Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри ИНФОРМАТИКА Изчислителна информатика за бакалаври, които не са завършили ФМИ или сходни факултети
Навигация
 

Изчислителна информатика за бакалаври, които не са завършили ФМИ или сходни факултети

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Минимален брой ECTS кредити: 90

Ръководител на програмата: доц. Гено Николов
Научен консултант: ст.н.с. Светослав Марков
ФМИ, бул. Дж. Баучер 5, София 1164
Тел. 8161 506; 979-3704
E-mail: geno@fmi.uni-sofia.bg; smarkov@bio.bas.bg

Магистърската програма е адресирана към студенти с бакалавърска степен в областта на естествените или техническите науки. Предполагат се стандартни знания по информатика, математика, физика, механика и др.
Целта на магистърската програма е да се изградят професионалисти по компютърно моделиране на реални процеси, подготвени за работа в интердисциплинарни изследователски колективи. Те ще бъдат добре обучени в областта на съвременните числени методи и високопроизводителните изчислителни архитектури и ще могат да разработват и използуват софтуер за математическо моделиране в поне една научна или инженерна област.
В зависимост от избраната учебна програма студентите могат да се специализират в създаване и изследване на математически модели на процеси във физиката, химията, биологията, екологията и техникатар както и използуване на съвременен софтуер за научни изчисления. Завършилите успешно магистърската програма ще умеят:
– Да работят в интердисциплинарни научно-изследователски колективи;
– Да използуват програмни езици и системи от високо ниво за надеждни и високопроизводителни изчисления;
– Да прилагат и доразвиват методи от приложната и изчислителната математика;
– Да владеят основни техники на компютърното моделиране;
– Да обработват, анализират, визуализират и интерпретират информация от поне едно приложно-научно направление от областта на биологията, физиката, химията, икономиката и др.
– Да управлява и прогнозира резултатите от научните изследвания в поне една приложна научна област.
Магистърската програма поставя ударение на практическото използуване на компютърна техника и софтуер при научните изчисления, като по всички предмети се предвиждат лабораторни упражнения в зали, оборудвани със съвременна изчислителна техника.
Дипломиралите се магистри ще могат да работят или продължат обучението си във водещи в света висши учебни заведения; в научни институти и центрове в съответна област на науката или техниката; във фирми, разработващи и използуващи софтуер за изследвания чрез математически модели; в приложно-научни звена и фирми в промишлеността.
Специализацията дава основа за продължаване на обучението чрез докторантура в научни области като информатика, математическо моделиране и приложения, изчислителна физика, изчислителна биология, изчислителна химия и др.


ЛИТЕРАТУРА
O. Yasar, R. Landau, Elements of Computational Sciences and Engineering, SIAM Review 45, 4, 787-805.

УЧЕБЕН ПЛАН

Действия към документ