Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри ИНФОРМАТИКА Логика и алгоритми

Логика и алгоритми

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Минимален брой ECTS кредити: 90

Ръководител на програмата: проф. д.м.н. Иван Сосков
ФМИ, ул. Дж. Баучер 5, София 1164
Тел. 8161 524
E-mail: soskov@fmi.uni-sofia.bg

 

Тематичен списък
за изпита за магистърскa програмa по Логика и алгоритми


1. Основни понятия от теория на множествата.
2. Изчислителни модели (крайни автомати, МНР, машини на Тюринг).
3. Формални езици и формални граматики.
4. Полуразрешими и разрешими множества.
5. Неразрешими проблеми.
6. Предикатно смятане от първи ред.
7. Логическо програмиране.
8. Денотационна семантика на езиците за програмиране.
9. Структури от данни и алгоритми.

Програмата цели специализация на слушателите в областта на теоретичното програмиране. В предложените курсове се покриват основите на компютърната наука и се дават сведения за най-важните съвременни резултати в областта. Завършилите ще имат добра основа за научни занимания в областта на информатиката, както и широка теоретична култура, даваща възможност за нетривиални практически приложения.
За студенти, които не са завършили бакалавърската степен във ФМИ, задължителни стават курсовете 1 – 10, като изборът ще става от ръководителя на магистратурата.
Практическите упражнения за курс 1 завършват с текуща оценка, за разлика от лекциите и семинарните, които завършват с изпит.

 
УЧЕБЕН ПЛАН

Действия към документ