Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри ИНФОРМАТИКА Електронно обучение (редовно, за неспециалисти)
Навигация
 

Електронно обучение (редовно, за неспециалисти)

Образователно-квалификационна степен:  магистър
Обучението е редовно по държавна поръчка и срещу заплащане.

Условия за прием (кандидатстване и записване)

Приемът за български студенти се осъществява чрез конкурсен изпит под формата на събеседване. Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от конкурсния изпит и средното аритметично от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование.

Цели

  • Образователни

Студентите да придобият фундаментални теоретични знания в областта на електронното обучение, отговарящи на съвременното ниво на познание и развитие на областта, както и да изградят умения за практическото им прилагането в конкретен контекст.   

  • Професионални

Изграждане на нова генерация проектанти и разработчици на електронно обучение, способни да създават напълно функционални и пазарно-ориентирани решения в тази област.

Възможности за реализация и за понататъшно развитие

Завършилите програмата ще могат да се реализират като проектанти и разработчици на софтуерни, педагогически и организационни решения, свързани с електронното обучение, в различни видове организации, занимаващи се с електронно обучение, например:

  • учебни заведения в обществената и частната образователна сфера;
  • отдели за квалификация и развитие на човешките ресурси в държавни, неправителствени и бизнес организации;
  • организации и фирми, предлагащи консултантски услуги в сферата на обучението;
  • индустрията за разработване на образователни продукти и услуги (фирми за образователен софтуер, издателства, частни центрове, предлагащи образователни услуги и др.)

Учебен план

Методи на оценяването на знанията

Оценяването на знанията става чрез писмен изпит и/или защита на курсов проект.

Техническо оборудване на специалността

За провеждането на занятията магистърската програма използва пропорционална част от материалната база на ФМИ, включваща съвременни компютърни лаборатории, мултимедийни проектори, лаптопи, лазерни принтери, скенери, две библиотеки, както и всички налични във факултета софтуерни продукти. Програмата използва софтуерната платформа за електронно обучение с отворен код MOODLE, която е инсталирана на Уеб сървър и се поддържа от катедра „Информационни технологии”. Голяма част от учебните материали са разработени в електронен вид и са публикувани в MOODLE, което позволява удобното им ползване от студентите по всяко време и от всяко място.

Области на изследователска дейност

Изследователската работа на преподавателите е насочена към изучаване на проблемите в областта на електронното обучение и техните съвременни решения.

Координатор за ЕСТК
доц. Магдалина Тодорова,
зам. декан по УД (за ОКС бакалавър)

Действия към документ