Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри Магистърски програми на ФМИ 2015/2016 уч.г.

Магистърски програми на ФМИ, 2015/2016 учебна година

Секретар на магистърските програми:

Ани Василева
Адрес: ФМИ, ул. Джеймс Баучер 5, ст. 202, тел: 8161 576
Е-mail: aniv(at)fmi.uni-sofia.bg

Цветанка Симова
Адрес: ФМИ - бл. 2, бул. Цариградско Шосе 125, бл. 2, ст. 308, тел. (02) 971 04 00
Е-mail: csimova(at)fmi.uni-sofia.bg

ФМИ предлага за учебната 2015/2016 година магистърски програми  към следните специалности:

Математика

Математика и информатика

Приложна математика

Информатика 

Всички магистърски програми
Презентация  

Приемът в магистърските програми ще се осъществи съгласно Правилника за приемане на студенти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за образователно-квалификационната степен „магистър“ за учебната 2015/2016 г., както и съгласно описаните в Справочника изисквания, определени от ФМИ и отделните магистърски програми. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените специалности, магистърски програми и форми на обучение, в рамките на квоти, определени с решение на Факултетския съвет на ФМИ. При наличие на свободни места за обучение срещу заплащане в повечето магистърски програми може да се приемат и кандидати, които не са се явили на конкурсен изпит. Състезателният бал на кандидатите за обучение срещу заплащане без оценка от конкурсен изпит се равнява на успеха от дипломата за висше образование (средно аритметично от успеха от държавните изпити и семестриалните изпити).

Срокът на обучение в магистърските програми за бакалаври, завършили специалности от съответните професионални направления във ФМИ, е три семестъра. За останалите студенти в някои магистърски програми се предвижда и по-дълъг срок на обучение или изслушване на допълнителни курсове. Във всички случаи, когато срокът на обучението е с продължителност, по-голяма от три семестъра, в съответната програма се приемат само кандидати за обучение срещу заплащане.

Студентите трябва да натрупат минимум 30 ECTS кредита на семестър, които се получават след успешно завършени курсове и защитена дипломна работа. В голяма част от магистърските програми е предвиден задължителен или избираем стаж във фирми или други организации, с които ФМИ е сключил договор за сътрудничество. За успешно завършен стаж студентите получават ECTS кредити съгласно учебния план на съответната магистърска програма (публикуваните планове на магистърските програми са в сила към 13 юли 2015 г.).

След допълнителен вътрешен конкурс студентите имат възможност да осъществят част от обучението си в западноевропейски университети, с които ФМИ е сключил договори по линия на програмата за обмен Erasmus+ или сходни академични програми.

Състезателен изпит:
Състезателният изпит за магистърските програми по специалност Информатика ще се проведе под формата на тест от 40 въпроса с равностойно значение за крайната оценка. Тестът ще включва две части:

 • Тест за интелигентност от 10 въпроса, създаден по модела на класическите професионални тестове от този тип;
 • Тест по информатика от 30 въпроса със средна степен на сложност на базата на конспекта, даден по-долу.

Конспект за теста по информатика

 1. Компютърни архитектури – формати на данните, вътрешна структура на централен процесор, структура и йерархия на паметта, система за прекъсване;
 2. Файлова система. Логическа организация и физическо представяне;
 3. Крайни автомати. Регулярни изрази;
 4. Процедурно програмиране – основни информационни и алгорит¬мични структури;
 5. Обектно ориентирано програмиране – принципи. Класове и обекти, оператори, шаблони, наследяване, полиморфизъм;
 6. Структури от данни (стек, опашка, списък, дърво, граф). Основни операции. Реализация;
 7. Бази от данни. Релационен модел. Нормални форми. SQL;
 8. Термове и формули на предикатното смятане от първи ред. Хорнови клаузи. Унификация. Метод на резолюцията в предикатното смятане от първи ред;
 9. Основни конструкции в езиците за функционално програмиране. Дефиниране и използване на функции. Списъци. Функции от по-висок ред за работа със списъци;
 10. Пространство на състоянията – основни понятия и задачи. Основни стратегии за неинформирано („сляпо“) търсене. Методи за информирано (евристично) търсене на път до определена цел. Генетични алгоритми;
 11. Растерно и векторно представяне на графични данни. Растеризация на отсечка, окръжност и елипса. Eкранно отсичане;
 12. Компютърни мрежи. Еталонен модел. Интернет. Протоколи и интерфейси. Услуги;
 13. XML програмиране – структуриране, валидация, обработка и представяне на документно съдържание;
 14. Управление на проекти – основни концепции. Жизнен цикъл на проекта и на продукта. Оценяване и планиране на проекти. Съставяне на разписания.

Литература
Боянов, К., Хр. Турлаков, Д. Тодоров, Л. Боянов, Вл. Димитров, В. Желязков.
      Принципи на работа на компютърните мрежи и  Интернет. Издателство Апиинфоцентър „Котларски“, 2003.
Димитров, В. 
      Увод в обектноориентираното програмиране. СУ „Св. Кл. Охридски“, 2000.
Лукипудис, Е. 
      Компютърна графика и геометрично моделиране, част І. Лукипудис, Пазарджик, 1996.
Метакидес, Д., А. Нероуд.
      Принципи на логиката и логическото програмиране. Виртех, С., 2000.
Манна, З. 
      Математическа теория на информатиката. Наука и изкуство, София, 1983.
Манев, К. 
      Увод в дискретната математика. Издателство на НБУ, С., 1996 (I изд.), 1998 (II изд.).
Манева, Н., А. Ескенази. 
      Софтуерни технологии. КЛМН, 2006.
Николов, Л. 
      Операционни системи. Ciela, С., 1998.
      Програмиране с XML. СофтПрес, С., 2001.
Тодорова, М. 
      Обектно-ориентирано програмиране на базата на езика C++. Ciela, С., 2011.
Тодорова, М. 
      Структури от данни и програмиране на C++. Ciela, С., 2011.
Тодорова, М.
      Езици за функционално и логическо програмиране. 
      I част: Функционално програмиране. Ciela, С., 2003.
Thompson, S. Haskell. 
      The Craft of Functional Programming (3rd ed.). Addison-Wesley, 2011.
Garcia-Molina, H., J. D. Ullman, J. Widom. 
      Database Systems: The Complete Book. Prentice Hall, 2002.
Russell, S., P. Norvig. 
      Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.). Pearson Education Ltd., 2010.

Примерен тест за състезателния изпит за МП от специалност Информатика

Действия към документ