Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Учебни планове 2013/2014 г. Учебен план на специалност Математика и информатика
Навигация
 

Учебен план на специалност Математика и информатика

Приет на ФС, протокол № 8/06.07.2006 г. и изменен на ФС, протокол №5/04.06.2007 г., №5/31.05.2010 г.и №9/26.11.2012 г.

 

 МИУ010113

Специалност "Математика и информатика" 
за випуска, започнал през  2013/2014  уч. година

 

К О Д
Наименование на учебната дисциплината семестър ECTS кредити Седмична заетост
Задължителни дисциплиниПърви курс
А 1 0 4 Линейна алгебра I 7,5 3+3+0
Г 1 0 4 Аналитична геометрия I 7,5 3+3+0
Б 1 0 4 Диференциално и интегрално смятане I I 10 4+4+0
Ж 1 0 4 Компютърни системи и технологии I 5 2+0+2
А 1 3 4 Висша алгебра II 7 3+3+0
Б 1 1 4 Диференциално и интегрално смятане II II 10 4+4+0
Ж 1 1 4 Увод в програмирането II 10 4+0+4
Й 1 0 4 Английски език II 3 0+4+0
Втори курсИ 2 1 4 Дискретна математика и алгоритми III 7,5 3+3+0
Ж 2 2 4 Структури от данни и програмиране III 10 4+0+4
Л 2 0 4 Училищен курс по алгебра и анализ III 9 3+4+0
Г 2 3 4 Геометрия IV 10 4+4+0
Й 2 4 4 Педагогика IV 5 2+2+0
Й 2 5 4 Психология IV 3,5 3+0+0
Ж 2 4 4 Компютърни мрежи (CISCO) – практикум IV 2,5 0+0+2
Трети курсВ 3 0 4 Увод във вероятностите и математическата статистика V 5 2+2+0
А 3 7 4 Теория на числата V 5 2+2+0
Ж 3 5 4 Езици и среди за обучение V 7 2+0+4
Л 3 1 4 Училищен курс по геометрия V 8 3+4+0
Ж 3 3 4 Аудио-визуални и информационни технологии в обучението VI 5 2+0+2
Е 3 9 4 Информационни системи (бази от данни) VI 5 2+0+2
Л 3 4 4 Методика на обучението по математика – I (Обща методика) VI 5 2+2+0
Л 3 2 4 Училищен курс по информатика VI 5 2+2+0
Четвърти курсЛ 4 4 4 Методика на обучението по математика – II с хоспетиране VII 7,5 2+2+2
Л 4 0 4 Практикум по математика VII 3,5 0+3+0
Л 4 3 4 Училищен курс по информационни технологии VII 5 2+2+0
Л 4 5 4 Методика на обучението по информатика и ИТ с хоспетиране VII 5 2+1+1
Избираеми дисциплини – избраните дисциплини трябва да бъдат минимум 10 и да носят минимум 47 кредита:Списък I - (трябва да бъдат избрани поне 2 броя дисциплини):


Д 5 9 1 Диференциални уравнения III 5 2+2+0
К 0 6 1 Математически анализ III 5 2+2+0
В 6 0 2 Математическо оптимиране IV 5 2+2+0
Н 7 7 1 Числени методи IV 5 2+2+0
Г 5 0 1 Дескриптивна геометрия VI 5 2+2+0
А 6 1 1 Теория на Галоа 5 3+0+0
Списък II - (трябва да бъдат избрани поне 3 броя дисциплини):


Ж 5 0 0 Операционни системи и офис приложения – практикум IІІ 2,5 0+0+2
Ж 7 0 0 Интернет технологии – практикум III 2,5 0+0+2
Ж 6 0 6 Компютърна графика III 5 2+0+2
Ж 8 1 4 Уеб програмиране V 6 2+0+3
Ж 9 0 6 Мултимедийни технологии V 6 1+0+4
Ж 8 1 0 Офис технологии – практикум V 5 0+0+4
Ж 7 0 8 Проектиране, разработка и оценка на образователен софтуер VI 5 2+0+2
Л 7 0 4 Visual Basic за приложения VI 5 2+0+2
Ж 6 1 6 Електронно обучение VII 5 2+0+2
Ж 8 3 8 Информационните технологии в обучението на деца със специални образователни потребности VII 5 2+0+2
Изчислителна геометрия VIII 5 3+0+1
Ж 9 0 7 Проектиране на човеко-машинен интерфейс VIII 5 2+0+2
Списък III - (трябва да бъдат избрани поне 3 броя дисциплини):


Л 7 3 8 Комбинаторика, вероятности и статистика в УКМ VI 5 2+2+0
Л 5 0 8 Учебна документация VI 5 2+2+0
Л 0 4 8 Компютърна евристика VI 7 2+2+2
Л 5 3 8 Динамични геометрични системи VI 5 2+2+0
Л 5 2 8 Неравенства VI 5 2+2+0
Л 7 1 8 Съвременни образователни технологии VII 5 2+2+0
Ж 8 0 8 Специфични въпроси в обучението по ИТ VII 5 2+0+2
Ж 8 1 8 Педагогически функции на интерактивна бяла дъска VII 5 2+0+2
Ж 8 2 8 Технологиите в помощ на образователни проекти VII 5 2+0+2
Л 7 4 8 Математически методи в педагогическата диагностика VIII 5 2+2+0
Л 0 5 8 Съдържание и методика на извънкласната работа по математика VIII 5 2+2+0
Други избираеми дисциплини - трябва да бъдат избрани поне 2 броя дисциплини от общия списък с предлаганите избираеми дисциплини за съответната учебна годинаУчебни практики и курсови работиЛ 4 6 4 Текуща педагогическа практика VIII 3,5 45
Л 4 7 4 Преддипломна педагогическа практика VIII 6 75

Минимален брой избираеми дисциплини по групи за целия период на обучение

Група избираеми дисциплини мин. бр.
1. от Списък I – група М и ПМ
2
2. от Списък II - група Информатика и ИТ 3
3. от Списък III - група Дидактика 3
4. По избор: 2

Общо
10

 

Факултативни дисциплини - минимален брой 0 кредита


К О Д
Наименование на учебната дисциплина Семестър ECTS - кредити Седмична заетост
Й 0 9 9 Спорт всички години 4 0+0+2

Оценката по дисциплината "Спорт" е годишна.

Оценката и кредитите от факултативните дисциплини не влизат във формирането на средния успех и броя кредити от избираеми дисциплини.

Забележка: 

Разликата от общия брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план и минималния брой  избираеми дисциплини студентите могат да покрият от коя да е група по тяхно желание. От група "Хуманитарни" на студентите се признават не повече от 6 кредита.

Дипломиране

Начин на дипломиране ECTS - кредити Първа държавна сесия Втора държавна сесия
Държавен изпит за учителска правоспособност по математика 10 септември юли
Държавен изпит за учителска правоспособност по информатика и ИТ


Държавен изпит по математика и информатика


Действия към документ