Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Учебни планове 08/09 Учебен план - специалност Приложна математика, 08/09
Навигация
 

Учебен план - специалност Приложна математика, 08/09

Приет на ФС, протокол № 6/16.05.2005 г., изменен на ФС, протокол № 5/04.06.2007 г., № 3/25.02.2008 г.

За студентите, приети през 2008/2009 уч. година

Дисциплина Кредити
Текущи
оценки
Седмичен
хорариум
Първа година


Първи семестър


Линейна алгебра 7,0 - 3+3+0
Аналитична геометрия 5,0 - 2+2+0
Диференциално и интегрално смятане I 9,0 - 4+4+0
Увод в програмирането* 7,0 - 4+2+0
Английски език 1 2,0 да 0+2+0
Избираеми дисциплини 0 -
Втори семестър


Висша алгебра 7,0 - 3+3+0
Диференциално и интегрално смятане II 9,0 - 4+4+0
Структури данни и програмиране* 7,0 - 4+2+0
Математически увод в икономиката 5,0 - 3+0+0
Английски език 2 2,0 да 0+2+0
Избираеми дисциплини 0 -
Избираеми дисциплини - минимален брой за годината 0


Втора година


Трети семестър


Математически анализ 5,0 - 2+2+0
Диференциални уравнения 7,0 - 3+3+0
Дискретна математика 7,0 - 3+3+0
Математическо моделиране 5,0 - 3+0+0
Избираеми дисциплини 6,0 -
Четвърти семестър


Комплексен анализ 9,0 - 4+3+0
Теория на вероятностите и математическа статистика 7,0 - 3+3+0
Числени методи на анализа 6,0 - 3+2+0
Макроикономика I 5,0 - 2+2+0
Избираеми дисциплини 3,0 -
Избираеми дисциплини - минимален брой за годината 2


Трета година


Пети семестър


Аналитична механика 8,0 - 4+2+0
Числени методи на линейната алгебра 6,0 - 2+0+2
Математическо оптимиране I 5,0 - 2+2+0
Уравнения на математическата физика 6,0 - 3+1+2
Диференциална геометрия 5,0 - 2+2+0
Избираеми дисциплини 0 -
Шести семестър


Математическо оптимиране II 5,5 - 2+2+0
Механика на непрекъснатите среди 5,5 - 3+1+0
Приложна статистика 5,5 - 2+0+2
Числени методи за диференциални уравнения* 5,0 - 3+0+0
Избираеми дисциплини 8,5 -
Избираеми дисциплини - минимален брой за годината 1


Четвърта година


Седми семестър


Избираеми дисциплини 30,0 -
Осми семестър


Избираеми дисциплини 20,0 -
Избираеми дисциплини - минимален брой за годината 6


Държавен изпит 10,0 -

 

*дисциплината има едноименен практикум, който се предлага като избираема дисциплина

Общ брой ECTS кредити: 240

 

Минимален брой избираеми дисциплини, които студентите задължително трябва да положат за целия период на обучение по групи

Общ брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план 67,5

N  Група избираеми дисциплини

Минимален брой
 избираеми дисциплини

1  Информатика 4
2  Приложна математика 2
3  Компютърни практикуми 1
4  Математика 2

 Общо 9

Забележка: Разликата от общия брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план и минималния брой избираеми дисциплини студентите могат да покрият от коя да е група по тяхно желание. От група "Хуманирарни" на студентите се признават не повече от 6 кредита.

Учебният план е в сила за студентите, приети през 2008/2009 учебна година.

Действия към документ