Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри ИНФОРМАТИКА Изкуствен интелект за неспециалисти

Изкуствен интелект за неспециалисти

Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучение: редовна
Минимален брой ECTS кредити: 120

Ръководител на програмата: доц. Мария Нишева
ФМИ, бул. „Дж. Баучер“ № 5, стая 201
Телефон: 8161 529
E-mail: marian@fmi.uni-sofia.bg

Магистърската програма по Изкуствен интелект предвижда овладяването на задълбочени теоретични познания в областта на интелигентните системи и усвояването на разнообразни практически умения, свързани с приложения на методи и техники на изкуствения интелект в широк кръг от направления на информатиката и информационните технологии. В програмата са включени курсове по теоретични основи на изкуствения интелект, представяне на знания, планиране и търсене, обработка на естествен език, машинно самообучение, разпознаване на образи, управление на роботи, невронни мрежи и генетични алгоритми, приложни системи с изкуствен интелект (експертни системи, интелигентни среди за обучение и т. н.) и др.
Специалистите, завършили успешно магистърската програма по Изкуствен интелект, ще могат да приложат знанията и уменията си в научни и образователни организации и във водещи фирми в областта на информационните технологии при разработването на експертни системи, интелигентни среди за обучение и други типове програмни системи, основани на знания, средства за разпознаване на образи и обработка на изображения, интелигентни потребителски интерфейси, роботи, в анализа на данни и извличането на знания от големи масиви от данни и мн. др.
Обучението по програмата и разработването на дипломни работи се извършват в сътрудничество с Института по информационни технологии и Института по математика и информатика при БАН и водещи софтуерни фирми. На разположение на студентите е специализирана библиотека, която съдържа съвременни издания в различни направления на Изкуствения интелект. Могат да се осъществяват 6-месечни студентски мобилности по двустранен договор по програмата Socrates/Erasmus между Софийския университет и Университета в гр. Роскилд, Дания.

УЧЕБЕН ПЛАН

Действия към документ