Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Учебни планове 2013/2014 г. Учебен план на специалност Информатика
Навигация
 

Учебен план на специалност Информатика

Приет на ФС, протокол № 6/16.05.2005 г., изменен на ФС, протокол № 1/22.01.2007 г., № 5/04.06.2007 г. , № 6/02.07.2007 г.,№ 4/01.06.2009 г.,№ 5/31.05.2010 г., № 6/05.07.2010 г. и №2/25.02.2013 г.

 МИИ010113

Специалност " Информатика" 
за випуска, започнал през  2013/2014  уч. година

 

К О Д

Наименование на учебната дисциплината семестър ECTS кредити Седмична заетост
Задължителни дисциплиниПърви курсГ 1 0 6 Аналитична геометрия I 5 2+2+0
К 1 3 6 Диференциално и интегрално смятане 1 I 9 4+4+0
А 1 0 6 Линейна алгебра I 8 4+3+0
З 1 0 6 Увод в програмирането I 8 3+2+2
А 1 3 6 Висша алгебра II 7 3+3+0
Е 1 0 6 Дискретни структури II 7 3+3+0
К 1 4 6 Диференциално и интегрално смятане 2 II 9.5 4+4+0
З 1 1 6 Обектно-ориентирано програмиране II 6.5 3+2+0
Втори курсЙ 2 1 6 Английски език 1 III 2 0+2+0
Д 2 1 6 Диференциални уравнения и приложения III 7.5 3+2+1
И 2 4 6 Езици, автомати и изчислимост III 6 3+2+0
В 2 7 6 Изследване на операциите III 5 2+1+1
З 2 2 6 Структури от данни и програмиране III 6 3+2+0
Й 2 2 6 Английски език 2 IV 1.5 0+2+0
Е 2 1 6 Дизайн и анализ на алгоритми IV 6 3+2+0
Е 2 2 6 Компютърни архитектури IV 5 4+0+0
И 2 5 6 Логическо програмиране IV 6 3+2+0
Н 2 0 6 Числени методи IV 6.5 4+2+0
Трети курсЕ 3 3 6 Компютърни мрежи V 5 3+0+1
Е 3 5 6 Операционни системи V 7 4+2+0
В 3 0 6 Вероятности и статистика V 7 2+2+2
З 3 3 6 Функционално програмиране V 5 2+2+0
З 3 6 6 Бази от данни VI 6 3+2+0
Г 3 4 6 Геометрия VI 8 3+3+0
З 3 9 6 Изкуствен интелект VI 5 2+2+0
Е 3 4 6 Мрежово програмиране VI 6 3+0+2
И 3 6 6 Семантика на езиците за програмиране VI 5 2+2+0
Четвърти курсН 4 7 6 Компютърна графика VII 6 3+2+0
Е 4 7 6 Софтуерни технологии VII 2.5 2+0+0
Н 4 3 6 Числени методи за диференциални уравнения VII 7.5 3+0+3
Избираеми дисциплини – минимален брой 10
дисциплини и избраните дисциплини трябва
да носят минимум 48,5 кредитаИзбираеми дисциплини (мин. 1 бр.) III 3.5 мин. 45 ч.
Избираеми дисциплини (мин. 1 бр. от списък І) ІV 5 мин. 60 ч.
Избираеми дисциплини (мин. 1 бр.) V 6 мин. 60 ч.
Избираеми дисциплини (мин.3 бр.) VII 14 мин. 165 ч.
Избираеми дисциплини (мин. 4 бр.) VIII 20 мин. 240 ч.
Списък I - (трябва да бъде избрана поне 1 брой ):Б 8 9 2 Геометрия на движението ІV 5 2+0+1
Б 6 0 1 Комплексен анализ ІV 5 2+0+2
Б 5 6 1 Топология за информатици ІV 5 2+0+2
Б 8 8 2 Компютърна топология ІV 5 2+0+2
Учебни практики и курсови работи
  (със статут на избираема дисциплина)К О Д
Наименование на практиката Семестър ECTS - кредити Часове
Й 5 0 0 Стаж по информатика VІІІ 5 150
Й 6 0 0 Стаж по математика и приложения VІІІ 5 150
Й 7 0 0 Стаж ФМИ VІІІ от 2 до 6 от 30 до 180
Й 8 0 0 Курсова работа (по избор от предложените от ФМИ) VІІІ 5 150


Минимален брой избираеми дисциплини по групи за целия период на обучение


Група избираеми дисциплини мин. бр.
1. Основи на компютърните науки (CSF) 1
2. Ядро на компютърните науки (CSC) 1
3. Основи на компютърните науки (CSF) &
Ядро на компютърните науки (CSC) – по избор
3
4. Математика (МАТ)& Приложна математика (APM) 2
5.
Компютърни практикуми 2
6.
Избираема дисциплина от списък 1 1

Общо
10

 

Факултативни дисциплини - минимален брой 0 кредита


К О Д
Наименование на учебната дисциплина Семестър ECTS - кредити Седмична заетост
Й 5 0 1 Увод в университетската математика І 2 1+0+2
Й 0 9 9 Спорт всички години 4 0+0+2

Оценката по дисциплината "Спорт" е годишна.

Оценката и кредитите от факултативните дисциплини не влизат във формирането на средния успех и броя кредити от избираеми дисциплини.

Забележка:
Разликата от общия брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план и минималния брой  избираеми дисциплини студентите могат да покрият от коя да е група по тяхно желание. От група “Хуманитарни” на студентите се признават не повече от 6 кредита.

 Дипломиране

                                
Начин на дипломиране                                 
                             
ECTS - кредити Първа държавна сесия Втора държавна сесия
Държавен изпит по Информатика
10 септември юли
Действия към документ