Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри ИНФОРМАТИКА Информационни системи, за неспециалисти

Информационни системи, за неспециалисти

Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучение: редовна
Минимален брой ECTS кредити: 120

Ръководител на програмата доц. Владимир Димитров
ФМИ, ул. Дж. Баучер 5, София 1164
Тел. 8161 594
E-mail: cht@fmi.uni-sofia.bg

Основна цел на магистърската програма по Информационни системи (ИС) е да подготвя специлисти по въпросите на базите от данни, информационните системи и техните приложения за автоматизация на информационното обслужване на съвременните офиси, както на малки и средни фирми, така и на големи организации като министерства, банки, застрахователни дружества, заводи и т.н.
В програмата се разглеждат теоретични въпроси, свързани с базите от данни, а също така и приложни, отнасящи се до проектирането, разработката и внедряването на информационните системи.
Магистърската програма ИС предоставя богати възможности за професионална реализация на завършващите я студенти като:
• специалисти по проектиране, разработка и внедряване на ИС;
• специалисти, разработващи съвременни системи за управление на бази от данни (СУБД);
• специалисти, поддържащи софтуера на изградени системи;
• aдминистратори на бази от данни (БД);
• специалисти по маркетинг и мениджмент на софтуерни и информационни продукти;
• научни работници и преподаватели в областта на БД.


УЧЕБЕН ПЛАН

Действия към документ