Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Докторанти Важна информация

Важна информация

Кандидатите за докторантура  полагат конкурсен изпит по специалността и по един западен език (английски, френски, немски, испански или италиански).

Програмите (Конспектите) за конкурсните изпити се изготвят от научните звена на университета и са качени в сайта на СУ "Св. Кл. Охридски"  в Специалности – Докторанти на съответния факултет, които са на разположение на кандидатите не по-късно от 60 дни преди конкурсните изпити.

Конкурсните изпити се провеждат от комисии, назначени от ректора по предложение на деканите, в които се включват минимум трима хабилитирани преподаватели или доктори на науките по същата специалност.

Изпитът по специалността е писмен и устен с две отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко Мн.добър (4.50) на писмения изпит. Успешно положили изпита са кандидатите, получили оценка от писмения и устния изпит най-малко Мн.добър (5.00) за кандидатите по държавна поръчка и Мн.добър (4.50) за кандидатите за докторантури с индивидуално заплащане.

До изпит по езиците се допускат само кандидати, които успешно са положили изпитите по специалността. Успешно положили  изпитите по езиците са кандидатите, получили оценка минимум Добър (4.00).

Резултатите от всеки  изпит се съобщават на кандидатите не по-късно от  2 дни след приключването му.

Предложение за класиране се прави от комисията за кандидатите, които са положили успешно конкурсните изпити.

Председателят на комисията в седемдневен срок след приключване на конкурсните изпити изготвя писмен доклад с комплексна оценка  за всеки кандидат и завършва с предложение за избор.

Действия към документ
Новини
Sep 19, 2017 Записване на новоприетите студентите във ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2017/2018 г.
Sep 18, 2017 Публична лекция на д-р Николина Николова, 5 октомври 2017
Sep 18, 2017 Прием за ОКС "магистър" , 2017/2018, резултати от кандидатмагистърския изпит за МП от специалност Информатика
Sep 17, 2017 От 15 до 17 септември 2017 г. ФМИ бе домакин и организатор на Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"
Sep 14, 2017 Програма Еразъм +, конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение, 2017-2018 уч.г.
Sep 14, 2017 132nd European Study Group with Industry, ESGI'132, 18-22 септември 2017
Sep 12, 2017 СДК "Учител по информационни технологии, 5. – 8. клас", срок за записване до 15 октомври 2017
Sep 12, 2017 На вниманието на студентите 1 курс, задочно обучение
Sep 11, 2017 Разпределение на входящите номера по сгради и зали, тест за МП от спец. Информатика, 12 септември 2017
Sep 10, 2017 Оценки от ДИ проведен на 9 и 10 септември 2017 г., спец. Математика и информатика
Sep 10, 2017 Промяна в учебното разписание на задочно обучение
Още новини...