Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри ИНФОРМАТИКА Компютърна графика

Компютърна графика

За бакалаври, които са завършили Информатика във ФМИ, СУ

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Минимален брой ECTS кредити: 90

Ръководител на програмата: доц. Чавдар Лозанов
ФМИ, ул. Дж. Баучер 5, София 1164
Тел. 8161-735
e-mail: lozanov@fmi.uni-sofia.bg

Основна цел на магистърската програма по Компютърна графика е да подготвя специалисти в следните три основни направления: Географски информационни системи (ГИС), CAD-CAM системи и компютърни игри. Това са направления с доказано присъствие на българския софтуерен пазар. Предвижда се пряко сътрудничество с водещи фирми от посочените направления. Това сътрудничество ще се осъществява с организиране на целенасочени стажове по тематиката.

В програмата се разглеждат теоретични въпроси, свързани с компютърната графика и мултимедията -  математически геометрични аспекти и програмно-технически въпроси. Предвижда се изучаване и използване на конкретни системи с приложение на компютърната графика.
Четири са основните взаимосвързани области, които са обект на настоящата програма:

1. Компютърна графика. Това е изкуство и наука за предаване на информация чрез изображения, генерирани и представени чрез изчисления. Това изисква:

  • проектиране и конструиране на модели, които представят информацията посредством създаване и визуализация на изображения;
  • проектиране на устройства и техники, чрез които човек може да взаимодейства с изображението или модела;
  • създаване на техники за представяне на модела;
  • проектиране на начини за съхраняване на изображенията.

Целта на компютърната графика е да ангажира визуалните и когнитивните центрове на човек към по-добро възприятие на информацията.

2. Визуализация. Нейната задача е да определи и представи нижележащите и свързани структури и отношения между тях в научните (изчислителните и медицинските науки) и по-абстрактните данни. Основната цел е да се представи наличната информация в данните по начин подобряващ възприятието им. Въпреки, че наличните техники на визуализация основно са базирани на визуалните способности на хората и другите сензорни органи се разглеждат като средства за подобряване освояването на информацията.

3. Виртуална реалност. Тя позволява на потребителите да работят в тримерна среда, генерирана с приложение на компютърната графика и евентуално приложение на различни сензорни средства. Това значително подобрява качеството на взаимодействие на потребителя с компютърно създадения свят.

4. Компютърно зрение. Целта на компютърното зрение е да определи свойствата и структурата  на тримерния свят от едно или няколко двумерни изображения. Разбирането и приложението на компютърното зрение се основава на основните концепции на геометрията, но също е свързано и с други области от математиката, физиката и психологията.

Магистърската програма по Компютърна графика предоставя богати възможности за професионална реализация на завършващите я студенти като:

  • специалисти по проектиране, разработка и внедряване на ГИС и мултимедийни информационни системи;
  • специалисти, разработващи CAD-CAM системи;
  • специалисти, разработващи компютърни игри;
  • aдминистратори на ГИС;
  • научни работници и преподаватели в областта на Компютърната графика.
Действия към документ