Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри ИНФОРМАТИКА Електронно обучение

Електронно обучение

Ръководител: доц. д-р Илиана Николова, iliana@fmi.uni-sofia.bg
Координатор: ст. ас. Евгения Ковачева, epk@fmi.uni-sofia.bg
Телефони: 8161535, (И. Николова), 8161511 (Е. Ковачева); тел./факс 8656157
Адрес: ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164

Програмата се предлага в два варианта:

 • за специалисти (бакалаври, завършили специалност Математика и информатика, Информатика, Компютърни науки или Приложна математика във ФМИ или сродни специалности в други ВУЗ).
 • за неспециалисти (бакалаври, които са завършили други специалности – необходимо е да имат базисни познания в областта на образователните и информационните технологии).


Форми на обучение: редовна и задочна

Срок на обучение: 

 • за специалисти, редовно обучение: 3 семестъра
 • за неспециалисти, редовно обучение: 4 семестъра
 • задочно обучение: 5 семестъра

Минимален брой ECTS кредити: 90 (за специалисти), 120 (за неспециалисти)

Електронното обучение (e-learning) е обучение, за чиято подготовка, провеждане и/или управление се използват информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и Интернет. То може да бъде осъществено в присъствена, дистанционна или – най-често – смесена форма. Електронното обучение е типично за глобалното информационно общество и е отговор на нуждите на съвременния обучаем от гъвкаво обучение, достъпно по всяко време и от всяко място. Днес в целия свят, включително и в България, се наблюдава бързо навлизане на електронното обучение във всички сфери и на всички образователни равнища - във висшите и средни училища, в професионалното обучение и квалификация, в бизнес-организациите, в държавните и неправителствените организации. Очаква се тази тенденция да се засилва, а заедно с това да расте и необходимостта от квалифицирани специалисти, способни да проектират, разработват и предлагат качествено електронно обучение.

Магистърската програма по електронно обучение е особено подходяща за преподаватели от ВУЗ, средни училища и колежи; за специалисти в отдели за обучение и за развитие на човешките ресурси във фирми, в държавни и неправителствени организации; за управленски и административни кадри, работещи в сферата на образованието и обучението. Програмата би била полезна и за всеки съвременен човек, желаещ да изгради умения за учене през целия живот.

Подборът на кандидатите се извъшва чрез събеседване върху следните теми:

 1. Класически и съвременни подходи и методи за преподаване и учене.
 2. Учебни стандарти, планове и програми: същност и предназначение.
 3. Аудио-визуални и информационни технологии в обучението.
 4. Компютърни системи и мрежи. Операционни системи.
 5. Структури от данни, езици и среди за програмиране.
 6. Информационни технологии и приложни програми.
 7. Интернет и приложения.

Съдържание на програмата

Програмата обхваща трите основни аспекта на електронното обучение – педагогически, софтуерно-технологичен и организационно-управленски, като предлага задълбочено разглеждане на проблемите, свързани с:

 • проектиране на електронно обучение
 • разработка на електронни учебни материали
 • стандарти за електронно обучение
 • системи за управление на учебното съдържание и на процеса на обучение
 • оценяване при електронното обучение
 • планиране, внедряване и управление на електронното обучение


При съставянето на Програмата е използван опитът на Катедра “Информационни технологии” при ФМИ, придобит въз основа на множество успешни проекти в областта на електронното обучение, както и на специализирано обучение на преподаватели в Университета в Твенте, Холандия.

Обучението е ориентирано към подготовка на специалисти, които притежават специализирани професионални умения в поне един от трите аспекта на електронното обучение и широка фундаментална подготовка в останалите два аспекта. Базовата подготовка се осъществява чрез задължителните курсове, а специализираната -  чрез подбора на подходящи избираеми курсове. Дипломният проект по правило е свързан с набора от избрани курсове и има за цел да задълбочи специализацията на студентите в съответното направление и да им даде възможност за практическо прилагане на придобитите по време на обучението знания и умения.

Характеристика на завършващите студенти

Целта на програмата е да изгради нова генерация проектанти и разработчици на електронното обучение, способни да създават напълно функционални и пазарно-ориентирани решения в тази област. Завършилите програмата ще умеят да прилагат системен подход при проектирането, разработката и управлението на електронно обучение на основата на доброто познаване на софтуерните, образователните и управленските технологии. Това ще им позволи в перспектива да развият и поемат функциите на ръководители по отношение на електронното обучение на различните нива на управление в организациите от софтуерната, образователната и квалификационната индустрия.

Основни знания и умения. Успешно завършилите програмата ще са в състояние да:

 • демонстрират знания и разбиране на съществени факти, концепции, принципи и теории, свързани с трите основни аспекта на електронното обучение
 • използват това знание и разбиране при проектирането, разработката и реализацията на конкретни решения в областта на електронното обучение, като отчитат предимствата и недостатъците на различните теоретично-базирани модели
 • идентифицират и анализират критерии, спецификации и стандарти, подходящи за специфични проблеми в областта на електронното обучение
 • разработват материали за електронно обучение, като използват професионално съвременни системи и средства за електронно обучение
 • оценяват съществуващи решения в областта на електронното обучение
   

Допълнителни умения.

