Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Бакалаври Учебни планове 2016/2017 Учебен план на специалност Статистика
Навигация
 

Учебен план на специалност Статистика

Приет на ФС, протокол № 1/22.01.2007 г., изменен на ФС, № 5/04.06.2007 г., № 3/13.04.2009 г., № 5/22.06.2009 г., № 7/14.09.2009 г., №1/17.01.2011г., № 4/29.04.2013 г., № 1/26.01.2015 г.

МИТ010116

Специалност "Статистика"            
за випуска, започнал през  2016/2017  уч. година 

Задължителни дисциплини

К
О
Д

Наименование на дисциплината
Семестър
ECTS - кредити
Седмична заетост
Задължителни дисциплиниПърви курсГ
1
0
3
Аналитична геометрия
I 6
2+2+0
К 1 3 3 Диференциално и интегрално смятане 1 I 9 4+4+0
А 1 0 3 Линейна алгебра I 7 3+3+0
З 1 0 3 Увод в програмирането I 8 4+2+1
А 1 3 3 Висша алгебра II 8 3+3+0
К 1 4 3 Диференциално и интегрално смятане 2 II 10 4+4+0
З 1 2 3 Структури от данни и програмиране II 7 4+2+0
В 1 2 3 Увод във статистиката II 3.5 2+2+0
Й 1 1 3 Английски език 1 II 1.5 0+2+0
Втори курсК 2 6 3 Математически анализ III 7 3+3+0
Д 2 0 3 Диференциални уравнения III 7 3+3+0
И 2 0 3 Дискретна математика III 7 3+3+0
В 2 1 3 Теория на вероятностите III 4 2+2+0
Н 2 4 3 Софтуер за научни изчисления III 3 2+0+2
Й 2 2 3 Английски език 2 III 2 0+2+0
В 2 2 3 Математическа статистика IV 5 2+2+0
В 2 6 3 Математически увод в икономиката IV 5 3+0+0
В 2 3 3 Случайни процеси IV 5 2+2+0
Н 2 0 3 Числени методи IV 6 3+0+2
Б 2 3 3 Комплексен анализ IV 7 3+3+0
Й 2 6 3 Комуникативни умения IV 2 1+1+0
Трети курсВ 3 8 3 Линейно оптимиране V 5 2+2+0
Н 3 2 3 Числени методи на линейната алгебра V 5 2+0+2
В 3 6 3 Статистическа лаборатория (семинар) V 5 0+2+2
В 3 9 3 Нелинейно оптимиране VI 5 2+2+0
В 3 4 3 Стохастични числени методи и симулации VI 5 2+0+2
В 3 2 3 Приложна статистика VI 5 2+0+2
Четвърти курсВ 4 3 3 Многомерни статистически модели VII 5 2+0+2
Избираеми дисциплини – минимален брой 11
дисциплини и избраните дисциплини трябва
да носят минимум 75 кредитаИзбираеми дисциплини (мин. 2 бр.) V 15 мин. 150 ч.
Избираеми дисциплини мин 3 бр., като поне 1 бр oт списък 1 VI 15 мин. 180 ч.
Избираеми дисциплини (мин.4 бр.) VII 25 мин. 300 ч.
Избираеми дисциплини (мин. 2 бр.) VIII 20 мин. 240 ч.
Списък I - (трябва да бъде избрана поне 1 брой ):Г 6 2 1 Диференциална геометрия VI 5 2+2+0
К 5 8 1 Теория на мярката на интеграла (Интеграл на Лебег) VI 5 3+1+0
Д 8 2 1 Теория на разпределенията и трансформация на Фурие VI 5 3+1+0
Учебни практики и курсови работи
  (със статут на избираема дисциплина) - минимум 0 кредитаК О
Д

Наименование на практиката Семестър
ECTS - кредити Часове
Й 5 0 0 Стаж по информатика VІІІ 5 150
Й 6 0 0 Стаж по математика и приложения VІІІ 5 150
Й 7 0 0 Стаж ФМИ VІІІ от 2 до 6 от 30 до 180
Й 8 0 0 Курсова работа (по избор от предложените от ФМИ) VІІІ 5 150


Минимален брой избираеми дисциплини по групи за целия период на обучение


Група избираеми дисциплини мин. бр.
1 Задължително избираема дисциплина от списък 1 1
2 Статистика 3
3 Математика или Приложна математика 4
4 Информатика, ОКН, ЯКН, Компютърен практикум 2
5 Други (от направленията биология, физика, лингвистика, икономика, социология, механика) 1

ОБЩО 11

 


Факултативни дисциплини - минимален брой 0 кредита


К О Д
Наименование на учебната дисциплина Семестър ECTS - кредити Седмична заетост
Й 5 0 1 Увод в университетската математика І 2 1+0+2
Й 0 9 9 Спорт всички години 4 0+0+2

Оценката по дисциплината "Спорт" е годишна.

Оценката и кредитите от факултативните дисциплини не влизат във формирането на средния успех и броя кредити от избираеми дисциплини.

Забележка:

Разликата от общия брой кредити от избираеми дисциплини по учебен план и минималния брой  избираеми дисциплини студентите могат да покрият от коя да е група по тяхно желание. От група “Хуманитарни” на студентите се признават не повече от 6 кредита.

 Дипломиране

                                
Начин на дипломиране                                 
                             
ECTS - кредити Първа държавна сесия Втора държавна сесия
Държавен изпит по Статистика 10 септември юли
Действия към документ