - 6,5 3+2+0
9 Геометрия на движението II
4,5 2+0+1
10 Комуникативни умения II
2,5 1+0+1
11 Английски език - II 4 0+3+0

Избираеми дисциплини II - 0

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 012 Структури от данни и алгоритми III - 6,5 3+2+0
13 Компютърни архитектури* III - 5 4+0+0
14 Увод в софтуерното инженерство III - 6,5 3+1+1
15 Икономика на софтуерното инженерство III - 2,5 2+0+0
16 Компютърен английски език - III 2,5 0+2+0

Избираеми дисциплини – мин.брой 1 III - 7
17 Операционни системи IV - 6 3+0+2
18 Програмиране на разпределени, паралелни и системни приложения IV - 6 3+0+2
19 Компютърни мрежи IV - 5 3+0+1
20 Проектиране на човеко машинен интерфейс IV - 5 2+0+2
21 Уравнения на математическата физика с използване на система за научни изчисления - IV 5 2+0+2

Избираеми дисциплини– мин.брой 1 IV - 3

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 222 Статистика и емпирични методи V - 7 2+2+2
23 Управление на качеството V - 6 3+2+0
24 Социално правни аспекти на софтуерното инженерство V - 2,5 2+0+0

Избираеми дисциплини- мин.брой 3 V - 14,5
25 Бази от данни VI - 6 3+0+2
26 Софтуерни архитектури и разработка на софтуер VI - 5 2+0+2
27 Анализ на софтуерните изисквания VI - 5 2+2+0

Избираеми дисциплини- мин.брой 3 VI - 14

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 628 Проектиране и интегриране на софтуерни системи VII - 5 2+0+3
29 Управление на проекти VII - 4 3+0+1
30 Маркъп езици (XML) VII
4 2+0+2

Избираеми дисциплини- мин.брой 3 VII - 17

Избираеми дисциплини- мин.брой 4 VIII - 20

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 7
Държавен изпит VIII
10

Общ брой ECTS кредити:240

Минимален брой избираеми дисциплини, които студентите задължително трябва да положат за целия период на обучение по групи

СПЕЦИАЛНОСТ СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО
Общ брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план: 75,5

Група избираеми дисциплини минимален брой избираеми дисциплини
1 Основи на Компютърните науки (CS Fundamentals CSF) 3
2 Ядро на Компютърните науки (CS Core - CSC) 2
3 Основи на Компютърните науки (CS Fundamentals CSF) и Ядро на Компютърните науки (CS Core - CSC)- по избор 2
4 Практическо усвояване на компютърните науки (CS Practicum - CSP) 2
5 Приложна математика (APPLIED MATH - APM) 1
6 Математика (MATH - MAT) 1
7 Семинари 2
8 Хуманитарни(вкл.Спорт) 2

ОБЩО 15

 

Забележка: Разликата от общия брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план и минималния брой  избираеми дисциплини студентите могат да покрият от коя да е група по тяхно желание. От група “Хуманитарни” на студентите се признават не повече от 6 кредита.

 

 

Действия към документ