Тези умения не са пряко свързани с електронното обучение, а са от областта на фундаменталните общо-професионални умения, необходими на всеки съвременен специалист. Успешно завършилите програмата ще могат да:

 • правят кратки и ясни презентации пред различна аудитория
 • работят самостоятелно, в екипи, и на проектен принцип
 • управляват собственото си обучение и развитие
 • разпределят и управляват времето си ефективно
 • демонстрират добри организационни умения
   

Перспективи за реализация на завършилите програмата

Завършилите програмата ще могат да работят ефективно като проектанти и разработчици на софтуерни, педагогически и организационни решения, свързани с електронното обучение, в различни видове организации, например:

 • учебни заведения в обществената и частната образователна сфера
 • отдели за квалификация и развитие на човешките ресурси в държавни, неправителствени и бизнес организации
 • организации и фирми, предлагащи консултантски услуги в сферата на обучението
 • индустрията за разработване на образователни продукти и услуги (фирми за образователен софтуер, издателства, частни центрове, предлагащи образователни услуги и др.)

Програмата се стреми към изграждане на специалисти в областта на електронното обучение, които са конкурентноспособни както на българския, така и на европейския и световен пазар на труда. Целта е те да имат възможност за широка професионална изява в наши, чуждестранни и смесени образователни заведения, фирми или проекти, като самостоятелни проектанти и като членове на екипи.
 

Литература

Печатни издания

1.    Бижков Г. (1999) Педагогическа диагностика. София, Университетско издателство.

2.    Бижков Г. (1996) Теория и методика на дидактическите тестове. София, Просвета.

3.    Краевски, В. (1999) Методология и методи на педагогическите изследвания. София, Аскони.

4.    Наумов, В. Г., & Йорданова, С. М., & Кунев, Г. В., & Иванова, Г. И. (1999). Мултимедия и дистанционно обучение. Регионален Център за Дистанционно Обучение, гр. Варна.

5.    Николова, И. (2000). Проектиране и реализация на WWW-базирано обучение: Методология и средства. Докторска дисертация, СНС по информатика и приложна математика.

6.    НИЛ “Технологии за еОбучение”, ТУ-София (2003). Ръководство за проектиране на обучението. МОН, Център “Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование"

7.    Bielawski, L., Metcalf, D. (2002). Blended eLearning. Human Resource Development Pr. ISBN: 0874257174.

8.    Clark, R. C., Mayer, Р. Е. (2003). e-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning. Pfeiffer, ISBN: 0787960519

9.    Dooley, K.E., Lindner, J.R., Dooley, L.M. (2005). Advanced Methods in Distance Education: Applications and Practices for Educators, Administrators and Learners. Information Science Publishing, ISBN: 1591404851

10.    Driscoll, M., Carliner, S. (2005). Advanced Web-Based Training: Adapting Real World Strategies in Your Online Learning. Pfeiffer; ISBN: 0787969796

11.    Horton, W. (2001). Evaluating E-Learning. American Society for Training and Development (ASCD).

12.    Horton, W., Horton, K. (2003). E-learning Tools and Technologies: A consumer's guide for trainers, teachers, educators, and instructional designers. John Wiley & Sons.

13.    Khan, B.H. (2005). Managing E-learning Strategies: Design, Delivery, Implementation and Evaluation. Information Science Publishing; ISBN: 1591406358

14.    McGee, P., Carmean, C., Jafari, A. (Eds.) (2005). Course Management Systems for Learning: Beyond Accidental Pedagogy. Information Science Publishing, ISBN: 1591405122

15.    Palloff, R.M., Pratt, K. (2003). The Virtual Student: A Profile and Guide to Working with Online Learners. 1st edition, Jossey-Bass Publisher.

16.    Robert M. Gagne (1992). Principles of Instructional Design. Wadsworth Publishing; 4th edition; ISBN: 0030347572


Интернет източници:

SCORM (http://www.adlnet.org/)

IMS Global Learning Consortium (http://www.imsproject.org)

IEEE LTSC LOM (http://ltsc.ieee.org)

ISO (http://jtc1sc36.org/#terms_of_reference)

Dublin Core (http://purl.oclc.org/dc/)

ARIADNE (http://ariadne.unil.ch/)

ADL SCORM (http://www.adlnet.org/Scorm/)

http://www.jisc.ac.uk/ Joint Information Systems Committee (JISC)

http://www.elearning.ac.uk/ e-Learning Programme

http://www.elframework.org/  e-Learning Framework (ELF)

http://www.dfes.gov.uk/publications/e-strategy/ e-Strategy 'Harnessing Technology: Transforming learning and children's services'.

http://www.x4l.org/resources.htm Staff development resources

http://www.x4l.org/jorum.htm Online digital repository of teaching and learning materials

Действия към документ