Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри ИНФОРМАТИКА Био- и медицинска информатика

Био- и медицинска информатика

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Минимален брой ECTS кредити: 90

Ръководител на програмата доц. Антоний  Попов
ФМИ, ул. Дж. Баучер 5, София 1164
Тел. 8161-861
E-mail: atpopov@fmi.uni-sofia.bg

Представяне на магистърската програма в Power Point формат.

Tази магистърска програма е подходяща за завършили бакалавърски програми по информатика, приложна математика, а също така физика, инженерни науки, биология, биохимия и молекулярна биология със знание и интерес към компютърните науки. За кандидати не завършили информатична специалност  е предвидено посещаване на извънредни курсове по Основи на програмирането и Бази от данни преди или по време на следването.

Целта на програмата е да се изградят високо квалифирицирани специалисти в областта на информатиката и прилагането на съвременните информационни технологии с необходимата за това добра математическа подготовка готови да се включат успешно в съвременните биологични и медицински изследвания. Нуждата от такива специалисти се опрделя и от необходимостта за успешна реализация на здравната реформа особено с оглед предстоящото присъединяване на България към ЕС. Предложените курсове в програмата отразяват последните постижения на науката в тези области. Предполага се, че успешно завършилите програмата ще притежават добри умения в областта на работата с големи бази от данни, използвани при обработката, съхранението и класификацията на данните за пациентите, банките с генетична информация, както и умения за обработка на томографски, рентгенови и други медицински изображения, както и на различни медицински сигнали. Придобиват се знания и по разработване на Интернет базирани медицински приложения, извличане на признаци от и компресия на медицински сигнали и изображения, извличане на информация и закономерности от големи бази от данни, медицинска роботика. Допълнително могат да се придобият познания по основи на електонния бизнес и мениджмънт. Основно внимание се обръща на познанията в областта на статистиката.

Полезна  литература
1. Yearbook of Medical Informatics 2001–2005.
2. Recommendations of the medical informatics association (IMIA on education in health and medical informatics: http://www.imia.org/wg1/)
3. Van Bemmel, J.H., Musem M. A. (eds), Handbook of medical informatics, Springer, Heidelberg, 1997. Вж. Още http://www.mihandbook.stanford.edu.


УЧЕБЕН ПЛАН

Действия към документ