Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Учебни планове 07/08 Учебен план - специалност Математика, 07/08
Навигация
 

Учебен план - специалност Математика, 07/08

Приет на ФС, протокол N 6/16.05.2005 г. и изменен на ФС, протокол N 1/22.01.2007 г.

За студентите приети през 2007/2008 уч. г.

Дисциплина  Кредити
 Текущи
 оценки
 Седмичен
 хорариум
Първа година Първи семестър


 Линейна алгебра 8,5 - 3+3+0
 Аналитична геометрия 7,0 - 3+2+0
 Диференциално и интегрално смятане I 11,5 - 4+4+0
 Чужд език 3,0 да 0+2+0
 Избираеми дисциплини - минимален брой 0 0 -
 Втори семестър


 Висша алгебра I 5,0 - 2+2+0
 Диференциално и интегрално смятане II 10,0 - 4+4+0
 Увод в програмирането* 7,5 - 4+2+0
 Чужд език 2,5 да 0+2+0
 Избираеми дисциплини - минимален брой за годината 1 5,0 -
Втора година


 Трети семестър


 Висша алгебра II 4,5 - 2+2+0
 Математически анализ I 7,0 - 4+2+0
 Диференциални уравнения 7,0 - 3+3+0
 Структури от данни и програмиране* 7,0 - 4+2+0
 Избираеми дисциплини - минимален брой 1 4,5 -
 Четвърти семестър


 Математически анализ II 7,0 - 4+2+0
 Диференциална геометрия 7,0 - 4+2+0
 Числени методи* 7,0 - 4+2+0
 Дискретна математика 4,5 - 2+2+0
 Практикум по информатика 2,0 да 0+2+0
 Избираеми дисциплини - минимален брой за годината 2 2,5 -  
Трета година Пети семестър


 Аналитична механика 6,5 - 4+2+0
 Комплексен анализ 6,5 - 4+2+0
 Математическа логика 5,5 - 3+2+0
 Частни диференциални уравнения 6,5 - 4+2+0
 Учебен семинар - I 2,5 да 0+2+0
 Избираеми дисциплини 2,5 -
 Шести семестър


 Математическо оптимиране 4,5 - 2+2+0
 Увод в механика на непрекъснатите среди 4,5 - 3+1+0
 Теория на вероятностите 4,5 - 2+2+0
 Учебен семинар II 2,5 да 0+2+0
 Избираеми дисциплини - минимален брой за годината 3 14,0 -  
Четвърта година Седми семестър


 Избираеми дисциплини 30,0 -
 Осми семестър


 Избираеми дисциплини 20,0 -
 Минимален брой избираеми дисциплини за годината 6


 Държавен изпит 10,0

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Със * са означени учебни дисциплини, към които има едноименен практикум.
2. Учебните дисциплини Практикум по информатика, Учебен семинар I и Учебен семинар II са задължителни.
3. Избираемите дисциплини се избират от предложените за семестъра.

Общ брой ECTS кредити 240.


Минимален брой избираеми дисциплини, които студентите задължително трябва да положат за целия период на обучение по групи

Общ брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план 78,5

N  Група избираеми дисциплини

Минимален брой
избираеми дисциплини

1  Информатика 1
2  Математика 8
3  Приложна математика 1
4  Компютърни практикуми * 1
5  Семинари* 1

 Общо 12

*За целия период на следване студентите от специалност Математика трябва да изберат и полжат успешно минимум 2 компютърни практикума (1 задължителен и 1 избираем) и 3 семинара (2 задължителни и 1 избираем).

Забележка: Разликата от общия брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план и минималния брой избираеми дисциплини студентите могат да покрият от коя да е група по тяхно желание. От група "Хуманирарни" на студентите се признават не повече от 6 кредита.

Учебният план е в сила за студентите, приети през 2007/2008 учебна година.

 

Действия към документ