Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Учебни планове 2015/2016 Учебен план на специалност Информационни системи
Навигация
 

Учебен план на специалност Информационни системи

Приет на ФС протокол № 6/16.05.2005 г., изменен на ФС, № 5/04.06.2007 г., № 1/14.01.2008 г., № 5/14.04.2008 г., № 6/02.06.2008 г., № 4/01.06.2009 г.,№ 5/22.06.2009 г., № 5/31.05.2010 г. , № 2/25.02.2013 г., № 4/28.04.2014 г. и № 14/21.11.2016 г.

 

 МИБ010115

Специалност "Информационни системи" 
за випуска, започнал през  2015/2016  уч. година

 

К О Д
Наименование на учебната дисциплината семестър ECTS кредити Седмична заетост
Задължителни дисциплиниПърви курсА 1 2 9 Алгебра I 7.5 3+3+0
И 1 1 9 Дискретни структури I 7.5 3+3+0
К 1 0 9 Диференциално и интегрално смятане 1 I 9 4+4+0
З 1 0 9 Увод в програмирането I 6 3+2+0
Г 1 1 9 Геометрия II 7 3+3+0
К 1 1 9 Диференциално и интегрално смятане 2 II 7 3+3+0
З 1 1 9 Обектно-ориентирано програмиране II 6 3+2+0
З 1 4 9 Основи на информационните системи II 4 3+0+0
З 1 3 9 Функционално програмиране II 6 3+0+2
Втори курсЙ 2 1 9 Английски език 1 III 2 0+2+0
З 2 4 9 Използване на информационните системи III 3 0+0+3
З 2 5 9 Информационни системи - теория и практика III 3.5 3+0+0
Е 2 2 9 Компютърни архитектури III 5 4+0+0
З 2 2 9 Структури от данни III 6 3+2+0
Й 2 2 9 Английски език 2 IV 2 0+2+0
З 2 6 9 Бази от данни IV 6 3+2+0
Е 2 3 9 Компютърни мрежи IV 5 3+0+1
З 2 7 9 Разпределени IT архитектури IV 6 3+0+2
В 2 2 9 Статистика и емпирични методи IV 7 2+2+2
Трети курсЗ 3 5 9 XML програмиране V 5 2+0+2
З 3 4 9 Системи за управление на бази от данни V 6 3+2+0
З 3 9 9 Системи, основани на знания V 5 2+2+0
Й 3 3 9 Специализиран английски език V 2 0+2+0
Й
3
6
9
Комуникативни умения и работа в екип   
V
5
2+2+0
З 3 8 9 ASP програмиране VI 5 2+0+2
З 3 6 9 Анализ и проектиране на информационни системи VI 6 3+2+0
Четвърти курсЗ 4 8 9 Системи за е - бизнес VII 8 3+0+3
З 4 6 9 Управление на проекти VII 6 3+0+2
Избираеми дисциплини – минимален брой 14, избраните дисциплини трябва да носят минимум 76,5 кредитаИзбираеми дисциплини мин. 2 бр, като поне 1 бр. от списък 1 III 10.5 мин. 120 ч.
Избираеми дисциплини (мин. 1 бр.) IV 4 мин. 45 ч.
Избираеми дисциплини (мин. 1 бр.) V 7 мин. 75 ч.
Избираеми дисциплини (мин. 3 бр.) VI 19 мин. 225 ч.
Избираеми дисциплини (мин. 3 бр.) VII 16.5 мин. 210 ч.
Избираеми дисциплини (мин.4 бр.) VIII 19,5 мин. 240 ч.
Списък 1 - (трябва да бъде избрана поне 1 брой ):Д 5 1 1 Диференциални уравнения ІІІ 7 2+0+2
В 6 3 2 Изследване на операциите ІІІ 5 2+1+1
Н 7 8 1 Числени методи ІІІ 5 2+2+0
А 5 2 1 Алгебра 2 ІІІ 7 3+0+0
Учебни практики и курсови работи
  (със статут на избираема дисциплина)К О Д
Наименование на практиката Семестър ECTS - кредити Часове
Й 5 0 0 Стаж по информатика VІІІ 5 150
Й 6 0 0 Стаж по математика и приложения VІІІ 5 150
Й 7 0 0 Стаж ФМИ VІІІ от 2 до 6 от 30 до 180
Й 8 0 0 Курсова работа (по избор от предложените от ФМИ) VІІІ 5 150

 

Минимален брой избираеми дисциплини по групи за целия период на обучение

Група избираеми дисциплини мин бр.
1 Основи на компютърните науки (CSF) 2
2 Ядро на компютърните науки (CSC) 2
3 Основи на компютърните науки (CSF) & Ядро на компютърните науки (CSC) – по избор 2
4 Практическо усвояване на компютърните науки (компютърен практикум, CSP) 3
5 Математика (МАТ)& Приложна математика (APM) 3
6 Свободно избираема от всички предлагани дисциплини 1
7 Избираема дисциплина от списък 1 1

ОБЩО 14


Факултативни дисциплини - минимален брой 0 кредита


К О Д
Наименование на учебната дисциплина Семестър ECTS - кредити Седмична заетост
Й 5 0 1 Увод в университетската математика І 2 1+0+2
Й 0 9 9 Спорт всички години 4 0+0+2

Оценката по дисциплината "Спорт" е годишна.

Оценката и кредитите от факултативните дисциплини не влизат във формирането на средния успех и броя кредити от избираеми дисциплини.


Забележка: 

Разликата от общия брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план и минималния брой  избираеми дисциплини студентите могат да покрият от коя да е група по тяхно желание. От група “Хуманитарни” на студентите се признават не повече от 6 кредита. 

Дипломиране

                                
Начин на дипломиране                                 
                             
ECTS - кредити Първа държавна сесия Втора държавна сесия
Държавен изпит по Информационни системи
10 септември юли
Действия към документ