Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Избираеми дисциплини - общи ОКС "Магистър" - записване за избираеми дисциплини
Навигация
 

ОКС "Магистър" - записване за избираеми дисциплини

Съкращения, използвани в текста

ИС            – информационна система
УП            – учебен план
РД            – реална/и дисциплина/и (може да бъде задължителна, избираема или факултативна за студент)
ИД            – избираема/и дисциплина/и
ст./РД      – лимит "Максимален брой записани студенти за РД" (дефиниран за някои РД)

 

Основни понятия и механизми

Кампания за записване на избираеми дисциплини, етапи

Записването на избираеми дисциплини (ИД) се осъществява по време на Кампания за записване на избираеми дисциплини (кампания). Кампанията се стартира от администратор на ИС СУСИ-4 и може да има един или два етапа.

Настоящата кампания е с един етап.

Статуси на ИД в рамките на кампанията

Всички ИД имат първоначален неявен статус Неизбрана. Те могат да бъдат избирани с различни статуси в зависимост от броя на етапите в кампанията.

В кампания с един етап ИД могат да се избират само със статус Записана.  ИД, която при приключване на кампанията остане Записана, остава да се води на студента (т.е. той е записан и влиза автоматично в протокола за нея).

 

Ограничения при избиране на ИД - лимити

При избиране на ИД действат следните ограничения:

 • лимит Максимален брой записани студенти за РД (съкратено означение в текста "ст./РД").
  Дефинира се за дисциплина, но не за всяка, т.е. може и да не бъде дефиниран за дадена ИД. Обикновено такъв лимит може да е дефиниран за ИД, която е и за ОКС "Бакалавър".
 

Лимит ст./РД (използван при някои от дисциплините, които са общи с ОКС "Бакалавър"), опашки

При изчерпване на лимита ст./РД възможността за избиране като Записана не се прекратява. Вместо това се формира опашка на желаещите да изберат тази ИД като Записана. В тази опашка те влизат последователно по времето на избиране и получават номер в опашката.

При освобождаване на място в лимита първият от опашката влиза автоматично в основната група (в лимита), а останалите от опашката се придвижват един номер напред. Поради това не е нужно студентите да следят за освободени места, в случай че допустимият брой записани за дадена ИД е достигнат и те са се записали в опашката.

При записване в опашка в колона "Статус" след "Записана - в опашка под N ххх" се посочват и дата и час, които се променят при преместване в опашката. При записване в опашката или преместване напред, при което се попада в лимита, се изпраща и служебно съобщение до студента. 

Важно: При изчерпване на лимита за ИД, която е за ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" и записване в опашка, пишете на администраторите - възможно е лимитът да бъде увеличен специално за магистри.

 

ИД, които остават да се водят на студента

ИД, които при приключване на кампанията останат избрани със статус Записана (и попадат в лимита, ако има такъв), остават да се водят записани ИД на студента (т.е. той се води записан за тях и се включва автоматично в протоколите за тези дисциплини).

ИД, които при приключване на кампанията останат избрани със статус Записана в опашка отпадат, т.е. не се водят на студента, въпреки че остават да се виждат в справка "Записани избираеми дисциплини, кредити", която съдържа информация за историята на записване от студента. Те обаче не присъстват в справка "Кредити и хорариуми от взети/невзети изпити по семестри", която включва реално записаните ИД.

Т.к. преместването от опашката в лимита става автоматично при освобождаване на места, студент трябва да остави дадена ИД Записана в опашка само ако държи да запише тази ИД. В случай че се отказва от нея, е необходимо да я отпише, дори да е в опашка, за да не попадне автоматично в лимита в последните минути на кампанията.

Студент не може да променя избора си на дисциплини след края на кампанията.

 

 

Кампания с един етап

 

На страницата на кампанията (страницата за избор на ИД) в СУСИ-4 се обявяват две дати - начална дата на кампанията (на единствения етап) и крайна дата (до 24:00 ч.).

ИД могат да се избират единствено със статус Записана, т.е. Неизбрана -> Записана и изборът може да се отказва (Записана -> Неизбрана) свободно през целия етап (кампания).

 

Полета и настройки в страницата на кампанията (страницата за избор на ИД)

 

Полето Категория е падащо меню за филтриране. Ако в него се избере конкретна категория избираеми дисциплини, ще се покажат само ИД, които са от тази категория.

Радиобутони

 • Само тези към моя учебен план – текущ семестър  показва на екрана тези ИД, които са в учебния план на студента за настоящия му курс на обучение.
 • Само тези към моя учебен план – останали  показва на екрана тези ИД, които са в учебния план на студента за курсовете, различни от настоящия. В общия случай посоченият в описанието на ИД курс е препоръчителен и студентът има право да запише желана ИД и преди, и след него. Когато това не е така, т.е. когато дадена ИД може да бъде записана само в точно определен курс, то тя или изобщо не се вижда от студентите от други курсове, или при опит за избиране излиза съобщение, че не отговарят на изискванията. Препоръчителният курс се вижда в колоната "Курс".
 • Само тези извън моя учебен план показва на екрана тези ИД, които ще се преподават през семестъра, но не са от учебния план на студента. Студент може да запише такива дисциплини, като за него те се смятат за факултативни дисциплини (ФД). Факултативните дисциплини се вписват в дипломата, но кредитите от тях не се вземат предвид при отчитане на необходимия брой кредити за завършване на образованието.
  ФД може да бъде призната за избираема чрез включване в списък с допълнителни избираеми дисциплини, който се прави от ръководителя на магистърската програма по негова преценка при изразено желание от страна на студентите за конкретни ФД. 
  • При избор на този радиобутон непосредствено под него се появява поле за избор на факултет, различен от този на студента – системата дава възможност да се записват и ИД от други факултети.
  • Филтър "Учебен план:" с избор на учебен план от падащо меню - при избор на фиксиран УП на екрана остават само тези ИД, които са към избрания учебен план. По подразбиране не е избран УП (филтърът не е приложен).
 • Други дисциплини към кампанията показва на екрана дисциплини, които се слушат заедно с бакалаври, както и евентуално допълнителни дисциплини, дефинирани за избор в кампанията.

 

Списък от дисциплини

След общата информация за кампанията и елементите за настройка следва списък от ИД, с възможност за избор. Информацията в колоните на списъка има следния смисъл:

Име – име на дисциплината, което е и връзка към описанието й.

Уч. планове – изброени са съкратените имена на учебните планове, за които се предлага тази ИД. В скоби след името на учебния план са посочени допълнителни спецификации (Редовно/Задочно, Магистри/Бакалаври, Специалисти/НеСпециалисти).

Курс – курсът, за който се препоръчва/е предназначена дисциплината.

Кредити – кредитите, които носи дисциплината.

Тип – типът на дисциплината (Избираема / Факултативна).

Преподавател – името на преподавателя-титуляр на дисциплината.

Тип на изпита – изпит, проект, текуща оценка, ....

Бележки – съдържа информация относно наличие/изчерпване на лимит и др.

Действие – съдържа падащо меню с възможните за избор статуси, от което се избира желаният статус.

Статус – показва текущия (последния избран) статус (празно за Неизбрана), номер в опашката (за Записана в опашка), дата и час на избор.

към кампанията

Действия към документ