Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри ИНФОРМАТИКА Информационни системи

Информационни системи

за бакалаври, които не са завършили Информатика във ФМИ, СУ

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Минимален брой ECTS кредити: 150

Ръководител на програмата: доц. Владимир Димитров
ФМИ, ул. Дж. Баучер 5, София 1164
Тел. 8161 529
e-mail: cht@fmi.uni-sofia.bg


Основна цел на магистърската програма по Информационни системи (ИС) е да подготвя специалисти по информационни системи с приложения в автоматизацията на информационното обслужване на малки, средни и големи фирми, на административни ведомства, министерства, банки, застрахователни дружества, и др.

В програмата се разглеждат теоретични въпроси, свързани с базите от данни, а също така и приложни, отнасящи се до проектирането, разработката и внедряването на информационните системи.

Магистърската програма ИС предоставя богати възможности за професионална реализация на завършващите я студенти като:

  • специалисти по проектиране, разработка и внедряване на ИС;
  • специалисти, разработващи съвременни системи за управление на бази от данни (СУБД);
  • специалисти, поддържащи софтуера на изградени системи;
  • aдминистратори на бази от данни (БД);
  • специалисти по маркетинг и мениджмент на софтуерни и информационни продукти;
  • научни работници и преподаватели в областта на БД.


Приемният изпит за програмата се провежда под формата на тест и събеседване по приложения по-горе конспект. На събеседването кандидатите трябва да представят кратко мотивационно писмо, в което аргументират интереса си към магистърската програма, както и копие от академична справка или друг документ, от който да става ясно какви учебни дисциплини са изучавали в бакалавърската програма.

Действия към документ