Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Учебни планове 07/08 Учебен план на специалност Компютърни науки, 07/08
Навигация
 

Учебен план на специалност Компютърни науки, 07/08

Приет на ФС, протокол № 2/09.02.2004 г., изменен на ФС, протокол № 6/16.05.2005 г., №1/22.01.2007 г., № 4/07.05.2007 г., № 11/10.12.2007 г., № 1/14.01.2008 г. г. и № 4/01.06.2009 г.

 

За студентите, приети през 2007/2008 г.

Наименование на учебните дисциплини Изпити - семестър Текущи оценки ECTS- кредити Седмичен хорариум
1 CSC101I. Увод в програмирането *
I - 6
3+2+2
2 CSF105I. Дискретни структури I - 7 3+3+0
3 МAТ101.Алгебра I I - 5 2+2+0
4 MAT101 Анализ I
I
-
7
3+3+0
5
Спорт

5
0+0+4

Избираеми дисциплини I
0
6
CSC102I Oбектно-ориентирано програмиране II - 6
3+2+0
7
CSF106I. Езици, автомати и изчислимост II - 6 3+2+0
8
МAТ103. Геометрия II - 8
3+3+0
9
МAТ201. Анализ II II - 6
3+2+0
10
Английски език

II
4
0+3+0

Избираеми дисциплини II
0

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 011 CSC103 Структури от данни*
III - 6
3+2+0
12 CSC220T. Компютърни архитектури* III - 5 4+0+0
13 CSC344T. Функционално програмиране III - 6 3+0+2
14 CSC250T. Основи на компютърната графика III - 5 2+0+2
15 Компютърен английски език - III 2 0+2+0

Избираеми дисциплини ІІІ  -
6

16 CSC225Т. Операционни системи IV - 6 3+0+2
17 CSF210T. Дизайн и анализ на алгоритми IV - 5 3+1+0
18 CSC230T. Компютърни мрежи IV - 5 3+0+1
19 МAТ202. Алгебра II IV - 8
3+3+0

Избираеми дисциплини IV
-
6


Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 220
CSC226Т. Системно програмиране V - 5 2+0+2
21 CSC232T. Мрежово програмиране V - 6 3+0+2
22 CSC345. Логическо програмиране V - 6 3+0+2
23 APM101. Числен анализ V - 6 3+0+2

Избираеми дисциплини V - 7
24 CSC270T. Бази от данни VI - 6 3+0+2
25 CSC321. Системи за паралелна обработка VI - 6 3+2+0
26 APM102. Вероятности и статистика VI - 6 2+3+0
27 CSC290T. Софтуерни технологии * VI - 3 2+0+0
28 CSC280T. Социално-правни аспекти на ИТ VI -
2 1+0+0

Избираеми дисциплини VI - 7

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 4
29
CSC231. World-Wide Web технологии VІІ - 6
2+0+2
30
CSC260T. Изкуствен интелект VII - 7 3+2+0
31 CSC291T. Софтуерни архитектури* VII - 3 2+0+0

Избираеми дисциплини VII - 14

Избираеми дисциплини VIII - 19


Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 6
Държавен изпит VIII
11

* дисциплината има едноименен практикум, който се предлага като избираема дисциплина

Общ брой ECTS кредити:240

Минимален брой избираеми дисциплини, които студентите задължително трябва да положат за целия период на обучение по групи

СПЕЦИАЛНОСТ КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
Общ брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план: 59

Група избираеми дисциплини минимален брой избираеми дисциплини
1 Основи на Компютърните науки (CS Fundamentals CSF) 2
2 Ядро на Компютърните науки (CS Core - CSC) 2
3 Практическо усвояване на компютърните науки (CS Practicum - CSP) 3
4 Приложна математика (APPLIED MATH - APM) 2
5 Математика (MATH - MAT) 1
6 Свободно избираеми 2
7
Други (Спорт, Англ. език)
0

ОБЩО 12

Забележка: Разликата от общия брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план и минималния брой избираеми дисциплини студентите могат да покрият от коя да е група по тяхно желание. От група “Хуманитарни” на студентите се признават не повече от 6 кредита.

Действия към документ