Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри ИНФОРМАТИКА Изчислителна информатика за бакалаври, които са завършили ФМИ или сходни факултети
Навигация
 

Изчислителна информатика за бакалаври, които са завършили ФМИ или сходни факултети

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Минимален брой ECTS кредити: 90

Ръководител на програмата: доц. Гено Николов
Научен консултант: ст.н.с. Светослав Марков
ФМИ, бул. Дж. Баучер 5, София 1164
Тел. 8161 506; 979-3704
E-mail: geno@fmi.uni-sofia.bg; smarkov@bio.bas.bg

Магистърската програма е адресирана към студенти с бакалавърска степен в областта на естествените или техническите науки. Предполагат се стандартни знания по информатика, математика, физика, механика и др. Целта на магистърската програма е да се изградят професионалисти по компютърно моделиране на реални процеси, подготвени за работа в интердисциплинарни изследователски колективи. Те ще бъдат добре обучени в областта на съвременните числени методи и високопроизводителните изчислителни архитектури и ще могат да разработват и използуват софтуер за математическо моделиране в поне една научна или инженерна област. В зависимост от избраната учебна програма студентите могат да се специализират в създаване и изследване на математически модели на процеси във физиката, химията, биологията, екологията и техниката, както и използуване на съвременен софтуер за научни изчисления. Завършилите успешно магистърската програма ще умеят:
– Да работят в интердисциплинарни научно-изследователски колективи;
– Да използуват програмни езици и системи от високо ниво за надеждни и високопроизводителни изчисления;
– Да прилагат и доразвиват методи от приложната и изчислителната математика;
– Да владеят основни техники на компютърното моделиране;
– Да обработват, анализират, визуализират и интерпретират информация от поне едно приложно-научно направление от областта на биологията, физиката, химията, икономиката и др.
– Да управлява и прогнозира резултатите от научните изследвания в поне една приложна научна област.
Магистърската програма поставя ударение на практическото използуване на компютърна техника и софтуер при научните изчисления, като по всички предмети се предвиждат лабораторни упражнения в зали, оборудвани със съвременна изчислителна техника.
Дипломиралите се магистри ще могат да работят или продължат обучението си във водещи в света висши учебни заведения; в научни институти и центрове в съответна област на науката или техниката; във фирми, разработващи и използуващи софтуер за изследвания чрез математически модели; в приложно-научни звена и фирми в промишлеността.
Специализацията дава основа за продължаване на обучението чрез докторантура в научни области като информатика, математическо моделиране и приложения, изчислителна физика, изчислителна биология, изчислителна химия и др.


ЛИТЕРАТУРА
O. Yasar, R. Landau, Elements of Computational Sciences and Engineering, SIAM Review 45, 4, 787-805. 

УЧЕБЕН ПЛАН

Действия към документ