Лични средства
Вие сте тук: Начало Обучение Магистри ИНФОРМАТИКА Логика и алгоритми - информатика

Логика и алгоритми - информатика

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Минимален брой ECTS кредити: 90

Ръководител на програмата: проф. д.м.н. Иван Сосков
ФМИ, ул. Дж. Баучер 5, София 1164
Тел. 8161 524
E-mail: soskov@fmi.uni-sofia.bg


Тематичен списък за изпита за магистърскa програмa по Логика и алгоритми

1. Основни понятия от теория на множествата

2. Изчислителни модели (крайни автомати, МНР, машини на Тюринг)

3. Формални езици и формални граматики

4. Полуразрешими и разрешими множества

5. Неразрешими проблеми

6. Предикатно смятане от първи ред

7. Логическо програмиране

8. Денотационна семантика на езиците за програмиране

9. Структури от данни и алгоритми


Програмата цели специализация на слушателите в областта на теоретичното програмиране. В предложените курсове се покриват основите на компютърната наука и се дават сведения за най-важните съвременни резултати в областта. Завършилите ще имат добра основа за научни занимания в областта на информатиката, както и широка теоретична култура, даваща възможност за нетривиални практически приложения.

За студенти, които не са завършили бакалавърската степен във ФМИ, задължителни стават курсовете 1 – 10, като изборът ще става от ръководителя на магистратурата.

Практическите упражнения за курс 1 завършват с текуща оценка, за разлика от лекциите и семинарните, които завършват с изпит.


Действия към документ