Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Учебни планове, 12/13 Учебен план на специалност Информационни системи, 12/13
Навигация
 

Учебен план на специалност Информационни системи, 12/13

Приет на ФС протокол № 6/16.05.2005 г., изменен на ФС, № 5/04.06.2007 г., № 1/14.01.2008 г., № 5/14.04.2008 г., № 6/02.06.2008 г., № 4/01.06.2009 г.,№ 5/22.06.2009 г. и № 5/31.05.2010 г.

За студентите, приети през 2012/2013 уч.г.


Наименование на учебните дисциплини Изпити - семестър Текущи оценки ECTS- кредити Седмичен хорариум

Първи курс1 Увод в програмирането* І - 6 3+2+0
2 Дискретни структури І - 7,5 3+3+0
3 Анализ I I - 9,5 4+2+2
4 Алгебра I - 7 3+3+0

Избираеми дисциплини I
0
5 Функционално програмиране II - 6 3+0+2
6 Основи на информационните системи ІІ
4 3+0+0
7 Обектно-ориентирано програмиране* II - 6 3+2+0
8 Анализ II II - 7 3+2+1
9 Геометрия II - 7 3+3+0

Избираеми дисциплини I
0

Минимален брой избираеми дисциплини за годината -0
Втори курс10 Използване на информационни системи - ІII 3 0+0+3
11 Компютърни архитектури III - 5 4+0+0
12 Структури от данни * III - 5,5 3+2+0
13 Информационни системи – теория и практика III - 3,5 3+0+0
14 Английски език 1 - ІІІ 2,5 0+2+0

Избираеми дисциплини 2 бр. III - 10,5
15 Разпределени ИТ архитектури ІV - 6 3+0+2
16 Компютърни мрежи IV - 5 3+0+1
17 Статистика и емпирични методи IV - 7 2+2+2
18 Бази от данни* ІV - 6 3+2+0
19 Английски език 2 - ІV 2,5 0+2+0

Избираеми дисциплини 1 бр. ІV
3,5

Минимален брой избираеми дисциплини за годината – 3
Трети курс20 Системи, основани на знания V - 5 2+2+0
21 XML програмиране V - 5 2+0+2
22 Системи за управление на бази от данни V - 6 3+2+0
23 Специализиран английски език - V 2,5 0+2+0

Избираеми дисциплини 2 бр. V - 11,5
24 Анализ и проектиране на информационни системи VI - 6,5 3+2+0
25 ASP програмиране VI - 5 2+0+2

Избираеми дисциплини 4 бр. VI - 18,5

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 6
Четвърти курс26 Системи за е – бизнес VII - 8 3+0+3
27 Управление на проекти VII - 5,5 2+0+2

Избираеми дисциплини 3 бр. VII - 16,5

Избираеми дисциплини 4 бр. VІІI - 20

Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 7
Държавен изпит VIII
10

 *дисциплината има едноименен практикум, който се предлага като избираема дисциплина

Общ брой ECTS кредити:240

Минимален брой избираеми дисциплини, които студентите задължително трябва да положат за целия период на обучение, по групи

Общ брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план: 80,5
 

Група избираеми дисциплини минимален брой избираеми дисциплини
1 Основи на компютърните науки (CSF) 2
2 Ядро на компютърните науки (CSC) 2
3 Основи на компютърните науки (CSF) & Ядро на компютърните науки (CSC) – по избор 3
4 Практическо усвояване на компютърните науки (компютърен практикум, CSP) 3
5 Приложна математика (APM) 3
6 Математика (МАТ) 2
7 Други (Семинари, Хуманитарни ,вкл. Спорт) 1

ОБЩО 16

Забележка: Разликата от общия брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план и минималния брой избираеми дисциплини студентите могат да покрият от коя да е група по тяхно желание. От група "Хуманитарни" на студентите се признават не повече от 6 кредита.

 
Действия към документ