Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Учебни планове 08/09 Учебен план - специалност Информатика, 2008/2009
Навигация
 

Учебен план - специалност Информатика, 2008/2009

Приет на ФС, протокол № 6/16.05.2005 г., изменен на ФС, протокол № 1/22.01.2007 г., № 5/04.06.2007 г. и № 6/02.07.2007 г.

 За студентите, приети през 2008/2009 уч.г.

 

Наименование на учебните дисциплини Изпити - семестър Текущи оценки ECTS- кредити Седмичен хорариум

Първи курс1 Увод в програмирането I - 8,5 4+2+2
2 Линейна алгебра I - 6,5 3+3+0
3 Аналитична геометрия I - 4,5 2+2+0
4 Диференциално и интегрално смятане - I I - 8,5 4+4+0
5 Английски език 1 - I 2 0+2+0

Избираеми дисциплини I - 0
6 Обектно-ориентирано програмиране* II - 7 4+2+0
7 Висша алгебра II - 8,5 4+3+0
8 Диференциално и интегрално смятане - II II - 9,5 4+4+0
9 Английски език 2 - II 2,5 0+2+0

Избираеми дисциплини II - 2,5

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 1
Втори курс10 Дискретна математика III - 9,5 4+4+0
11 Структури от данни и програмиране* III - 7 4+2+0
12 Диференциални уравнения и приложения III - 8,5 4+3+0

Избираеми дисциплини III - 5
13 Компютърни архитектури* IV - 5 4+0+0
14 Логическо програмиране* IV - 6 3+2+0
15 Числени методи* IV - 7 4+2+0
16 Компютърна топология IV - 3,5 2+0+1

Избираеми дисциплини IV - 8,5

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 2
Трети курс17 Операционни системи* V - 7 4+2+0
18 Функционално програмиране* V - 4,5 2+2+0
19 Теория на вероятностите и математическа статистика V - 7 3+3+0
20 Изследване на операциите V - 4,5 2+1+1

Избираеми дисциплини V - 7
21 Бази от данни* VI - 6 3+2+0
22 Семантика на езиците за програмиране VI - 4,5 2+2+0
23 Геометрия VI - 7 3+3+0

Избираеми дисциплини VI - 12,5

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 5
Четвърти курс24 Изкуствен интелект* VII - 5,5 2+2+0
25 Компютърна графика VII - 7 3+2+0
26 Компютърни мрежи и комуникации VII - 5,5 3+0+1
27 Числени методи за диференциални уравнения VII - 8 3+0+3

Избираеми дисциплини VII - 4

Избираеми дисциплини VIII - 20

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 4
Държавен изпит VIII
10

*дисциплината има едноименен практикум, който се предлага като избираема дисциплина

Общ брой ECTS кредити: 240

 Минимален брой избираеми дисциплини, които студентите задължително трябва да положат за целия период на обучение по групи

Специалност Информатика

 

Общ брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план 59,5

N
Група избираеми дисциплини

Минимален брой
 избираеми дисциплини

1  Информатика 8
2  Математика & Приложна математика
1
3  Компютърни практикуми 3
   Общо 12 

Забележка: Разликата от общия брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план и минималния брой избираеми дисциплини студентите могат да покрият от коя да е група по тяхно желание. От група "Хуманирарни" на студентите се признават не повече от 6 кредита.

Учебният план е в сила за студентите, приети през 2008/2009 учебна година.

Действия към документ