Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Учебни планове 07/08 Учебен план - специалност Статистика 07/08
Навигация
 

Учебен план - специалност Статистика 07/08

Приет на ФС, протокол № 1/22.01.2007г., изменен на ФС, № 5/04.06.2007 г., № 3/13.04.2009 г.

 За студентите приети 2007/2008 уч. г.

 

Дисциплини Текущи
оценки
Кредити Седмичен
хорариум
Първа година


Първи семестър


Аналитична геометрия - 5 2+2+0
Диференциално и интегрално смятане I - 9 4+4+0
Линейна алгебра - 7 3+3+0
Увод в програмирането* - 7 4+2+0
Английски език 1 да 2 0+2+0
Избираеми дисциплини - 0
Втори семестър      
Висша алгебра - 7 3+3+0
Диференциално и интегрално смятане - II - 9 4+4+0
Структури данни и програмиране* - 7 4+2+0
Увод в статистиката - 5 2+2+0
Английски език 2 да 2 0+2+0
Избираеми дисциплини - 0
Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 0
     
 Втора година      
Трети семестър


Математически анализ - 5 2+2+0
Комплексен анализ - 7 3+3+0
Дискретна математика - 7 3+3+0
Теория на вероятностите - 5 2+2+0
Избираеми дисциплини - 6
Четвърти семестър      
Математическа статистика - 5 2+2+0
Математически увод в икономиката - 5 3+0+0
Случайни процеси - 5 2+2+0
Числени методи - 6 3+0+2
Диференциални уравнения - 6,5 3+3+0
Комуникативни умения
2,5 1+1+0
Избираеми дисциплини - 0
Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 1


 Трета година      
Пети семестър      
Математическо оптимиране - I - 5 2+2+0
Числени методи на линейната алгебра - 5 2+0+2
Анализ на данни и регресия
- 5 2+0+2
Задължително избираеми дисциплини- мин.брой 1 от следните (спис.1):
Диференциална геометрия/ Теория на мярката и интеграла(Интеграл на Лебег)/ Теория на разпределенията и трансформация на Фурие

5

Избираеми дисциплини - 10
Шести семестър      
Математическо оптимиране - II - 5 2+2+0
Стохастични модели и симулации - 5 2+0+2
Многомерни статистически модели - 5 2+0+2
Избираеми дисциплини - 15
Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 5


 Четвърта година      
Седми семестър      
Статистическа лаборатория (семинар) да 5 0+2+2
Избираеми дисциплини - 25
Осми семестър      
Избираеми дисциплини - 20
Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 8Държавен изпит
10

 

 * дисциплината има едноименен практикум, който се предлага като избираема дисциплина

Общ брой ECTS кредити: 240

 

Минимален брой избираеми дисциплини, които студентите задължително трябва да положат за целия период на обучение по групи

СПЕЦИАЛНОСТ СТАТИСТИКА

Общ брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план 81

Група избираеми дисциплини Минимален брой
 избираеми дисциплини
Задължително избираема дисциплина от списък 1
1 (5 кредита)
 Статистика 5
 Математика и Приложна математика* 4
 Информатика, ОКН, ЯКН, Компютърен практикум  2
 Други ** 2
 Общо 14

*Поне 1 избираема дисциплина в областта на механиката.
**Поне 1 избираема дисциплина от направлението (биология, химия, физика, лингвистика, история, икономика и стопанско управление, спорт - теория и др.).

Списък 1:

Диференциална геометрия, 2+2
Теория на мярката и интеграла(Интеграл на Лебег),  3+0
Теория на разпределенията и трансформация на Фурие,  2+2

Учебният план е в сила за студентите, приети през 2007/2008 учебна година.

 

Действия към документ