Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Учебни планове, 12/13 Учебен план на специалност Математика и информатика, 12/13
Навигация
 

Учебен план на специалност Математика и информатика, 12/13

Приет на ФС, протокол № 8/06.07.2006г. и изменен на ФС, протокол №5/04.06.2007 г. и пр. №5/31.05.2010г.

За студентите, приети през 2012/2013 уч. г.

Дисциплина  Кредити
 Текущи
 оценки
 Седмичен
 хорариум
Първа година


 Първи семестър


 Линейна алгебра 7,0 - 3+3+0
 Аналитична геометрия 7,0 - 3+3+0
 Диференциално и интегрално смятане I 9,0 - 4+4+0
 Компютърни системи и технологии 4,5 -
2+0+2
 Английски език 1 2,5 да
0+2+0
 Избираеми дисциплини 0 -
 Втори семестър


 Висша алгебра 7,0 - 3+3+0
 Диференциално и интегрално смятане II 10,0 - 4+4+0
 Увод в програмирането 10,0 - 4+2+2
 Английски език 2 3,0 да 0+2+0
 Избираеми дисциплини 0 -
 Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 0

 
Втора година Трети семестър


 Дискретна математика и алгоритми 7,0 - 3+3+0
 Структури от данни и програмиране 9,5 - 4+2+2
 Училищен курс по алгебра и анализ 8,5 - 3+4+0
 Задължително избираеми дисциплини - минимален брой 1 от следните (Списък I): Математически анализ/Диференциални уравнения 5,0 -
 Четвърти семестър


 Геометрия 10,5 - 4+4+0
 Педагогика 5 - 2+2+0
 Психология 4 - 3+0+0
 Компютърни мрежи (CISCO) - практикум 2,5 - 0+2+0
 Избираеми дисциплини – мин.брой 2, поне 1 от следните (Списък I.):
Аналитична механика/ Числени методи/ Математическо оптимиране
8,0 -
 Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 3


Трета година Пети семестър


 Увод във вероятностите и математическата статистика 5,0 - 2+2+0
 Езици и среди за обучение 7,0 - 2+4+0
 Теория на числата 5,0 - 2+2+0
 Училищен курс по геометрия 8,0 - 3+4+0
 Задължително избираеми дисциплини- мин.брой 1 от следните (Спис. I.):
Частни диференциални уравнения / Топология/ Комплексен анализ
5,0 -
 Шести семестър


 Аудио-визуални и информационни технологии в обучението 5,0 - 2+0+2
 Методика на обучението по математика I (Обща методика) 5,0 - 2+2+0
 Училищен курс по информатика 5,0 - 2+2+0
 Информационни системи (бази от данни) 5,0 - 2+2+0
 Избираеми дисциплини - минимален брой 2 10,0 -
 Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 3


Четвърта година Седми семестър


 Методика на обучението по математика – 2 с хоспитиране
7,0 - 2+2+2
 Практикум по математика 4 да 0+3+0
 Училищен курс по информационни технологии 5,0 - 2+2+0
 Методика на обучението по информатика и ИТ с хоспитиране
5 - 2+1+1
 Избираеми дисциплини - минимален брой 2
9 -
 Осми семестър


 Текуща педагогическа практика 3,5 - 0+3+0
 Преддипломна педагогическа практика 6,0 - 0+5+0
 Избираеми дисциплини - минимален брой 3 10,5 -
 Минимален брой избираеми дисциплини за годината - 5


 Държавен изпит 10

Общ брой ECTS кредити: 240


Минимален брой избираеми дисциплини, които студентите задължително трябва да положат за целия период на обучение по групи

Общ брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план 47,5

N  Група избираеми дисциплини

Минимален брой
 избираеми дисциплини

1  от Списък I
3
2  от група Дидактика 2
3
от групи  Информатика, Приложна математика, Математика и Компютърен практикум
2
4
По избор:
от Списък I.,групи Дидактика, Информатика, Приложна математика, Математика и Компютърен практикум

4

 Общо 11

Забележка: Разликата от общия брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план и минималния брой избираеми дисциплини студентите могат да покрият от коя да е група по тяхно желание. От група "Хуманирарни" на студентите се признават не повече от 6 кредита.

 

Наименование на учебните дисциплини Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф Изпити Текущи оценки ECTS- кредити Всичко задължителни занятия Часове
Лекции Семинарни занятия Практически упражнения

Списък I1 Математически анализ И III
5,0 60 30 30 0
2 Диференциални уравнения И III
5,0 60 30 30 0
3 Аналитична механика И IV
5,0 60 30 30 0
4 Числени методи И IV
5,0 60 30 30 0
5 Математическо оптимиране И IV
5,0 60 30 30 0
6 Частни диференциални уравнения И V
5,0 60 30 30 0
7 Комплексен анализ И V
5,0 60 30 30 0
8 Топология И V
5,0 60 30 30 0
Действия към документ